Zoeken
 


'Zeitgeist' films promoten agenda Nieuwe Wereld Orde ??

Laatste wijziging: woensdag 26 mei 2010 om 16:06, 4645 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 26 mei 2010

De over de hele wereld door miljoenen bekeken twee 'Zeitgeist' films blijken bij een nadere analyse juist datgene te promoten waar ook veel Nederlandse websites die zich met deze films associëren zich tegen verzetten (of dit beweren te doen): de duistere agenda van de 'Nieuwe Wereld Orde'. Hier deel 1 van een serie artikelen waarin het ontluisterende en tevens onomstotelijke bewijs wordt geleverd dat de 'Zeitgeist' en 'Truth seekers' beweging zich -bewust of onbewust- met de ideologiën van de Vrijmetselaars, Theosofen en New Agers hebben verbonden, die als uiteindelijk doel een verenigde mensheid met één wereldregering en één wereldreligie nastreven.

In de nieuwe DVD 'Aquarius: The Age of Evil' wordt uitvoerig bewijs geleverd dat de door Peter Joseph gemaakte Zeitgeist films de ideologie van de geheime en occulte 'broederschappen' promoten, en wel op zo'n manier dat de verborgen mysteries van de Vrijmetselarij, Theosofie en New Age begrijpelijk en acceptabel worden gemaakt voor de gewone man, die er normaal gesproken niet aan zou denken om ook maar één voet over de drempel van deze genootschappen te zetten. Door middel van 'Zeitgeist' worden miljoenen alledaagse burgers geïndoctrineerd om feitelijk hetzelfde te gaan geloven en dezelfde doelen na te streven als deze zichzelf als 'verheven' en 'verlicht' beschouwende occulte verenigingen.

 
Wereldwijde politieke éénheid
Op honderden websites over de hele wereld wordt al jaren gewaarschuwd tegen de doelstellingen van de komende 'Nieuwe Wereld Orde', waarin de hele mensheid slaaf zal worden gemaakt van een klein elitair clubje onderdrukkers, dat alle macht in handen zal hebben. In onze tijd pleiten bekende politici en economen steeds openlijker voor de komst van dit wereldwijde éénheidssysteem, maar iemand als Zbigniew Brzezinski, Vrijmetselaar en de grote man achter de Amerikaanse presidenten Jimmy Carter en Barack Obama, schreef al in 1970 in zijn boek Between Two Ages:
 
'Het technotronische tijdperk omvat de geleidelijke acceptatie van een meer gecontroleerde samenleving. Zo'n samenleving zou gedomineerd worden door een elite die niet langer gebonden is door traditionele waarden. Spoedig zal het mogelijk zijn om iedere burger vrijwel voortdurend in de gaten te houden en up-to-date dossiers over hem bij te houden met daarin de meest persoonlijke informatie.'
 
De term 'Nieuwe Wereld Orde' is de politieke tak van het streven om een wereldregering op te zetten met één wereldeconomie en een in één enkel organisme verenigde mensheid, die totaal gecontroleerd zal worden. De massa's zullen volledig ondergeschikt worden gemaakt aan de elite. De Britse premier Brown verklaarde in 2009 openlijk: '... Vandaag hebben de grootste landen ter wereld overeenstemming bereikt over een wereldwijd herstel- en hervormingsplan. Ik denk dat dit de opkomst is van een Nieuwe Wereld Orde, gefundeerd op een nieuw tijdperk van vooruitgang en internationale samenwerking...'
 
Wereldwijde spirituele éénheid
De Nieuwe Wereld Orde doelstellingen om een wereldregering op te zetten die over de hele mensheid zal regeren zijn niet alleen politiek, maar eveneens spiritueel geaard. Er is uitgebreide documentatie beschikbaar waaruit blijkt dat de NWO-agenda is gebaseerd op de New Age. Veel Christelijke researchers die hier onderzoek naar deden zijn op verschillende manieren het zwijgen opgelegd, waardoor er nog maar weinig researchers zijn die zich niet hebben laten misleiden door deze NWO/New Age propaganda.
 
De tweede belangrijke doelstelling van de occulte elite die de New Age Nieuwe Wereld Orde wil invoeren is namelijk het in diskrediet brengen van het Christendom, van Jezus Christus en van alle Christelijke wetenschappers en Christelijke NWO-onderzoekers. Hiervoor wordt het Christelijke basisgeloof volledig omgedraaid; zo zouden Adam en Eva in het paradijs gevangenen geweest zijn van een wrede en onrechtvaardige God, totdat zij bevrijd werden door Lucifer / Satan, die hen intellect gaf, waarmee zij over de wereld en de natuur zouden kunnen heersen en uiteindelijk zélf goden zouden kunnen worden. Deze Luciferiaanse filosofie wordt in iedere Vrijmetselaarstempel op Aarde onderwezen, alsmede ook door alle geheime occulte genoot- en broederschappen.
 
Het geloof dat alles wat bestaat 'één' of 'god' is (monisme) en dat de mensen uiteindelijk zelf goden of 'zonen van God' of 'christussen' kunnen worden is feitelijk de kern van de New Age. Door middel van meditatie kan kontakt worden gelegd met 'hogere machten', die kennis en geheime boodschappen aan de mensheid doorgeven ('channeling'). Door het herinterpreteren van oude heilige teksten en boeken (esoterisme) worden alle religies op één lijn gebracht, om uiteindelijk in één wereldreligie over te gaan. Dat is nodig om in het komende 'tijdperk van Aquarius' één wereldsysteem in te voeren.
 
De 'wereldleraars' van Helena Blavatsky  
De basis van de huidige New Age / NWO-beweging en moderne Vrijmetselaars filosofiën werd in de 19e eeuw gelegd door de in 1831 geboren Helena Blavatsky, de oprichter van de Theosofische Beweging. Vanwege haar vroege interesse voor het bovennatuurlijke en mythologische zou zij de hele wereld zijn doorgereisd om kennis op te doen van geheime (religieuze) mysteries en occulte kennis. In 1875 richtte zij vervolgens de Theosofische Beweging op. Drie jaar later begon ze het 'Lucifer' magazine uit te geven, en in 1888 schreef ze haar bekendste basiswerk 'The Secret Doctrine', dat zij deels door middel van 'channeling' van een 'verheven meester' zou hebben doorgekregen.
 
Blavatsky leerde dat de Theosofen niet het einde van de wereld verwachten, maar de komst van 'avatars, messiassen en christussen', die de Aarde van het Vissen-tijdperk in het utopische Aquarius-tijdperk zouden gaan leiden. Jezus ('Ichtus' - het vis-symbool, vandaar het 'Vissen tijdperk' en Zijn keuze voor vissers als zijnde Zijn discipelen) zou in deze filosofie slechts één van de 'verheven meesters' zijn geweest die kennis hadden vergaard van het bovennatuurlijke. Ieder tijdperk zou zijn eigen 'wereldleraar' hebben; Jezus was de 'wereldleraar' van het Vissen-tijdperk, maar aangezien die periode (in 2012) wordt vervangen door het Aquarius-tijdperk, wordt de komst van een nieuwe 'wereldleraar' verwacht, die de mensheid een 'gouden toekomst' zal brengen.
 
De belangrijkste doelstellingen van de Theosofie van Helena Blavatsky waren dan ook:
 
1. Een universele 'broederschap van mensen', zonder onderscheid van ras, kleur of geloof (en zonder landsgrenzen).
2. Het promoten van het bestuderen van de wereldreligies (met als uiteindelijk doel deze samen te voegen).
3. Het onderzoeken van de verborgen mysteries van de natuur (waar uiteindelijk de wereldwijde milieubeweging een groot deel van haar ideologie op zou baseren).

Zeitgeist bronnen: Vrijmetselarij, Theosofie, New Age
Dat de 'Zeitgeist' films volledig gebaseerd zijn op de Theosofie, Vrijmetselarij en New Age kan onmogelijk betwist worden, aangezien filmmaker Peter Joseph als bronnen van zijn film een groot aantal prominente theosofen, vrijmetselaars, new agers en occultisten opsomt. Een aantal van deze illustere namen zijn: Helena Blavatsky, de oprichter van de Theosofische Beweging; de Vrijmetselaar Albert Churchward (auteur van 'The Origin & Evolution of Religion'); New Ager Acharya S (auteur van 'De Christus Samenzwering'); New Ager, occultist en theosofisch apostel Jordan Maxwell; de dichter Gerald Massey (die beweerde dat er parallellen zijn tussen Jezus en Horus, iets dat door internationale wetenschappers unaniem ontkracht is); socialist Edward Carpenter; de roemruchte top-Vrijmetselaar Manly P.Hall en de Vrijmetselaars-druïde en archeoloog Godfrey Higgins, die banden onderhield met Blavatsky.
 
Alleen al het feit dat 'Zeitgeist' zich openlijk associeert met deze prominente vrijmetselaars, theosofen, new agers en occultisten zou voor de zogenaamde 'truthers' of 'Truth Movement' voldoende reden moeten zijn om deze films te mijden. Het is namelijk een bekend gegeven dat deze esoterische organisaties openlijk toegeven dat zij het publiek willen indoctrineren met hun esoterisch-religieuze ideeën, zodat er uiteindelijk een Nieuwe Wereld Orde in het tijdperk van Aquarius zal onstaan, iets waar zij allen met grote verwachting naar uitzien.

Over de achtergrond en doelstellingen van de Vrijmetselarij kunt u alles lezen in de op deze site gepubliceerde artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' (zie rubriek 'Eindtijd & Profetie). Op de DVD 'Aquarius: The Age of Evil' wordt de geschiedkundige achtergrond van de Vrijmetselarij beknopt behandeld, om aan te tonen dat de conclusie van W.C.Irvine in zijn in 1917 verschenen boek 'Heresies Exposed', namelijk dat 'De Vrijmetselarij leerstellig gezien hetzelfde is als de Theosofie', terecht is.'
 
De eerste 'Zeitgeist' film bestaat uit drie gedeeltes. In het tweede gedeelte wordt beweerd dat de aanslagen van 9/11 een 'inside job' zijn geweest; het derde gedeelte behandelt de corruptie van de Federal Reserve. Met deze twee delen zullen de meeste mensen geen problemen hebben, al is het frapant dat Peter Joseph zich volledig van het tweede deel van zijn film gedistantieerd heeft. 'Peter Joseph is wellicht het bekendst geworden met zijn veronderstelling dat de aanvallen van 9/11 een 'inside job' waren, uitgevoerd door een machtswellustige regering op haar nietsvermoedende bevolking - een standpunt waar Joseph onlangs van zei dat hij er 'afstand van had genomen'...' (Alan Feuer, New York Times, 16-03-2009)
 
Je kunt je dus afvragen of de ware reden dat Joseph '9/11' in zijn eerste Zeitgeist film opnam was om de 9/11 'Truth' beweging achter zijn agenda te krijgen. En die agenda, behandeld in het eerste deel van de film, promoot het geloofssysteem van de New Age beweging, de Theosofische Beweging, de Vrijmetselaars en de Nieuwe Wereld Orde.
 
Aanval op het Christendom en Jezus Christus
In het eerste deel van 'Zeitgeist' wordt onmiddellijk de aanval ingezet op het Christendom en de Goddelijkheid van Jezus Christus, iets waar de meeste christenen van overtuigd zijn. Zowel theosofen als vrijmetselaars leerden dat Jezus de zonnegod was (niet de 'Son of God', maar de 'sun of God'). Net zoals de Engelse dichter Gerald Massey beweert 'Zeitgeist' dat Jezus Christus niet meer dan een soort replica van Horus was en een afspiegeling van diverse heidense goden. Hiervoor worden allerlei zogenaamde parallellen en overeenkomsten aangevoerd die stuk voor stuk door internationale wetenschappers -zowel Christelijk als niet Christelijk- zijn ontkracht. Door diverse initiatiefnemers op het internet is zelfs een geldprijs beloofd aan iedereen die ook maar één van deze beweringen uit het eerste deel van 'Zeitgeist' kan hardmaken.

In de volgende delen van deze artikelenserie zal onder andere de komst van de nieuwe New Age / NWO 'wereldleraar' worden besproken: Maitreya. Rest voor dit deel de verontrustende conclusie dat vele miljoenen mensen -waaronder triest genoeg ook veel christenen- zich hebben laten misleiden door de verdraaide feiten en regelrechte leugens van de 'Zeitgeist' films, en zouden de gepresenteerde feiten velen van hen die zich mordicus verzetten tegen de 'Nieuwe Wereld Orde', serieus aan het denken moeten zetten of zij niet inderdaad zonder het te weten juist meewerken aan de totstandkoming van een fascistisch, onderdrukkend en alles controlerend één wereldsysteem met één wereldreligie en één wereldleider. Als daarbij bedacht wordt dat de geplande 'opstartdatum' voor de New Age NWO eind 2012 is, dan rest hen dus nog maar weinig tijd om écht wakker te worden.
 
Wordt vervolgd
 
 
Xander
 
Aquarius: The Age of Evil (1/14)  


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: