Zoeken
 


Zoals het op dit moment uitziet - Toekomstvisioenen voor 2008 tot 2010 en verder

Laatste wijziging: dinsdag 6 januari 2009 om 21:33, 2104 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 6 januari 2009

Global Awakening News, 21 dec 2008

Onderstaand artikel is een deel van een nieuwsbrief van Global Awakening News, vertaald door Steven Noomen.

Dit is een samenstelling van persoonlijke intuïtieve inzichten en analyses uit verschillende bronnen. De opmerkingen geven weer waarin en in hoeverre deze bronnen met elkaar overeenstemmen. We voelen ons niet verantwoordelijk voor dingen die jij doet naar aanleiding van wat jij hier leest.

Mensen die de e-mailvorm van deze uitgave lezen, worden verzocht naar de downloadsite te gaan voor de volledige PDF van deze uitgave, omdat die ook afbeeldingen en bijschriften bevat.

http://www.pfcn.net/Bulletins/GA News - Winter2008-09FINAL.pdf

En ten slotte willen we erop wijzen dat als u niet de lange Voorjaarsuitgave heeft gelezen, dat u dat misschien toch beter eerst wel kunt doen, want deze uitgave gaat dieper in op zaken die daarin werden aangekaart.

Voorwoord

Er komen in dit nummer veel onderwerpen aan bod - van economie en politiek tot grote veranderingen van de Aarde en spiritueel ontwaken. We hebben geprobeerd vanuit een hoger perspectief licht te laten schijnen op zaken waar veel mensen mee worstelen en op de manier waarop de dingen zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

Wat uit deze huidige periode tevoorschijn komt, zal kenschetsen wat het volgende stadium van het menselijk bestaan op Aarde zal inhouden. De komende paar jaar zal voor alle mensen overal grote veranderingen brengen voor wat betreft hun fundamentele intenties en basisbewustzijn. Het zal voor velen mogelijk worden om direct in contact te staan met hun hogere zelf en God/oorspronkelijke Bron. Gevestigde religies zullen veel van hun greep op hun aanhangers verliezen. De ambtenarij zal ook veel minder grip krijgen op de mensen die ze eerst, ten behoeve van de heersende elite, onder controle hadden. En velen die geen enkel gevoel voor spiritualiteit hadden, zullen God om hulp gaan vragen. De planeet zal ook grote veranderingen ondergaan, van haar binnenkern tot aan de buitenlagen van haar atmosfeer en energievelden. Sommige mensen zullen zich terugtrekken, maar anderen zullen verwikkeld raken in conflicten tussen groepen mensen. En weer anderen zullen in een staat van hoger bewustzijn komen en op een volkomen nieuwe manier hun leven leiden. Al deze reacties zijn, ieder op zijn eigen manier, van waarde voor het grotere proces als geheel. Het is een kwestie van intentie en bewuste keuze, want dat bepaalt in welke categorie je zult vallen.

We bevinden ons nu in een werkelijk ongelooflijke overgangsperiode en er staan ons nog een paar verbluffende jaren te wachten. Onze planeet en ons zonnestelsel gaan nu door een heel nieuw gebied in de Melkweg. De Aarde komt nu in een nieuwe zone van de Melkweg, en ook kruist ze nu het vlak van ons melkwegstelsel, waardoor ze voor het eerst aan de nieuwe energieën blootgesteld wordt. Het is goed om je hiervan bewust te zijn en er op voorbereid te zijn - net zoals wanneer je in een gebied zou wonen waar aardbevingen of tropische stormen kunnen voorkomen. Voor mensen die zich meer bewust zijn, dienen zich grotere vragen aan over de toekomst van de hele mensheid terwijl ze zich tegelijkertijd staande moeten houden in de schijnbaar overweldigende menselijke problemen.

Veranderingen in de dynamiek van de planeet zullen allerlei zware stormen veroorzaken. Er zijn zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorspeld die bij zullen dragen aan de veranderingen voor het leven op Aarde. Veranderingen in de aardkorst en atmosfeer zullen bijdragen aan enorme overstromingen van kustregio's en landinwaartse gebieden.

Met het verslechteren van de economische situatie zullen er steeds meer gevallen van bedrog en corruptie aan het licht komen en bij het publiek bekend worden, waaronder steeds meer feiten over de eindeloze oorlogen, ondernemingen die als heel iets anders voorgesteld werden, corruptie op het hoogste niveau, en de controle op beschikbaarheid van informatie.

Stel je de schok en het trauma eens voor van al die mensen die ontdekken dat hun eigen en hun familie's hele leven volledig gebaseerd is geweest op leugens en verdraaiingen. Bedenk dat de meeste memes *) en waarden waar men zich mee heeft geïdentificeerd, deel zijn van een complex web van bedrog dat bedoeld is om mensen te controleren ten behoeve van een kleine groep mensen die wereldheerschappij nastreven. Met dit alles als achtergrond zullen sommige mensen heftig gaan reageren, anderen zullen meewerken. Sommigen zullen het weigeren te geloven, anderen zullen zich terugtrekken. En nog weer anderen zullen oude beperkingen overstijgen.

*) Meme: besmettelijke informatiepatronen, oftewel: gedachten en overtuigingen die men erg makkelijk van elkaar overneemt. Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Meme

De mensen die nu en in de nabije toekomst op Aarde zijn, zullen te maken krijgen met onvoorstelbaar zware problemen. Dat zal dingen inhouden als zware mentale en emotionele schade bij heel veel mensen; gebrek aan praktische kennis en vaardigheden bij mensen die sterk aan een stadscultuur gewend zijn; gebrek aan sociale vaardigheden; schade op celniveau door een hele serie gifstoffen en stralingen waar we nauwelijks iets van weten; opzettelijke belemmering van het gebruik van water, land en planten die nodig zijn voor de voedselvoorziening; stedelijke gebieden en industriegebieden die voor het merendeel vergiftigde plekken zijn; en nog veel meer.

Echter, via het deel van de mensen dat naar een hogere staat van bewustzijn is overgegaan zal men ook over een ongewone bron van hulp beschikken.

De vraag wat de toekomst de mensheid brengen zal, is complex en zal in deel twee uitgebreider behandeld worden als update van eerdere discussies en uitweidingen.

Veel mensen die zich op de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid richten, lijken zicht af te vragen hoe groot het deel van de mensheid is dat 'het zal halen', dat wil zeggen: een bestaan in een hogere vibratie en een hoger ontwikkeld bewustzijn bereiken. Dit roept veel vragen op. Eén daarvan is een vraag die eigenlijk geen vraag is, en dat is de vraag welk deel van de huidige bevolking, van de Aarde zoals ze nu is, er in vijf of tien jaar ook nog zal zijn. Veel mensen nemen het als vanzelfsprekend aan dat spiritueel ontwaken alleen mensen betreft die in een fysiek lichaam leven. Maar dat is een onjuist gedachte, want het laat spirituele groei in de hogere vibratiesferen buiten beschouwing, en ook beperkt men zich tot slechts tot de groei die mogelijk is voor het belichaamde persoonlijke zelf. In onze discussie in dit tweedelige nummer zullen we aan deze twee kwesties aandacht besteden.

Het aantal mensen dat meldt dat ze dromen of visioenen krijgen over oorlog en natuurrampen stijgt. Mensen die dit alleen intellectueel bekijken neigen ernaar dit af te doen als een natuurlijke reactie op stress. Dat is echter niet hoe wij het bekijken. Hoewel allerlei collectieve en individuele vormen van stressreacties inderdaad zullen toenemen, is de consistentie en nauwkeurigheid van ervaren 'mensen die zulke dingen kunnen aanvoelen' te groot om te negeren. Er zijn allerlei manieren om intuïtief op paranormaal verkregen informatie gecontroleerd kan worden, en soms kunnen we het vergelijken met methoden die uitsluitend voor de 3D-wereld van de mensen in de nabije toekomst worden gebruikt.

Het aantal internetvideo's over 2012 en de Dag des Oordeels groeit hard, en daar komt nog bij dat er al een aantal bioscoopfilms over dit onderwerp zijn gepland. Thema's die aan 2012 gerelateerd zijn, gaan onder meer over mensen die door buitenaardsen gewaarschuwd worden door machtige buitenaardsen, zonnestromen, een gigantische verdraaiing van de aardas, vloedgolven die het menselijk leven op Aarde vernietigen, verwoesting door kernwapens, en een mysterieuze komeet of planeet die het leven op Aarde dreigt te vernietigen. Ongeacht de bedoeling of inspiratie die achter al deze verhalen zit, raken ze allemaal diepe collectieve en persoonlijke angsten, en dat juist op een moment van grote veranderingen in de samenleving en het milieu van de hele planeet. Ook vestigen ze de aandacht op de eventueel contact met buitenaardsen.

We kunnen niet met zekerheid zeggen wat er tussen nu en 2013 gebeuren gaat, maar we hebben wel een globaal idee. We weten alleen niet of dit ook voor iedereen op Aarde van toepassing zal zijn, of niet. Er zijn onlangs een aantal geloofwaardig klinkende voorspellingen gepubliceerd die allemaal stukjes waarheid bevatten. Maar niemand kan claimen dat het zekerheden zijn. Wat wij als betrouwbaar beschouwen is het volgende: een groot aantal mensen zal via hun eigen innerlijke leiding 'weten' wat ze moeten weten.

Een grafiek over onze toekomst

Als hulp om aan te geven wat het veranderingspotentieel van de realiteit is, geven we hier een illustratie uit het programma 'TimeWaveZero'. Vergeet niet dat een steil naar beneden lopende curve niet betekent dat er iets goeds of verkeerds gaat gebeuren, maar dat dat slechts op een periode van snelle verandering duidt. Als je gehecht bent aan wat we de 'normale werkelijkheid' noemen, dan kunnen zulke perioden erg zwaar zijn.

De steile stukken van de grafiek die met gele staven gehighlight zijn, geven perioden aan waarin extreme en zeer snelle veranderingen optreden, al hoeft het niet te betekenen dat iedereen dat ook merkt en zich ervan bewust is. De tijd tussen de twee gele balken is de periode van eind december 2008 tot halverwege 2010 waarin enorme veranderingen zullen optreden, met hier en daar een rustiger moment als adempauze, om het zo maar te zeggen. Dit geldt ook voor de periode van 10 december 2008 tot begin februari 2009, maar daarvoor geldt dat het zeer waarschijnlijk is dat iedereen daar iets van merken zal.

Voor meer over dit onderwerp zie de berichten op de NES-forums Spirituality and Transformation - Time, 2012, etc. http://newearthsummit.org/forum/index.php?PHPSESSID=f75c03d56729472e8d9a2b9b3071c742&topic=52.msg3305#msg3305 De link verwijst ook naar stukken die de informatie vergelijken met die van Half Past Human. (Opm.: Iedereen kan de NES-forums lezen zonder zich eerst in te hoeven schrijven. Klik gewoon op een forum, en dan kun je alles lezen.)

Nog een paar dingen die hieraan toegevoegd kunnen worden: Van nu (dec 2008) tot aan begin februari 2009 neemt de kans op het gebruik van kernwapens toe. Het is niet mogelijk om te zeggen of dit verband houdt met het beïnvloeding van India of Pakistan, Israël en Iran, een ongeluk, of een operatie die voorwendt iets heel anders te zijn. Kernwapens zijn al tientallen jaren in gebruik en worden nog steeds gebruikt, en hieronder valt ook het verspreiden van tonnen verarmd uranium en het gebruik van kleinere wapens. Als laatste verwachten we een paar verrassingen rond de verkiezingen in de Verenigde Staten en de overgang van de ene president naar de andere. We blijven uitkijken naar duidelijke aanwijzingen.

Sociale en politieke veranderingen zullen voor de meeste mensen de grootste schok zijn. Voor mensen die zich meer bewust zijn van wat er speelt en die naar de samenleving kijken, zal de vraag zijn op grond van welke principes en verre doelen ze te werk zullen gaan met wat ze doen. In de komende economische crisis zullen veel mensen gedwongen zijn nieuwe manieren te vinden om gewone alledaagse dingen voor elkaar te krijgen. In één toekomstvisie namen jonge rubberwerkers in de VS een gesloten bandenfabriek over en bespraken ze hoe ze zelf banden konden maken, en hoe ze ze beter konden maken. Ze besloten om de oudgedienden, die de vakkennis hadden zie zij nodig hadden, op te zoeken. En op die manier leerden ze ook hoe ze duurzamere en goedkopere banden konden maken - kennis die door de eigenaren van het bedrijf achtergehouden was.

Als we de periode van de komende paar jaar tot aan 2012 overzien, dan is er veel verandering te zien. Sommige veranderingen zijn erg drastisch vanuit een menselijk perspectief gezien. De reacties van de mensen zullen zijn wat ze zullen zijn.

Het belangrijkste van wat er gaande is, is de mate van verhoging van het vibratieniveau. Daar vallen ook ongewone fenomenen onder en bewustzijnservaringen die voorbij het gewone zintuiglijke gaan. Mensen die alleen op het stoffelijke zijn gericht, zullen zeer waarschijnlijk een paar zaken missen, want het is onwaarschijnlijk dat het op het 8uur journaal te zien zal zijn. Op een gegeven moment zullen er steeds meer mensen zijn die het ook gaan 'zien' en die meer van het bestaan gaan herkennen via hun hogere spirituele wezen.

Veranderingen van de Aarde en de levensruimte

Half december was er een 'energetische doorgang' waarin makkelijk zware aardbevingen konden plaatsvinden. Eén daarvan werd in de VS verwacht. Deze aardbevingen worden al bijna twee jaar verwacht. Er is ook nog een 'doorgang' waarin deze periode reikt tot half januari 2009. In 2009 mogen we aanhoudend aardbevingen verwachten, evenals een toename aan vulkaanuitbarstingen en dramatische veranderingen in kustlijnen en overstromingen. Iemand die wij als erg betrouwbaar inschatten, is ervan overtuigd dat er in deze periode geen aardbeving zal zijn in het gebied rond de kust van de staat Washington.

(Opm.: Zelf bespreek ik deze dingen regelmatig met een aantal mensen, en we hebben voor het grootste deel waarnemingen gehad van aardbevingen in 2007 die niet zijn gebeurd - net als de verwachte zonne-energieën die we in december 2007 verwachtten. We weten dat als we iets waarnemen dat eraan staat te komen om zich in de fysieke wereld te manifesteren, het ook in de wereld van waarschijnlijkheden zoals een aangrenzende vibratie- of tijdsruimte kan blijven 'hangen'. Ik heb zelf het gevoel dat er iets belangrijks is veranderd, en dat dat wat vorig jaar 'niet tot de 3D-wereld door kon dringen' nu wel vrij is om zich in de fysieke wereld te manifesteren.)

Hoewel het onmogelijk is om exact te weten waar en wanneer een aardbeving precies zal plaatsvinden, zijn er veel te veel intuïtieve en analytische bronnen die aangeven dat er grote dingen staan te gebeuren in de periode van december 2008 tot januari 2009. De gebieden in Noord Amerika om in de gaten te houden zijn onder meer het noorden van de Westkust, Zuid-Californië, het hele gebied rond San Fransisco Bay/Hayward/San Jose, Hawaï, en het gebied rond New Madrid - Illinois. Daarnaast ook de gebieden rond Taiwan en Hong Kong, het Caribisch gebied, en de Perzische Golf.

Vanaf 2009 kunnen we verwachten dat er wereldwijd steeds meer veranderingen zullen optreden in kustlijnen en nabij- en laaggelegen land. In de afgelopen paar jaar heb ik in toekomstvisioenen gezien dat de Westkust van de VS overstroomd werd door de oceaan en golven. De getijden van eb en vloed blijven komen en gaan, maar het waterpeil blijft stijgen. Dit heeft niet zozeer te maken met het smelten van gletsjerijs, maar eerder met vervormingen van de zeebodem in gebieden waar de aardkorst dun is als gevolg van veranderingen diep in het binnenste van de Aarde.

Denk aan de golfjes die je ziet als je een steentje in een vijver gooit. Als je vlak aan de rand van het water kijkt, dan zie je veel verstoring. Wat zal je dan aan de kant merken als er een heel grote steen in wordt gegooid? Een hypothese over toekomstvisioenen die op blijkt te gaan, is dat hoe groter en heftiger een gebeurtenis (voor mensen) in de nabije toekomst is, hoe meer gevoelige mensen deze al een paar jaar ervoor kunnen voelen. En hoe korter de tijd tot aan zo'n gebeurtenis, hoe meer details er doorkomen. En als we dan zien hoe veel en consistent de details zijn die veel gevoelige mensen ons in de afgelopen paar maanden over zulke gebeurtenissen hebben verteld, dan lijkt het erop dat veel van zulke gebeurtenissen nu 'op de agenda staan'.

En alsof dit nog niet genoeg is, wordt er wereldwijd ook een toename aan zware stromen verwacht. Mensen in de VS vragen zich misschien af: 'Wat voor stormen?' Hun willen we wijzen op de plotselinge stormen op het Zuidelijke Halfrond en ook de enorme orkanen waar mensen aan de andere kant van de kust aan de Grote Oceaan mee te maken kregen. Het lijkt redelijk om deze toename aan stormactiviteit in 2009 te relateren aan de toename aan nieuwe energieën uit de ruimte, zonne-energieën, en wat dies meer zij.

We moeten niet vergeten dat onze planeet en zonnestelsel op dit moment door een gebied heen gaan dat heel erg nieuw voor ons is. Het is geen toeval dat er in de laatste paar maanden verscheidene dramatische ontdekkingen zijn gedaan door astronomen. (Zie: http://newearthsummit.org/forum/index.php?PHPSESSID=168e874e62480b6e8105d9cced92f9a6&topic=64.msg3777#msg3777

Wij mensen worden op allerlei manieren door zonne-energieën en energieën uit de ruimte beïnvloed, afhankelijk van de straling zelf en onze persoonlijke gevoeligheid ervoor. Hoofdpijn, misselijkheid, extreme vergeetachtigheid, duizeligheid, verstoringen in het waarnemen van ruimte en tijd, en emotionele stress over ergernis en boosheid zijn voorbeelden van verschijnselen die we over de jaren hebben gezien toen we de effecten van verschillende mensen met elkaar vergeleken.

Nieuwe aanwijzingen lijken erop te wijzen dat deze energieën tastbare effecten zullen hebben op planten en dieren, en dus ook op de menselijke stofwisseling. In de noordelijke regionen kan het mogelijk zijn om een sissend en krakend geluid te horen van het noorderlicht. De nieuw binnenstromende energieën zouden ook heel goed overal in de atmosfeer akoestische fenomenen teweeg kunnen brengen. Tijdens grote zonneactiviteit kunnen elektrische leidingen overbelast raken, met enorme stroomuitval en communicatiestoornissen als gevolg. Als deze stralingen krachtig genoeg zijn, dan kunnen ze ook telecommunicatie en dergelijke onderbreken.

Door een aantal verschillende bronnen zijn er ook vulkaanuitbarstingen voorspeld voor de periode van 2009 - 2010. Sommige zullen het gevolg zijn van aardbevingen, andere door grote krachten die op de aardkorst inwerken, waaronder energieën uit de ruimte die de innerlijke activiteit van de Aarde beïnvloeden.

Gevolgen voor de kustlijnen

We zijn ons al een aantal jaren bewust van de grote kans op wereldwijde veranderingen van de kustlijnen, wat in de eerste plaats het gevolg is van het rijzen van de zeespiegel door vervormingen van de onderzeese aardkorst die de oceanen omhoog drukken. Als we visioenen over deze dingen beschouwen, dan lijkt het op een onzegbaar grote overstroming door vloedgolven. De getijden gaan op en neer, maar de zeespiegel blijft stijgen. Aardbevingen en veranderingen van de verhoudingen tussen de landmassa's onderling maken dat er nog meer overstromingen zulle zijn, zowel van kustgebieden als landinwaartse, soms door enorme vloedgolven. Veranderingen in de oceaanstromingen komen hier nog bij. Dit wordt door Halfpasthuman (http://www.halfpasthuman.com ) in hun op taalwetenschap gebaseerde voorspellingen genoemd als iets dat een periode van maanden zal nemen, en het begint in de zomer van 2009. We hebben ook gezien wat lijkt op een stuk van de Grote Meren dat grote en wijdverspreide overstromingen in de Mid-West veroorzaakt, mogelijk vanwege veranderingen in de onderaardse situatie. Recente aardbevingen in Illinois gingen vooraf aan ongewone opwellingen van grondwater wat een aanzienlijke overstroming veroorzaakte. Dit kan een aanwijzing zijn voor wat er komen gaat.

Rond de wisseling van het millennium schatte de Verenigde Naties dat er 3,2 miljard mensen in een gebied binnen 200 km van de kust woonden. Men schatte Azië op 2 miljard. (Dat is inclusief China met bijna 600 tot 800 miljoen, en Japan met 100 miljoen). Zuid-Amerika's westkust werd geschat op 40 miljoen in een smal kustgebied; 30 tot 40 miljoen in het gebied rond Sao Paulo/Rio de Janeiro; het Caribisch gebied 200 miljoen; het Middellandse Zeegebied op meer dan 150 miljoen; en de Verenigde staten op 200 miljoen mensen als we de Grote Meren meerekenen; etc.

Stel je voor wat een overstroming in zulke gebieden tot gevolg heeft. De mensen die op de bres springen tegen de opwarming van de Aarde een aantal van deze gevolgen min of meer uitgewerkt. De diaspora van mensen die zich landinwaarts en naar hoger gelegen grond begeven, zal enorm zijn. De kans dat er vele mensen zullen sterven door ziekte en andere oorzaken is zeer groot.

Het zwaar promoten van maatregelen tegen de opwarming van de Aarde zal één van de reacties zijn. Dit zal op zijn beurt weer gebruikt worden door de werkelijke machthebbers, de schaduwregering. De regering van de Verenigde Staten zal een gewillige steun zijn, net als sommige ervaren mensen uit de politieke linker vleugel - waaronder veel mensen die zich identificeren met het newage-denken of met de uitgangspunten van de new-thoughtbeweging, of met angstcampagnes tegen opwarming van de Aarde, en nog een hele lijst meer van soortgelijke uitgangspunten. Tegen de tijd dat mensen gaan begrijpen dat dit helemaal verkeerd is, en dat ze voor zeer duistere doelen gemanipuleerd werden en gebruikt zijn, zal het te laat zijn, want dan hebben ze al uit vrije wil, al of niet met tegenzin, toegestemd in het laatste deel van de plannen voor wereldwijde controle - de plannen voor wereldoverheersing waar men al generaties lang naartoe gewerkt heeft.

Verandering van de aardas en van de aardkorst

We behandelen dit onderwerp hier nu, omdat het herhaaldelijk naar voren kwam toen ik de nabije toekomst in een visioen bekeek, en het is ook meermaals een onderwerp van discussie geweest, zelfs een thema van een film. Het is dus zeker iets om te overwegen, want het roept veel diepgaande vragen op, zoals het doel waarvoor je voor leeft of wat de relatie is met de planeet waar je op leeft.

Er zijn vele scenario's die verschillende mensen uitgewerkt hebben, en ze variëren van een kleine (1 graad) tot een grote (90 graden) verandering in de relatie tussen de aardas en referentiepunten op het land aan de oppervlakte van de Aarde. Deze scenario's houden ook de mogelijkheid in dat de korst - of lithosfeer - verschuift ten opzichte van de aardas en/of het binnenste van de Aarde. (Montana kan dus dichter bij de evenaar komen te liggen?) Een klein aantal mensen heeft een verandering van de hoek van de aardas zelf als mogelijkheid aangegeven. Ook is het heel goed mogelijk dat er een combinatie optreedt van deze varianten aan grote veranderingen van de aardkorst. Dit zou zo'n grote gebeurtenis zijn dat er maar weinig zou overblijven wat de mensen nog zouden kunnen doen om hun leven veilig te stellen. Sommigen zouden in gebieden terecht komen waar ze meer kans maken om het te overleven, maar het is onmogelijk om te voorspellen waar een plek naar toe zal gaan. Mensen die door hun hogere zelf geleid worden, zullen het hoogstwaarschijnlijk goed redden na afloop.

We kunnen onmogelijke zeggen wanneer dit zou kunnen gebeuren. Ik heb echter zelf het gevoel dat dit ergens tussen 2012 en 2036 zou kunnen zijn. Er zijn verschillen in waarneming van de tijdlijnen van de diverse aftakkingen van mogelijke realiteiten.

Toen ik samen met wat andere mensen hierover wat ideeën uitwisselde, en we de hele poolverschuivingskwestie eens serieus bestudeerden, toen bleek dat de meesten van mening waren dat áls zoiets gebeurt, het relatief snel zal gebeuren, misschien wel in een periode van een paar dagen. Zoals ik het zie, is het mogelijk dat er eerst een beginperiode is van kleine verschuivingen, en dat die die uiteindelijk uitmondt in een grote poolverschuiving. Niemand heeft het monopolie op zulke 'toekomstfeiten'. Maar waar men het over het algemeen wel over eens is, is dat het wel degelijk mogelijk is dat de aardas in de niet al te verre toekomst verschuiven kan. Factoren die aan zo'n grote gebeurtenis bijdragen, zijn dingen als veranderingen van het binnenste van de Aarde, een grote verandering van de ijsverdeling in de Arctische en sub-Arctische gebieden, en de invloed van objecten en straling uit de ruimte.

Misschien is dit allemaal des te meer reden om ons leven op orde te krijgen en diep in onszelf te herkennen wat we voor onszelf als spirituele wezens en als mens het belangrijkst vinden.

Je vraagt je misschien af of er nog meer is? Een paar mensen die ik ken (en ikzelf ook) hebben visioenen van de toekomst gehad waarin de Aarde in een andere baan om de Zon komt. Ik kan alleen maar raden naar wat de details daarvan zouden kunnen zijn. David Talbot en zijn collega's ontwikkelden een zeer geloofwaardige analyse die laat zien dat de Aarde ooit een heel andere positie in het zonnestelsel innam. (Zie: 'Remembering the End of the World' op http://www.thunderbolts.info/online_videos.htm en ook nog ander materiaal dat hier mee in verband staat).

Ken Carey schreef in zijn boek 'The Third Millennium' een scenario voor de Aarde voor een paar eeuwen na nu, en hij schreef dat de Aarde haar baan zou verlaten. In dat scenario schilderde hij een beeld van een spiritueel vergevorderde mensheid.

Economie en samenleving

We zullen het in deze uitgave in een apart artikel hebben over de economische crisis, omdat hij zo'n belangrijke katalysator is voor alle veranderingen. (Zie: 'De wereldwijde economische crisis is niet wat hij lijkt'.) Er zijn veel mensen die zich richten op een meer spiritueel ontwikkeld leven, dus op een leven dat vrij is van duistere invloeden en van de werkelijke machthebbers, de schaduwregering. Als zulke spiritueel gerichte mensen zich van deze dingen bewust zijn, dan zal een grote hulp zijn om zich te onthechten van de hopeloos naïeve hoop op 'herstel van de economie' of 'wereldvrede' zolang de 'matrixwereldorde' nog bestaat.

De laatste plundering van de wereldbevolking staat er aan te komen. Hij is georganiseerd door een wereldwijde plutocratie die met geen enkel nationaal of politiek belang verbonden is. Tegen 2011 - 2012 zal de wereld veranderen op een manier die hoogstwaarschijnlijk niet de terugkeer betekent van velen die nu tot de top-elite van de werkelijke machthebbers behoren. Zij weten dit zelf ook, en ze zullen er alles aan doen om overal ter wereld alles te pakken wat ze pakken kunnen, maar op een manier die de sociale revolutie niet nog sneller in gang zet. We zitten nu in een periode van grote onzekerheid over de biosfeer van de hele planeet. Daarom is het het voornaamste doel van de werkelijke machthebbers om zo snel mogelijk de controle over natuurlijke en menselijke 'kwaliteiten' terug te krijgen, want dat zal ze helpen om beter door deze periode van enorme verandering van de hele planetaire biosfeer heen te komen. Hun arrogante uitgangspunt is dat ze weer terug zullen keren als heren en meesters van de wereld.

Biljoenen dollars zijn de afgelopen paar jaar 'verdwenen'. Die zijn doorgesluisd naar plaatsen die buiten bereik liggen van de binnenlandse machten. Al dat geld wordt onder andere gebruikt voor het bouwen van ondergrondse faciliteiten om de werkelijke machthebbers, en de mensen die zij meenemen om hen te dienen, te beschermen. Ondertussen zien we allerlei verhalen over mensen die heer en meester van de wereld willen zijn, met elkaar concurreren - net als de wilde stormloop bij een stoelendans, zolang de muziek nog speelt. Het is niet waarschijnlijk dat ze allemaal een 'stoel aan de tafel' zullen krijgen als alles voorbij is. Als je leest over alle financiële verliezen, vergeet dan niet dat als je miljarden hebt, en je 90% verliest, je nog altijd honderden miljoenen hebt. Maar als je relatief weinig hebt, en je verliest de helft of nog meer, dan heb je haast niets meer. Dus het is niet een kwestie van absolute waarde van rijkdom, maar eerder je relatieve positie. Belangrijker nog is het financiële net dat je met politieke of andere invloed beheerst. Zo zie je dat het voor zulke mensen vrij eenvoudig is om hele naties en industrieën in armoede te storten als ze vinden dat het daar voor tijd is. En dat vinden ze nu. Zodra de regeringen en mensen in de zakenwereld ten einde raad zijn, en nog meer van hun geld-drug willen, dan zullen de mensen die hun controlerende positie bewaard hebben daar uiterst verplichtende voorwaarden voor stellen.

De destructie van de economie is slechts één van de kunstmatig ontworpen en/of bewerkstelligde crises, net zoals de campagne die waarschuwt voor 'de opwarming van de Aarde'. Al deze crises maskeren de ware aard van de heersers van de wereld en hun plannen. Ze dienen om besmettelijke sociale gedachtepatronen - memen - te scheppen om te maken dat de mensen passief of actief met alles zullen instemmen, want daarmee kunnen de mensen die eigenlijk aan de macht zijn de illusies van het 'leven' in stand houden. Een deel van deze strategie bestaat uit het instellen van een topman die voldoende 'populair' is. Dit bewerkstelligen ze via een doelbewust gemanipuleerde situatie bij de verkiezingen in de Verenigde Staten waarin één kandidaat zeer sterk de voorkeur zou krijgen boven alle andere.

Schep eerst een sociale en economische crisis, en schep daarna een leidsman die de sociale en economische situatie in de nasleep kan herstructureren. De verkiezingen in de VS waren vanaf het begin af aan doorgestoken kaart met absurde keuzemogelijkheden voor de 'karikatuurkandidaten' halverwege en op het eind van de verkiezingsstrijd. Dit was een nieuwe en briljante zet van de werkelijke machthebbers met het bekokstoven van de nationale verkiezingen. Het vermijdt heel slim allerlei problemen zoals beschuldigd worden van verkiezingsfraude, omdat overduidelijk een grote meerderheid op de door hun geprefereerde 'kandidaat-in-de-aanbieding' stemde. De nieuwe regering van de VS wordt nu gevormd vanuit de bedoeling de huidige beleidslijnen door te zeten, hoewel aangepast aan de economische en militaire situatie, en vooral aan de verborgen plannen van de werkelijk machthebbers.

In de loop van de verkiezingen werden er bepaalde diepgewortelde sociale verschillen benadrukt, en wel op zo'n manier dat dit de mogelijkheid schept om sociale onrust te organiseren zodra economische en andere crises de mensen beginnen te overweldigen. Dit inherente potentieel verschilt niet zo erg van de tegenstellingen die de wereldelite in landen die ze als doelwit voor een 'vijandelijke overname' gekozen hebben benadrukken. Want ja, de VS is inderdaad een land dat als doelwit geldt. Eerst krijgen we de gigantische plundering van alle materiële en monetaire middelen die ze pakken kunnen. Een andere manier om dit te zeggen is dat ze de concentratie van kapitaal intensiveren wordt en dat ze tegelijkertijd alles verwoesten wat als doel is gekozen om te vernietigen. En niet lang daarna zal er nieuwe bedrogcampagne komen waarin iedereen opgeroepen wordt om 'een offer te maken voor het land', 'voor het milieu', en zo meer. En daarna zal er onrust onder de burgers ontstaan die op zijn beurt maakt dat veel mensen het zullen goedkeuren dat 'koste wat het kost' de 'orde' weer wordt hersteld. En anderen zullen zich ertoe gedreven voelen om met geweld te verdedigen waar ze naar hun gevoel recht op hebben. Dit zal een van de sleutelfactoren zijn waarmee men de staat van beleg, de krijgswet, in de VS en andere landen in zal stellen.

De economische crisis is nog maar net begonnen en hij zal nog veel en veel erger worden. Jazeker, het is een georganiseerde crisis, en hij is deel van wat we zouden kunnen beschrijven als 'de laatste plundering van de mensheid door de wereldelite, als laatste poging om hun controle over de wereld te verstevigen en te sturen'. Belangrijker is echter dat het een uiting is van de wet van 'zo boven, zo beneden' en het dus de reflectie is van grote veranderingen in ons bestaan en onze plek in de kosmos.

De binnenlandse en wereldwijde economische situatie zal sneller verslechteren dan de meeste mensen zich durven voorstellen. De gevolgen zullen niet overal gelijk zijn. Die zullen afhankelijk zijn van de lokale situatie en van de omvang van een bepaald gebied. De VS zal een van de sterkst getroffen gebieden van de wereld zijn, maar ook daar zullen kleine gebieden zijn die de crisis beter doorstaan dan andere.

Vanaf nu, december 2008, en gedurende de komende paar jaar zal de economische situatie steeds meer verslechteren. Halverwege 2009 zal men beseffen dat er geen 'herstel van de economie' zal zijn - wat de meesten zich voorstellen als terugkeer naar de staat van materiële rijkdom die men daarvoor gewend was. De prijzen in Amerikaanse dollars van huishoudelijke goederen zullen een tijdlang dramatisch stijgen. Sommigen zullen dit het begin van hyperinflatie noemen. Maar hoe men het ook bekijkt, het zal de oorzaak zijn van veel ontbering, want het zal invloed hebben op de beschikbaarheid van geld, voedsel, kleding en andere eerste levensbehoeften. Dit betekent dat er meer onbeheerste uitbarstingen van agressie zullen zijn. Die uitbarstingen zullen niet alleen valse conflicten tussen de verschillende groepen mensen aanwakkeren, maar ook zullen ze maken dat men zich gaat afvragen wat men precies verstaat onder 'het nationale belang'.

Als de oude en gebruikelijke manieren wegvallen, zullen de mensen in actie komen. Men zal hoogmoed, onbeschaamdheid en grootheidswaanzin zien voor wat het is, en mensen die de macht hebben zullen besluiten nemen die verschrikkelijke consequenties zullen hebben.

Afleiding en misleiding

Sinds het begin van de 20e eeuw, en vooral sinds de Tweede Wereldoorlog, is er een zich steeds verder ontwikkelend 'plan' van de eigenlijke machthebbers geweest om hun controle over een gewillige mensheid te vergroten. Deel van dit plan was ook een geleidelijke politiek 'van de verschroeide Aarde' als veiligheidsklep voor het geval dat de eigenlijke machthebbers en de duistere krachten de controle over de Aarde en de mensheid zouden verliezen. Het bewij hiervoor ligt pal onder onze neus: verregaande schade aan voedsel, dieren, en ecosystemen; schade aan water lucht, land en ether; en ook mensen die beschadigd zijn op cellulair, mentaal en emotioneel niveau. Dit gaat verder dan slechts arrogantie van onverschillige en zelfzuchtige mensen. Het is iets dat altijd al met opzet werd - en nog steeds wordt - gedaan door de werkelijke machthebbers. Men vergiftigde de 'ethers' met elektromagnetische straling; men moedigde allerlei verslavingen aan; en het vermogen om onafhankelijk de vrije wil te gebruiken, werd de mensheid ontnomen. Mensen die zich aangetrokken voelden tot iets sterk afwijkends zoals non-religieuze spiritualiteit, werden gecontroleerd door allerlei modetrends die nooit een bedreiging zouden vormen voor de matrixwereldorde, maar hem alleen maar zouden ondersteunen. (Hiermee worden de vele vormen en aspecten van de populaire newage-spiritualiteit bedoeld. - vert.)

Een basisconcept van hun plan is om op alle mogelijke manieren een scenario te kiezen en te bevorderen waarin de hele wereld zo sterk bedreigd wordt dat mensen zullen smeken - of de autoriteiten in elk geval zullen toestaan - om drastische maatregelen te nemen. Wereldwijde klimaatverandering, politieke -ismen, overbevolking, bedreigingen vanuit de ruimte, en nog andere ideeën kregen allemaal de aandacht. De wereldwijde opwarming van de Aarde werd uiteindelijk de bedreiging die de voorkeur kreeg. Ook gebruikte men zelfgeorganiseerd 'terrorisme' en acties onder valse voorwendsels om de zaak wat sneller in beweging te krijgen. Een deel van het proces houdt ook in het met opzet in vraag stellen en laten verdwijnen van 'traditionele' sociale normen, want daarmee conditioneren ze de mensen om de veranderingen te aanvaarden. Er werden ook manieren bedacht om groepen mensen te programmeren, namelijk door eerst de mensen die anders denken dan de rest aan te trekken, en vervolgens die mensen onder controle te brengen. De meeste mensen accepteerden op zijn minst iets of zelfs het grootste deel van zulke sociale programmering. Dat gebeurde vanwege de verregaande controle die de werkelijke machthebbers over de memen en het denken van de mensen hebben. Daarmee hebben ze prachtig levensstijlen en sociale normen geschapen die gebaseerd zijn op vele lagen van leugens en bedrog, zo diep dat 99% van de mensen er niet doorheen kunnen zien.

Dat is de 'matrixwereldorde'. Het zijn steeds dezelfde sociale constructies die memen scheppen zoals 'traditionalisme' en dat dan gebruiken door het tegenover 'modernisme' te stellen. Evenzo 'socialisme' tegenover 'kapitalisme', en nog vele andere van zulke valse dichotomieën. Zo kunnen mensen makkelijk verstrikt raken in een gevecht met woorden en slimmigheden, en ook - als het de werkelijke machthebbers zo uitkomt - in militaire conflicten over zulke listige kunstgrepen.

Fascisme is kapitalisme waarbij de macht van de staat op een praktische manier gemengd wordt met de macht van privékapitaal. Hoe dat uiterlijk vorm krijgt, behandelen we later. Maar miljoenen mensen die in de Tweede Wereldoorlog vochten en stierven, kregen te horen - en geloofden - dat ze tegen de as van het fascisme vochten, en dat de as van de 'geallieerden' de goeden waren. Ze hadden er echter geen idee van dat de hoogste rangen van de wereldheersers de uitgangspunten van de naties bepaalden, en dat ook zij die valse dichotomieën zelf in het leven hadden geroepen. En daarboven, in de verschillende hogere dimensies, zaten weer de krachten van de duisternis en het licht.

We moeten ook niet vergeten dat de werkelijke machthebbers een risico nemen met hun plan om de boel massaal te plunderen, want daarmee stellen ze hun rijk in de waagschaal. Sommige van hun vroegere lagere slaven en gunstelingen worden al erg nerveus, vooral nu het duidelijk wordt dat niet iedereen onder de bescherming van de werkelijke machthebbers een 'veilige doortocht' of een 'gratis ontslag uit de gevangenis' kan worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan zullen er bepaalde geheimen uitlekken, en sommigen zullen hun 'morele kompas' of wat er nog van over is, weer terugvinden en verder weigeren om orders op te volgen. Dit zullen we op vele niveaus tegenkomen: productiearbeiders die fabrieken bezetten, gemeentesheriffs die weigeren om iemand 's winters uit zijn huis te zetten, en hoge ambtenaren die de gelederen verbreken en uit de school gaan klappen.

Een groot risico van de ware machthebbers is dat ze een deel van hun controlesysteem ondermijnen wanneer ze een nieuw systeem scheppen om het oude te vervangen. Ze hebben geen absolute macht over de mensen en dus riskeren ze zo het verlies van controle tijdens de tussenliggende overgangsperiode. Ze maken zich ook erg nerveus over dingen die ze niet kunnen beheersen: fysieke veranderingen van de hele planeet en alles erop en eraan, en de groei van spiritueel bewustzijn.

Midden in de komende economische depressie en sociale onrust zullen er allerlei dingen opduiken om mensen af te leiden en daarmee te voorkomen dat ze overschakelen op een nieuwe manier van leven. Men zal een draai geven aan de aardeveranderingen om de campagne tegen de opwarming va de Aarde een flinke zet te geven. Dit zal in verband worden gebracht met de economische crises. De combinatie van deze twee zal mensen zo ver brengen dat ze gaan smeken om - of op zijn minst instemmen met - allerlei draconische maatregelen die natuurlijk voornamelijk bedoeld zijn om de heersende klasse te dienen met hun wereldoverheersingsplan. Nu is de olieprijs laag, maar de olieprijs wordt ook gebruikt als economische wapen. In 2009 zal er uiteindelijk een sterke stijging zijn van de prijzen van olieproducten. Als je echt brandstof of stookolie nodig hebt, of als je producten moet maken van olieprodukten, dan zul je daar in de VS hoge prijzen voor moeten betalen. En dat zal nog erger zijn door het vallen van de dollarkoers.

Alsof dit nog niet genoeg is, zijn er ook plannen in de maak om mensen af te leiden met ruimteonderzoeksprojecten en nieuws over contacten met buitenaardsen die zich achter de werkelijke machthebbers zullen scharen. Dit laatste punt zal zeer waarschijnlijk inhaken op de algemeen heersende angst. Veel mensen, vooral mensen die zich bezig houden met newage/new thought/ET's/Ufo's en dergelijke modetrends zullen abusievelijk de eerste onthullingen verwelkomen alsof het werkelijk waarachtige openbaringen waren. Maar het zal alleen maar een nog sterkeren en intensere misleidings- en disinformatiecampagne zijn. Veel mensen die aan de zelfkant van het leven zijn beland, zullen opstaan als 'vertrouweling' of 'ingewijde' in de hoop te kunnen verdienen aan de honger naar waarheid en de goedgelovigheid van de mensen. Veel van deze mensen zullen niet beter zijn dan klantenlokkers op de kermis - net als zo velen die al zo bezig zijn. Het enige wat we nu hierover willen zeggen is: 'Wees voorzichtig'. Als mensen tot hun ware natuur ontwaken, dan zullen zij de aard van onze werkelijkheid kennen. En dan hebben ze geen behoefte meer aan enige autoriteit buiten zichzelf.

Voor de overgrote meerderheid zullen de omstandigheden ondraaglijk worden. Vooral in de stedelijke gebieden, waar men zich voornamelijk bezighoudt met weinig zinnige of waardevolle dingen, en waar de mensen eenvoudige vaardigheden missen, daar zullen de economische en andere crises erg traumatisch zijn. Zo veel schokkend nieuws in slechts een paar maanden tijd maakt dat de mensen zich overweldigd voelen en niet meer in staat zijn dit op een zinvolle manier te verwerken. Dat is niet veel anders dan het shellshock-syndroom van soldaten na een veldslag in een oorlog.

- De schaduwkant van het menselijk bestaan wordt voor sommige mensen al duidelijker zichtbaar. De georganiseerde economische crises dienen verschillende doelen, namelijk:

- Het blootleggen van de ziekte van de 'bazen' onder de elite die de wereldmacht heeft, en hoe hun ziekte op zijn beurt in alle niveaus van onze samenleving is binnengekomen.

- Het sneller organiseren en implementeren van het volgende stadium van de wereldregering onder de Werkelijke Machthebbers.

- Het laten verdwijnen van veel wat eerst diende om mensen af te leiden (consumptiegedrag). Dit biedt mensen in principe de kans om 'uit het systeem te stappen' en nieuw en fris naar hun eigen levenswijze te kijken. De ware machthebbers zijn zich hier uiteraard van bewust.

- En dus zorgen ze voor allerlei nieuwe afleidingen en dingen om zich zorgen over te maken, want daarmee willen ze voorkomen dat mensen zich daadwerkelijk van hun systeem losmaken. Dit zijn dan dingen als de opwarming van de Aarde, zogenaamd (want door hunzelf georganiseerd) terrorisme, oorlogen, filmsterren, de dreiging van een politiestaat, buitenaardsen en Ufo's, nationale verkiezingen, HD-televisies, talloze sportwedstrijden, de ongrijpbare 'hoop' op economisch herstel, en nog veel meer.


Corruptie is ook op de lagere niveaus wijdverbreid. Dit gaat voorbij de ambtenarij en betreft ook mensen die afhankelijk zijn van het verkopen via reclame: Giftig voedsel, giftige leningen, giftige investeringen, giftige memen en gedachtepatronen etc. De lijst is eindeloos. Het is merkwaardig om eens stil te staan bij wat het betekent dat de VS het land is dat per hoofd van de bevolking het hoogste percentage ter wereld heeft van mensen die in de gevangenis zitten. Marteling, corruptie en moord zijn er doodgewoon. En de vicepresident van het land is zelf de eigenaar van een van privé-gevangenisondernemingen, zoals laatst in een rechtszaak gemeld werd.

Het 'duistere matrixcontrolesysteem' zal zelf bij grote aantallen mensen 'de stekker eruit trekken' wanneer het controlevermogen naar het volgende niveau van wereldoverheersing overschakelt. De sociale, politieke en economische crises, die binnenkort ontstaan uit de veelheid van alle veranderingen van de Aarde en het milieu, zullen veel mensen doen besluiten 'het systeem' af te wijzen. Tegelijkertijd zullen er ook veel mensen zijn die uit gewoonte zo veel mogelijk proberen te bewaren om daarna gewoon weer op het oude systeem ingeplugd te raken. Voor hen kan niet veel gedaan worden, behalve ze er voorzichtig aan te herinneren dat er betere manieren van leven zijn, en het ze te laten zien. De vraag is: hoe zullen mensen leven? En vooral: Wat zal de basis zijn, de basisprincipes waar ze van uitgaan, en welke overtuigingen zullen mensen in een veranderingsproces het belangrijkst vinden?

Het is aan de mensen zelf om te kiezen hoe ze willen leven en zich te ontwikkelen. De gebeurtenissen die we in de komende paar jaar zullen zien, zal maken dat veel mensen, ongeacht of ze zich voor spiritualiteit interesseren of niet, 'het hogere' om raad zullen vragen - wat dat in ieders geval afzonderlijk ook moge betekenen. Het falen van het op kapitalisme gebaseerde systeem en de duistere krachten is nabij, en het zal alleen maar erger worden en nog verder uit elkaar vallen. Stel je de gevolgen eens voor van een samenloop van economische crises en aardeveranderingen. In korte tijd staan ineens vele miljoenen mensen voor grote keuzes die hun hele leven transformeren, keuzes die ze voor het eerst in hun leven serieus nemen.

De basisprincipes en gedragingen die uit deze uitdagende invloeden en gebeurtenissen voortkomen, zullen in de komende jaren veel uitmaken voor het grootste deel van de mensheid.

Veranderingen in de sociale omgeving

Als de verschillende crises waar de mensheid mee te kampen heeft, steeds erger worden, dan ontdekken veel mensen die bezorgd zijn om hun eigen en andermans welzijn, dat ze voor een nog diepere uitdaging staan. Want hoe kun je je op spirituele ontwikkeling richten te midden van al dit?

Er bestaat een hele serie problemen en moeilijkheden die allemaal verband houden met economische dislocatie en algemene sociale stress die nog nauwelijks aan de oppervlakte is gekomen. Naarmate de crises ernstiger worden, zullen de verschillende vertakkingen op sociaal-maatschappelijk gebied die we eerder beschreven, steeds duidelijker worden. Vanwege de economische situatie en veranderingen in de biosfeer van Aarde zal voedseltekort op veel plaatsen een ernstige zaak vormen. Dingen als gedwongen huisuitzettingen en dakloos zijn worden morele kwesties, en een paar provincie-sheriffs in de Mid-West staten hebben al geweigerd om orders op te volgen. De kwestie van mensen die economisch ontheemd zijn en leegstaande huizen en kantoorgebouwen kraken, is al begonnen en zal waarschijnlijk escaleren. Dit alleen al zal een grote uitdaging betekenen voor de sociale meme van het eigendomsrecht. De interesse in volkstuinen groeit gestaag, en er komen ook steeds meer samenwerkingsverbanden voor voedselproductie. Langdurige werkloosheid zal veel mensen aanmoedigen nieuwe manieren te ontdekken om hun tijd en vaardigheden te gebruiken. Sociale conflicten tussen mensen onderling, maar vooral ook tussen de burgerij en de ambtenarij, zullen toenemen, net als de kans op conflicten waarbij geweld wordt gebruikt.

Er zullen zich nieuwe economische activiteiten ontwikkelen, voornamelijk in de vorm van plaatselijke samenwerkingsverbanden. Men zal opnieuw waarde gaan hechten aan het repareren, bergen en recyclen van goederen en alle vaardigheden die daar voor nodig zijn. Het kweken en distribueren van voedsel zal in landelijke en stedelijke gebieden nieuwe betekenis krijgen. Goedkope gezondheidszorg zal in conflict komen met de gevestigde instituten. Op sommige plaatsen zullen er alternatieve leefgemeenschappen komen van mensen die nog in hun eigen huis of juist samen in een gemeenschappelijk huis wonen. (Dit is iets anders dan leefgemeenschappen die doelbewuste opgezet zijn met het land als basis; het kan ook op allerlei andere verbanden slaan.) In feite zijn dit overgangs-leefgemeenschappen die zich vormen binnen de bestaande geografische gemeenschappen.

Er zijn veel mensen die schijnbaar verstrikt zitten in een grootsteedse levensstijl die geconditioneerd is rond het consumentisme en allerlei geestdodende afleidingen, en voor hun lijkt het welhaast onmogelijk om zich los te maken van het leven in de 'matrixwereld'. Maar toch is het mogelijk om te blijven doen wat nodig is voor je inkomen en wat daar bij hoort, en desondanks voortdurend in het proces te verkeren van je ervan losmaken en je voor te bereiden op een nieuw leven. Zo krijgt de uitdrukking 'in de wereld, maar niet van de wereld' een geheel nieuwe betekenis.

Als de ongevoeligheid en kwaadwilligheid van mensen in machtige posities aan het licht komt, dan zal dat velen de ogen openen. Het alsmaar diepere besef dat de meest fundamentele vooronderstellingen van hun leven - en dat van hun ouders, en hun ouders etc. - allemaal leugens waren, zal diep traumatisch zijn. Dan gaat men ook beseffen dat wat ze voor hun kinderen hadden gewild ook op dezelfde leugens is gebaseerd als die zij vanwege hun conditionering als waarheden beschouwden. Dat is een sociale shock die zo groot is dat hij mensen uit hun oude manieren van doen los kan maken. Dan kan het ze in beweging zetten om nieuwe manieren van leven te vinden. Maar het kan ook massale psychoses teweegbrengen.

De economische en politieke crises zijn allemaal op touw gezet als laatste redmiddel om rijkdom en macht te concentreren. En dat is deel van een nog groter plan van de werkelijke machthebbers en hun opmars naar het bereiken wereldoverheersing voordat 'de muziek stopt'. Een deel van de 'missende' biljoenen dollars is gebruikt voor geheime faciliteiten om de elite te beschermen. Hoeveel 'showprocessen' of sociale onlusten er ook komen, ze zullen de oude sociale en persoonlijke illusies nooit kunnen herstellen, en dat moet ook niet.

Het is heel begrijpelijk dat veel mensen ervoor zullen kiezen om zich tegen het 'systeem' te keren en ertegen te vechten, en dat anderen juist nieuwe manieren van samenleven willen scheppen. Ook is het heel begrijpelijk dat velen een rustig bestaan kiezen en zich afzonderen - de één uit angst en bezorgdheid, de ander omdat hij de behoefte voelt om meer aandacht aan zijn innerlijke leven te besteden. Er zullen ook mensen zijn die zich door hun hogere zelf geroepen voelen te bednken dat er nog wel meer is dat bij hun huidige geïndividualiseerde en grotere bestaansvorm hoort dan slechts deze huidige menselijke vorm. Zulke mensen kunnen nog een zware tijd meemaken, omdat het fysieke en het sociale leven zeer sterk de aandacht zullen kunnen opeisen.

Het geheel van alle oude manieren van leven is gebaseerd op vele lagen van leugens, zo diep dat het welhaast onmogelijk is om ooit uit te vinden wat er nou werkelijk gebeurd of aan de hand is.

Voor mensen die het lukt om eens diep adem te halen en het grotere plaatje te bezien, is het van belang wat iemands intentie is en wat men van nu af aan doet.

In hoeverre zullen de mensen de leugens zullen herkennen waaronder ze hebben geleefd? En in hoeverre zullen ze in staat zijn nieuwe manieren van bestaan te scheppen met elkaar en met de planeet? Dat is een grote vraag en een immense uitdaging, want het is nog maar de vraag of een voldoende groot deel van de mensheid verder gaat en leert zich te ontwikkelen en te groeien als belichaamde spirituele wezens. Voor mensen die dit niet allemaal zo nodig hoeven te weten, is het een kwestie van zich te los te maken van angstreacties en je te verbinden met je hogere zelf en de Bron.

Schuld en schande?

Het zal niemand verbazen dat velen zich steeds feller tegen de 'werkelijke machthebbers' en hun vertegenwoordigers zullen keren. Als men naar de bron van moeilijkheden gaat zoeken en naar manieren om iemand de schuld te geven en als verantwoordelijke aan te wijzen, dan zal er veel misleiding plaatsvinden, zowel opzettelijk als onopzettelijk. Uiteraard zijn er ook heel veel mensen met veel geld en invloed zelf ook in de grenzen van de 'matrixwereldorde' verstrikt geraakt.

Als de crises (meervoud) ernstiger worden, zullen mensen opvallend vaak openlijk de hand in eigen boezem steken voor hun aandeel in de ellende en de vernietiging van de samenleving en het milieu van de hele planeet. Het wordt onder mensen die commentaar leveren al gebruikelijk om mensen die 'het toegestaan hebben' dat deze situatie ontstond, schaap-mensen ('sheeple') te noemen. Anderen zullen afgeven op het gebrek aan opkomst bij verkiezingen in de VS in het algemeen. En natuurlijk geeft men de 'schuld' aan Het Congres en de slechte mensen - gekozen of benoemd - die de regering domineren. Waar leidt dit toe?

Al dat de schuld geven en verwijten maken kunnen we terugvoeren op het onderdrukken van zwarten door andere zwarten die de handlangers van de Europese slavendrijvers waren. En we kunnen het ook terugvoeren op de erfenis van witte Europeanen die het niet alleen goedkeurden, maar er ook profijt van trokken dat de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika systematisch vernietigd werden. En ga zo maar door. Dit omvat haast alle raciale, etnische, religieuze en nationalistische facetten van een mensheid die in het brandpunt van conflict en lijden terechtgekomen is.

Als je nooit iets anders gekend hebt dan een leugen, hoe zou je iemand dan verantwoordelijk kunnen stellen voor onjuist handelen? Desondanks heeft iedereen tegelijk ook de verantwoordelijkheid om gebruik te maken van zijn vermogen om te kunnen herkennen en erkennen wat 'verkeerd' is. 'Verantwoordelijkheid' heeft in zulk verband een heel andere vibratiekwaliteit dan het begrip 'oordeel', dat gewoonlijk geassocieerd wordt met het concept van verantwoordelijkheid.

Vanuit een goed geïnformeerd en medelevend perspectief kun je stellen dat de mensen op veel manieren en al heel lang niet beter wisten, en dat ze zwaar werden gemanipuleerd vanuit alle hoeken van het leven en daar voorbij. Anderen zouden daar tegenin brengen dat dat op hetzelfde neer komt als stellen dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor hun problemen, en dus ook niet hoeven te leren wat goed en verkeerd is. En dat is niet waar. Mensen die zus en zo gedaan hebben, zijn daar zelf verantwoordelijk voor, maar tot op zekere hoogte. Als alle mensen niet beter wisten dan drinken uit een vergiftigde bron, ziek worden, en sterven, en dat ze te horen hadden gekregen dat dat heel normaal was, en dat het altijd zo geweest is, hoe zouden ze dan beter kunnen weten? Ze zouden het product zijn van hun onjuiste informatie, en niet van hun oorspronkelijke aard.

De ergste van al die 'schuld en schande'-toestanden komt bij de duistere krachten en hun menselijke vertegenwoordigers in de religies en newage-trends vandaan. Dat is namelijk de leugen die het onjuiste idee verkondigt dat mensen zelf de duistere krachten geschapen hebben, samen met alles wat daarbij hoort, dus inclusief alle problemen en ellende van de samenleving door de eeuwen heen. Deze leugen maskeert een andere leugen, en dat is dat er helemaal geen duistere krachten bestaan, want ook zij zijn uiteindelijk ook 'dienaren' van het ware licht. Dit wordt dan zelfs nog verder doorgevoerd tot de duisternis die zichzelf presenteert als de vertegenwoordiger van het ware Licht, en daarbij wrijven ons onder de neus dat we ze moeten vereren en erkennen als onze scheppingsgoden. Al deze thema's zijn gebaseerd op de afgescheidenheid tussen de Aarde, de mensen en deze uithoek van de schepping enerzijds, en het ware Licht anderzijds. De duisternis heeft de mensheid nodig om zich te kunnen voeden met het ware Licht dat mensen in zich dragen. Dat Licht is namelijk iets waar de duistere krachten geen directe toegang tot hebben. Vandaar dat ze zich richten op het controleren van alles wat ze maar controleren kunnen binnen de ware Schepping.

Onlangs hebben bepaalde populaire spirituele figuren gesteld dat als mensen niet al hun energie en steun aan Obama zouden geven, alles nog veel erger zal worden, en dat de mensen dan alles aan zichzelf te wijten zouden hebben. Sommige van hen schetsten zelfs rooskleurige plaatjes van miraculeuze veranderingen in de maatschappij en zelfs van de financiële wereld. Dit is allemaal opzettelijk gedaan, want als alles straks toch steeds slechter blijkt te gaan, dan zal dat een aanzienlijke klap betekenen voor de wil van de mensen. En dat leidt op zijn beurt weer tot een nog diepere afbraak van alle facetten van sociale samenhang - van persoonlijke relaties tot de illusie van nationale identiteiten.

Hoewel mensen op bepaalde niveaus beslist verantwoordelijk zijn voor hun intenties en handelingen, is dat niet het geval voor de mensheid als geheel. En dat is zo vanwege de verschrikkelijke controlerende verstoringen die men van buiten de gewone sociale werkelijkheid af op talloze generaties heeft losgelaten. De overgrote meerderheid van de mensen heeft de Lichtvonk van de oorspronkelijke Schepper, en dat is wat de duistere krachten in de eerste plaats willen grijpen en controleren. Het is voornamelijk het proces van controle en parasitisme dat de oorzaak is van de huidige verschrikkelijke toestand van de mensheid.

Voor mensen die voorbij de mist van alle sociale moerasdampen willen kijken, is het een kwestie van iemands diepere intentie, voor hun eigen bestaan en dat van de mensheid.

Echte 'verandering'

Het lijkt haast onmogelijk om je te onthechten van alle problemen en toestanden die het menselijk leven zoals het nu is met zich mee brengen. Maar desondanks is het van het allergrootste belang om dat wel te doen.

Voor velen zal dit een zeer lastig parket betekenen, maar toch kan iemands bewustzijn op een gegeven moment al zulke problemen omvatten, en dan kan hij zich begeven in de richting van een staat van bewustzijn die voorbij beperkingen gaat. De oude manieren van doen kunnen iemand onmogelijk tot een nieuwe levenswijze aanzetten, behalve dan via afkeer. Vroeg of laat zal er iets komen, via een of andere hint of subtiele aanwijzing of iets dergelijks, wat heel dwingend zal voelen - iets wat doet ontwaken, een herverbinden met iemands hogere natuur als spirituele wezen dat niet tot de fysieke wereld beperkt is.

Er zullen mensen zijn die volharden met nieuwe samenwerkingsverbanden op sociaal en economisch gebied. Zij zullen grote vraagstukken tegenkomen die te maken hebben met direct en coöperatief handelen om in de basisbehoeften van voedsel, water, onderdak en andere levensbehoeften te voorzien. Mensen die beschikken over een stukje land en goede grond zullen merken dat het kweken van voedsel niet alleen een praktische bezigheid van het dagelijks leven kan zijn, maar ook een heel plezierige. Ongetwijfeld zullen er nieuwe coöperaties ontstaan voor voedselproductie. Sommige daarvan zullen manieren vinden om ook dingen op gebied van fabricage en transport over te nemen. Er is veel potentieel voor leefgemeenschappen die sociale economieën in de overgangsperiode kunnen vormen.

Voor sommigen zal dit de start van een nieuw bestaan zijn. In het begin zal het een uitdaging zijn, maar er zullen mensen zijn die volharden met het vormen van nieuwe typen leefgemeenschappen. De belangrijkste principes die we hier willen benadrukken kunnen helpen met de overgangsperiode, en dat zijn: vertrouwen, zorgzaamheid en dienstbaarheid in een ruime context van verbondenheid met onze ware natuur als spirituele wezens. Want waar je ook voor kiest en wat je ook doet, het leven gaat over nog zo veel meer dan alleen het reorganiseren van productie- en distributiemethoden in het belang van de mensen en het milieu. En dat is de grotere context van onze hogere spirituele natuur die ons oproept tot het herverbinden met ons grotere zelf.

De mensheid is een verzameling van 'individuele affiniteiten' die worden gevormd en gemodelleerd door een doelbewust en zich zelf in stand houdend proces van 'meme-technologie', dus het doelbewust scheppen van besmettelijke gedachtevormen. De mensen in de VS zijn, net als in de meeste andere 'ontwikkelde' landen, deel van een sociaal web dat gebaseerd is op mythen en leugens. En dat web omvat een samenleving die gestoeld is op consumptie en staat onder toezicht van een hiërarchie van mensen die in de eerste plaats trouw zijn aan 'Mammon' en zichzelf. Het is verbazingwekkend dat gewone mensen zullen handelen vanuit eenvoudige goedheid en zorgzaamheid. Maar ze doen het wel, en dat betekent dat alles nog niet verloren is.

Er zijn de mensen in de ambtenarij die weigeren orders op te volgen en het vertikken om mensen die nergens anders heen kunnen uit hun huis te zetten omdat ze dat onrechtvaardig vinden. Maar daar tegenover staan er ook die voorstander zijn van het recht van het kapitaal en 'sociaal darwinisme' (De zwakken moeten maar uitsterven, zodat de sterken overblijven). Zolang sommige mensen anderen nog martelen en hun een normaal menselijk ontnemen, kan en zal het grootste deel van de mensheid niet verder en kan zij zich niet ontwikkelen tot een hogere vibrationele staat.

Mensen die op een hoger niveau vibreren en die tot een hogere spirituele ontwikkeling geroepen worden, kunnen zich niet laten weerhouden door misplaatst schuldgevoel omdat ze het overleefd hebben, of door een misplaatst 'medeleven' met anderen. De oplossing voor de mensheid zal komen via de mensen die zich doelbewust in de richting van een hogere orde van bewustzijn en bestaan begeven. Zij zullen op hun beurt als bruggen functioneren voor vele anderen, en dat gaat zo door.

De mensheid zal verlossing vinden door alles te herkennen en erkennen wat ze anaf het allereerste begin ervaren hebben. Dingen die van waarde zijn en bijdragen aan spirituele ontwikkeling zullen blijven bestaan; en alles wat geen waarde heeft en geen hoger doel dient, moet verdwijnen. Dit geldt zowel voor het leven van elk mens afzonderlijk, als voor het collectief van de mensheid als geheel.

Transformatie

Te midden van alle chaos en systematische afbraak ontstaat er iets nieuws wat aanvankelijk alleen mensen die erg goed opletten kunnen zien. Niet veel later zal het duidelijker zichtbaar worden. Geleidelijk aan zal dit zich uitbreiden naar meer mensen die open staan en die klaar zijn voor grote veranderingen in hun leven.

Ongeveer eind oktober 2008 zagen we nieuw kanaal van corrigerende energieën vanuit de hoogste bronnen komen, en - na aanzienlijke moeilijkheden om door te kunnen stromen - op het niveau van het menselijke hogere zelf naar binnen vloeien. Deze 'kosmische correctie-energie' die naar beneden is gekomen om bij ons aanwezig te zijn, wordt door het hogere zelf verwerkt. Dit verheldert en geneest het hogere zelf, en vervolgens kan het dan afdalen in het persoonlijke zelf van de mensen terwijl het het hogere zelf blijft zuiveren, genezen en immuun maken voor duistere invloeden. Het draagt nieuwe 'updates voor het besturingssysteem' in zich, kompleet met nieuwe lichtcodes, en de mogelijkheid tot Goddelijke Genade en Absolutie.

Link naar berichten op het forum over kosmische correctie: http://newearthsummit.org/forum/index.php?topic=868.00

Met het ontwaken komt ook het vermogen tot herkennen en erkennen van alles dat deel is - en is geweest - van het menselijk bestaan op Aarde. En als het transformatieproces zich ontwikkelt, dient zich een kwaliteit van Absolutie aan, beschikbaar gesteld door onze ontwaakte zelven die weer in verbinding staan met de oorspronkelijke Bron. Ik zou het 'God-Zelf-Absolutie' noemen. Interessant is het om even stil te staan bij de betekenis van de volgende termen: 'Het Absolute', 'Absolveren' en 'Absolutie'. Dit proces lijkt erg op de diepere niveaus van bijna-doodervaringen waar mensen over vertellen die 'terugkwamen'. Eén van de meest dramatische kanten hiervan is hoeBron: goto2012

Voeg toe aan: