Zoeken
 


Bijbel voorspelt totale vernietiging Gazastrook

Laatste wijziging: donderdag 8 januari 2009 om 19:05, 9115 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 8 januari 2009


  
Een aantal van de belangrijkste landen (groen: bijbelse naam, rose: huidige naam) die in de eindtijd Israël (rood) zullen aanvallen (uitleggingen verschillen).

De bijbelse profeet Zefanja voorspelt dat op een bepaald moment in de toekomst de Israëlische stad Ashkelon verwoest zal worden, waarna de Gazastrook en haar inwoners totaal worden vernietigd. Ashkelon ligt op dit moment onder vuur van Palestijnse raketten; Hamas heeft haar krachtigste raketten nog achter de hand, en Israël is vastbesloten een eind te maken aan het Palestijnse terreurbewind. Staat de gruwelijke profetie van Zefanja op het punt om uit te komen?

'Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des Heren is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn... De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda (het huidige Israël); daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de Here, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen.' (Zefanja 2:4-7)

Het is niet ondenkbaar dat de huidige Gazacrisis het begin is van het uitkomen van deze duizenden jaren oude profetie. Is dit daadwerkelijk het geval, dan zullen de Palestijnse terroristen -al dan niet met hulp van Arabische landen- mogelijk al binnen zeer korte tijd een aanval uitvoeren op Ashkelon, Asdod en Ekron, waarbij deze steden verwoest zullen worden. Israël slaat vervolgens keihard terug en zal de complete Gazastrook en alle Palestijnen die daar wonen, vernietigen.
 
Maar dat is volgens Zefanja slechts het begin van het conflict, wat in een regelrechte oorlog zal ontaarden. De profeet voorzegd namelijk het volgende:
 
'Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. Dit zal hun wedervaren voor hun overmoed, want zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de Here der heerscharen... En hij zal zijn hand tegen het Noorden uitstrekken, Hij zal Assur (Syrië) te gronde richten en Nineve (in Syrië) tot een wildernis maken, dor als een woestijn.' (Zef.2:9-13)
 
De volken worden bij de destijds bekende namen genoemd, maar zijn nu te lokaliseren in onder andere Syrië, Jordanië en Libanon. Deze landen zullen, mogelijk samen met andere islamitische staten, Israël aanvallen als wraak voor de vernietiging van Gaza. De Arabieren zullen echter opnieuw verpletterend verslagen worden. In het bijbelboek Jesaja wordt de vernietiging van de Syrische hoofdstad met name genoemd:
 
'Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.' (Jesaja 17:1). Omdat Damascus volgens historici al die tijd bewoond is geweest, ligt de vervulling van deze profetie nog in de toekomst. Bij de mogelijk al zeer nabij zijnde nieuwe oorlog in het Midden Oosten zal zeer waarschijnlijk ook Syrië, dat al jaren aktief het islamitische terreurleger van Hezbollah steunt, betrokken worden. Veel profetie-uitleggers zijn van mening dat als Syrië chemische of biologische wapens tegen Israël zal gebruiken, Israël terug zal slaan met kernwapens. Damascus zal bij zo'n aanval totaal vernietigd worden.
 
Jesaja 17 leidt direkt naar de gebeurtenissen zoals omschreven in de profetieën van Ezechiël. Een breed aanvaarde uitleg is dat er een verbond zal zijn tussen Rusland en diverse islamitische landen. Dit verbond zal een massale aanval uitvoeren op Israel. De namen van de landen die worden genoemd staan nu onder andere voor Iran en Libië - precies de landen waar Rusland recent nog nieuwe militaire banden mee aanknoopte. Daarnaast is het frapant dat Turkije ('Togarma') zich nu ook fel tegen Israël gekeerd heeft.
 
'Het woord des Heeren kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog (Rusland), de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger.... ook Perzen (Iran), Ethiopiërs (verschillende uitleggingen: Soedan of Pakistan)... Gomer en al zijn krijgsbenden (verschillende uitleggingen: landen voormalige Sovjet Unie, of Duitsland, of Frankrijk); Bet-Togarma   (Turkije) ver in het noorden met al zijn krijgsbenden - vele volken met u.... Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een komend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.' (Ezechiël 38:1-9)
 
Een Russisch-Arabisch/islamitische aanval op Israël is alleen mogelijk als één land uit de weg geruimd is: de Verenigde Staten. Ook daar lijkt de bijbel volgens velen iets over te zeggen, en wel in het boek Openbaring. Het moderne 'Babylon', dat staat voor de 'stad die het koningschap heeft over de hele aarde', en waar het centrum van de wereldhandel zich afspeelt, is heden ten dage New York, en met New York is het Amerika geweest, dat decennialang de grootste en belangrijkste economie van de wereld heeft gehad, en waar alle in Openbaring genoemde belangrijke 'toverijen' (technologie) vandaan zijn gekomen.
 
In Openbaring wordt het grote Babylon, New York/de VS, door een plotselinge aanval in één uur tijd verwoest. Ook in de VS zelf gaan veel bijbeluitleggers ervan uit dat dit een onverhoedse kernaanval zal zijn, zeer waarschijnlijk van Rusland en mogelijk ook China. En zodra de VS uit de weg is geruimd, ligt de weg voor Rusland open naar het Midden Oosten en dus ook naar Israël.

Uiteindelijk zullen deze legers volgens de Bijbel op bovennatuurlijke wijze door God vernietigd worden. Zo ver is het echter nog niet. Het kan echter wél dichterbij zijn dan ooit, als de huidige Gazacrisis inderdaad zou escaleren tot een oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden.*

Xander  

* Het in dit aritkel geschetste scenario wordt breed ondersteund, maar er zijn diverse variaties van in omloop. Daarnaast hebben delen van het christendom andere visies over hoe de bijbelse profetieën uit te leggen. Die komen hier niet aan bod, mede omdat ik niet achter een aantal van die alternatieve uitleggingen sta.


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: