Zoeken
 


Menselijke technologie brengt Nephilim terug op Aarde

Laatste wijziging: dinsdag 12 oktober 2010 om 13:10, 5587 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 12 oktober 2010
 

Vanuit de Bijbel en oude apocriefe geschriften is duidelijk op te maken dat de Nephilim -het nageslacht van buitenaardse wezens (gevallen engelen / demonen)- op een gegeven moment in de eindtijd opnieuw op Aarde zullen verschijnen en door de Antichrist zullen worden ingezet om de hele mensheid te onderwerpen. Dat de terugkeer van deze Nephilim in onze tijd niet alleen mogelijk wordt gemaakt maar zelfs wordt nagestreefd door de razendsnelle ontwikkeling van de genetische- en biologische wetenschappen geeft aan hoe dicht wij deze in de Bijbel voorzegde 'eindtijd' zijn genaderd.

Veel christelijke Bijbelexperts zijn van mening dat de in Genesis opgetekende vermenging van gevallen engelen met de mensheid als doel had om het hele menselijke ras te besmetten met niet-menselijk (demonisch) DNA, waardoor Gods belofte aan Adam en Eva dat er uit hun zaad ooit een Verlosser zou worden geboren onmogelijk zou worden gemaakt, zodat de Messias Jezus Christus nooit geboren had kunnen worden en de mensheid dus voor eeuwig verdoemd zou zijn.

Dit satanische plan was nog bijna gelukt ook. In Genesis 6:9 staat dat alleen Noach -en daardoor zijn kinderen- 'perfect' was in zijn generatie (KJV 1611 vertaling). Ook hier is het Hebreeuwse woord tamiym, wat 'zonder smet' of 'gezond' betekent, in de Nederlandse Bijbelvertalingen foutief vertaald met 'rechtvaardig', 'oprecht' of 'onberispelijk'. Het woord tamiym wordt in het boek Leviticus gebruikt voor een gezond offerlam zonder afwijkingen, wat aangeeft dat Noach niet zozeer moreel perfect was, maar fysiek. Alleen zíjn DNA en dat van zijn kinderen was nog niet vermengd, niet aangetast door het 'alien' DNA van de gevallen engelen.
 
Om de komst van de Messias mogelijk te maken en daardoor de eeuwige toekomst van de mensheid te redden besloot God vervolgens om, met uitzondering van de genetisch zuivere Noach en zijn kinderen, de hele besmette mensheid door middel van de Zondvloed uit te roeien.

Doel: De komst van het 'zaad van satan', de Antichrist
Naast deze zeer plausibele verklaring zou er echter nog een andere reden kunnen zijn waarom de gevallen engelen of 'Wachters' besloten hun DNA te vermengen met dat van de mensen, namelijk dat zij als zijnde spirituele wezens afkomstig uit een andere dimensie voor zichzelf aardse lichamen wilden creëren, zodat zij directe invloed zouden kunnen uitoefenen op onze materiële realiteit en daardoor het verloop van de geschiedenis zouden kunnen gaan bepalen.
 
In de artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon' zagen we wat het uiteindelijke doel hiervan zou zijn, namelijk de komst van de Antichrist op Aarde, 'Apollyon', het zaad van satan, om de hele wereld te onderwerpen aan zijn gezag. Ook constateerden we dat al sinds 1776, het oprichtingsjaar van de Verenigde Staten, in diverse codes op onder andere het Grote Zegel van de VS een specifiek streefjaar voor de komst van deze 'Apollyon' werd vastgesteld: 2012.
 
Wat trof het Amerikaanse leger in Irak aan?
Gezien de razendsnelle ontwikkelingen in de genetische en biologische wetenschappen en de steeds breder geaccepteerde aspiraties van transhumanisten om het menselijk ras te 'verbeteren' door in te grijpen in ons DNA, is het niet langer onvoorstelbaar dat de Nephilim door aardse technologieën opnieuw tot leven zouden kunnen worden gewekt. Deze technologieën bestaan al; zo werd de uitgestorven Pyrenese ibex, een wilde berggeit, in 2009 'teruggebracht uit de dood' door gebruik te maken van DNA dat afkomstig was van huidmonsters. Onderzoekers van de Koreaanse Jeju National University kloonden dit jaar een stier die al in 2008 gestorven was. Eveneens in 2009 wisten wetenschappers bloed uit een dinosaurusbot te halen dat volgens hen al 8 miljoen jaar oud was.
 
Inmiddels wordt er serieus gesproken over het terugbrengen van de Tasmanische tijger, de mammoet, andere uitgestorven diersoorten en zelfs de Neanderthaler, de veronderstelde 'voorloper' van de huidige mens. In dit licht is het niet moeilijk voor te stellen dat bij de eventuele ontdekking van (resten van) dode Nephilim, die nog maar enkele duizenden jaren oud zouden zijn, ook van deze wezens DNA zou kunnen worden gebruikt om hen opnieuw tot leven te wekken. Mogelijk is dit zelfs al gebeurd. Talloze Amerikaanse soldaten in Irak hebben immers toegegeven dat zij vele containers vol met archeologisch materiaal hebben gevuld, waar ook tabletten bij zouden hebben gezeten met daarop de locaties van diep onder de grond gelegen grotten waarin Nephilim begraven zouden zijn, mogelijk zelfs in 'stasis', een toestand van schijndood.

Terugkeer van de Nephilim voorzegd door Henoch
Dit is exact wat Henoch in zijn apocriefe boek voorzegd heeft. Zou het dus zo kunnen zijn dat Amerikaanse organisaties zoals DARPA bezig zijn met het bestuderen en zelfs klonen van deze duizenden jaren oude wezens, die 'buitenaards' DNA met zich meedragen? Wordt wellicht herhaald wat de 'Wachters' deden, namelijk het vermengen van menselijk DNA met dat van 'aliens', de in de Bijbel beschreven 'gevallen engelen'? Het zal voor sommigen misschien een schok zijn, maar ook in de Bijbel zijn er duidelijke aanwijzingen te vinden dat dit in de 'eindtijd' inderdaad het geval zal zijn:
 
'Het visioen dat Jesaja, de zoon van Amos, zag over Babylon. Heft op de kale berg een banier op, roept met luider stem hun toe, wenkt met de hand, open de poorten, gij heerser. Ik beveel en roep hen op: reuzen zullen komen om mijn toorn te vervullen... Want zie, de dag de Heren komt waaraan niet ontsnapt kan worden, een dag van toorn en woede, om de aarde tot een woestenij te maken... En Babylon... zal worden als Sodom en Gommorrah... Het zal nooit meer bewoond worden.... en monsters zullen daar legeren, en duivelen zullen daar dansen en satyrs zullen daar verblijven.' (Jesaja 13:1-3, 9, 19-22, vertaald uit de Engelse Septuaginta).
 
Wie 'de heerser' die 'de poorten' zal openen ook zal zijn - hij opent 'poorten' in Babylon (letterlijk het huidige Irak) waaruit de reuzen (gibborim) van de eindtijd zullen terugkeren op het aardoppervlak, als de middelen waarmee God zijn toorn over de onberouwelijke mensheid zal uitstorten. Het lijkt er dus sterk op dat Jesaja de terugkeer van de Nephilim in de eindtijd voorzegt, mede omdat hij tevens schrijft over 'monsters' en 'satyrs', die (transgenetische, dus gemengde) half-mens/half-geit wezens zijn. Dit gezichtspunt wordt ondersteund in het apocriefe boek 2 Esdras 5:8, waar eveneens de geboorte van 'monsters' in de eindtijd wordt geprofeteerd.
 
Bijbel beschrijft eindtijd oorlog tussen 'goden' en God
Ook op andere plaatsen wordt in de Bijbel beschreven hoe er in de eindtijd een spirituele oorlog zal losbarsten tussen de 'mythologische goden' en Christus. 'Vreselijk zal de Heere tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren;' (Zefanja 2:11, SV). En 'De Heer van de hemelse machten, de God van Israël, zegt: Ik zal... straffen... zijn goden en zijn leiders.' (Jeremia 46:25, NBV). In Openbaring 9:20 valt te lezen hoe de menselijke volgelingen van deze heidense godheden hun afgoden zullen aanroepen en gezamenlijk hun krachten zullen bundelen tegen de christelijke God:
 
'En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God... En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon (het dal van Megiddo in Israël).' (Openbaring 16:13-14, 16, NBG).

Ook in het eeuwenoude apocriefe boek Jubileeën -een hervertelling van Genesis en deels Exodus- wordt de terugkeer van de Nephilim in de eindtijd voorzegd. Merk op dat dit pal vóór het oordeel over satan zal plaatsvinden:
 
'De kwaadaardige duivelen (geesten van de Nephilim die omkwamen tijdens de Zondvloed) werden gebonden in de plaats van veroordeling, maar een tiende deel van hen werd overgelaten, zodat zij onderworpen zouden zijn aan satan op de aarde. Deze zijn bestemd voor corruptie (de corruptie van het DNA zoals in de dagen van Noach?) en misleiden de mensen voordat satan geoordeeld zal worden.' (10:7-12)
 
Daarnaast bevat ook de bekende profetie in het tweede hoofdstuk van het boek Joël een verwijzing naar de terugkeer van de gibborim, de reuzen (het nageslacht van de Nephilim). Hoewel Bijbelverklaarders over het algemeen denken dat Joël hier een sprinkhanenplaag omschrijft, gebruikt hij ook de term gibborim in de zin 'als helden (gibborim) zullen zij lopen'. Betekent dit wellicht dat er naast sprinkhanen ook andere wezens deel zullen uitmaken van dit eindtijd-leger?
 
'Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis... Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam... ook is er aan hem niet te ontkomen. Zijn aanblik is als die van paarden... Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst. Als helden (gibborim: reuzen) rennen zij... Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Here verheft Zijn stem voor Zijn strijdmacht heen, want Zijn leger is zeer talrijk; want machtig is (het leger) dat Zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?' (Joël 2:2-11, NBG)
 
Daniël voorzegt nieuwe vermenging met menselijk zaad
Als alle teksten bij elkaar worden gelegd is er overtuigend bewijs dat er in de eindtijd een enorm leger zal verschijnen van 'gibborim', strijders die heel goed het resultaat zouden kunnen zijn van het streven van aardse wetenschappers om voor 'god' te spelen en door de Bijbelse God verboden technologieën te gebruiken om de 'poorten' waarachter deze aloude wezens zijn opgesloten, te openen. De profeet Daniël schrijft over de laatste dagen van de huidige menselijke maatschappij:
 
'En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich (wel) door (KJV: met) menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.' (Daniël 2:43, SV)

Hoewel Daniël niet uitlegt wie 'zij' zullen zijn die zich met het 'menselijk zaad' zullen vermengen, lijkt het verdacht veel te wijzen op een herhaling van de gebeurtenissen uit Genesis 6, waar niet-menselijke wezens -of 'aliens' in populaire taal- zich vermengden met menselijk zaad en de Nephilim voortbrachten. Als dit vers wordt gekoppeld aan Genesis 3:15, waarin God zegt 'Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (nageslacht, afstammelingen, kinderen) en haar zaad' dan blijkt hieruit onomstotelijk dat satan naast de mens óók 'zaad' heeft, en dat dit 'zaad' in vijandschap verkeert met Christus.

Transhumanisten streven zelfde doel als Hitler na
Het opnieuw vermengen van niet-menselijk zaad met de mens door het veranderen van het menselijke DNA en tegelijkertijd het terugbrengen van de Nephilim op aarde is al sinds de Zondvloed, toen God de eerste, bijna gelukte poging afkapte, het streven van de geest van de Antichrist. In het in 1960 verschenen boek 'Le Matin des Magiciens' ('De dageraad van de Magiërs' of The Dawn of Magic, eveneens de titel van een PC-game) schrijven Louis Pauwells en Jacques Bergier dat dit eveneens het doel was van een voorloper van de Antichrist, Adolf Hitler:
 
'Hitlers doel was noch het oprichten van een ras van supermensen, noch de verovering van de wereld; dat waren slechts middelen tot het realiseren van het grote werk waar hij van droomde. Zijn werkelijk doel was een scheppingsdaad te verrichten, een goddelijke handeling, het doel van een biologische mutatie die zou resulteren in een nooit eerder geziene verheffing van het menselijk ras en de 'verschijning van een nieuw ras van helden, halfgoden en god-mensen.'
 
Het valt niet te ontkennen dat Hitlers antichristelijke doelstellingen exact overeenkomen met de doelstellingen van moderne transhumanisten en dito wetenschappers en zelfs verband houden met de creatie van post-menselijke lichamen die door genetische technologieën geschikt zijn voor de incarnatie van 'goddelijke' wezens. In het volgende deel zullen we zien dat dit zelfs al gebeurd lijkt te zijn.
 
 
Xander
 


Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: