Zoeken
 


Ondergrondse militaire installaties

Laatste wijziging: maandag 15 februari 2010 om 10:06, 3803 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 15 februari 2010

Parallel aan de groeiende stroom geruchten over militaire kidnappings van personen met UFO-ontvoeringservaringen, namen ook de geruchten over zeer geheime ondergrondse militaire bases toe. Deze zouden door het militair-industriële complex of door verschillende regerings-instanties gebouwd en in gebruik genomen zijn. Dr. Richard Sauder is een onderzoeker die zich in ondoorzichtige financiële en militaire transacties binnen de VS en Canada heeft gespecialiseerd. Dr. Sauder ontdekte dat de Amerikaanse krijgsmacht tijdens de koude oorlog door het hele land dergelijke ondergrondse bases en tunnelcomplexen heeft gebouwd.59,60 Veel van deze bases werden uit het in Geheimboek UFO1 genoemde black budget gefinancierd en in het diepste geheim aangelegd.

Dr. Sauder kwam erachter dat vele ondergrondse militaire complexen die door het US Army Corps of Engineers (US-ACE) gebouwd werden de classificatie "geheim" dragen. De US-ACE had eveneens een belangrijk aandeel in de bouw van het grote ondergrondse complex van het North American Aerospace Defense Command (NORAD) diep onder de Cheyenne Mountains in Colorado. Op een conferentie in 1987 hield de Deputy Director for Engineering and Construction van de US-ACE een voordracht over ondergrondse militaire installaties. Tijdens die lezing merkte hij het volgende op:

"Er bestaan projecten van vergelijkbare omvang (als het NORAD- complex onder de Cheyenne Mountains) die ik niet mag identificeren, maar waarin zich verschillende ruimtes met een breedte van circa vijftien meter en een hoogte van ongeveer dertig meter bevinden. Bij de uitholling van de spelonken werden dezelfde technieken gebruikt als bij de aanleg van het NORAD-complex."59

Qua omvang vergelijkbare complexen bevinden zich in Fort Belvoir (Virginia),West Point (New York), Area 51/S4, Groom Lake (Nevada) en White Sands Army Missile Range (New Mexico) en onder de gebergtes Table Mountain ten noorden van Boulder in Colorado en Mount Blackmore in het zuidwesten van Montana.59,60,61 De lijst is niet compleet. Er bestaan twee types ondergrondse complexen:

1. complexen die via een diepe schacht te bereiken zijn.

2. complexen die door een tunnel bereikbaar zijn en zich diep onder een berg bevinden.

Bij de onder 1 bedoelde complexen bereikt men de diep onder het aardoppervlak verborgen basis met een grote lift, die ook vrachtauto's kan vervoeren. Bij de onder 2 bedoelde complexen leidt een weg tot diep in een berg. Dankzij die constructiewijzen kunnen de toegangen tot zulke ondergrondse bases gemakkelijk gecamoufleerd worden: elk onopvallend huis of gebouwtje kan de toegang tot zo'n basis zijn. Uit onderzoekingen van dr. Sauder blijkt dat in de VS sinds het eind van de jaren vijftig dergelijke ondergrondse installaties gebouwd zijn. De Amerikaanse krijgsmacht gaf destijds de RAND-Corporation opdracht om ondergrondse militaire bases to ontwerpen. Deze steunpunten moeten ook na een atoomoorlog de slagkracht van de wereldmacht Amerika garanderen. In een in 1960 door de RAND-Corporation uitgevoerde studie werden twaalf mogelijke locaties voor de bouw van ondergrondse bases voorgesteld. Deze zouden volgens de studie op een diepte van 300 meter moeten worden aangelegd.

Vele van deze onder de grond verborgen complexen herbergen commandocentrales, wapenopslagplaatsen (ook voor kernraketten) en onderzoekslaboratoria. In 1989 werd bekend dat de Federal Emergency Management Agency (FEMA) en het Pentagon ondergrondse bunkercomplexen beheren waarin ingeval van oorlog de gehele Amerikaanse regering zich kan terugtrekken. Elk van deze vijftig bunkercomplexen kan als Witte Huis fungeren. Bij een ernstige crisis kunnen tot 1000 burgers en militairen deze ondergrondse complexen opzoeken. Hoewel de FEMA officieel een civiele instantie is, werkt ze in het geheim samen met het Pentagon. Vaak worden zwarte helikopters zonder enig registratieteken in de buurt van FEMA-installaties waargenomen. Het nationale waarschuwingssysteem van de FEMA bevindt zich in het NORAD-complex onder de Cheyenne Mountains in Colorado. In dat ondergrondse complex werken circa 1700 personen.

Men bereikt de basis via een 1400 meter lange tunnel. Volgens schattingen moest voor de bouw ongeveer 700.000 ton graniet worden verwijderd. Een vergelijkbaar complex bezit NORAD aan de Nord Bay in Ontario, Canada. Tal van ondergrondse complexen worden beheerd door de FEMA. Een van die bases bevindt zich onder Mount Weather, nabij het stadje Bluemont in Noord-Arizona. Die basis werd al in de jaren vijftig gebouwd en is onder andere bedoeld als toevluchtsoord van de regering ten tijde van een crisis.

Sinds 1996 zijn delen van de Britse ondergrondse nucleaire commandobasis in Kelvedon Hatch voor het publiek toegankelijk.62 De toegang tot dat complex bevindt zich in een onopvallende bungalow in het graafschap Essex. Vanuit die woning betreedt men een labyrint van vertrekken dat zich over een complex van drie verdiepingen onder het aardoppervlak uitstrekt. Deze commandocentrale werd tijdens de koude oorlog in het diepste geheim gebouwd. Het complex kan ongeveer 600 mensen herbergen en bevat slaapkamers, kantines, wetenschappelijke installaties, een BBC-studio, een radarruimte, medische faciliteiten, een militaire centrale en werkkamers voor leden van de regering. Men mag aannemen dat in tal van landen dergelijke ondergrondse commandocentrales zijn aangelegd om ingeval van een kernoorlog niet meteen volledig uitgeschakeld te zijn.

Voor de bouw van deze ondergrondse bases had men complexe grote machines nodig. Conventionele tunnelboormachines zijn grote cilindervormige apparaten die zich door de, al dan niet uit gesteente bestaande, bodem heen wroeten. De uitgeboorde grond of rots wordt dan met vrachtwagens of treinen afgevoerd. Wil men een dermate omvangrijk grondverzet ongemerkt uitvoeren, dan zijn traditionele tunnelboormachines niet geschikt. Om die reden zochten het leger en de geheime diensten naar andere mogelijkheden.

Dr. Sauder nu slaagde erin enkele octrooien op te sporen die de indruk maken alsof ze uit het scenario voor een sciencefictionfilm afkomstig zijn. Een van de interessantste octrooien is die voor een nucleaire tunnelboormachine die begin jaren zeventig in de Los Alamos-laboratoria werd ontworpen. Deze machine smelt zich door de bodem of het gesteente heen en laat een harde glasachtige tunnel achter zich. De US Atomic Energy Commission en de US Energy Research and Development Administration verwierven in 1972 de eerste octrooien op een dergelijke machine.63 Het belangrijkste voordeel is dat bij deze machine geen vrachtauto's of treinen nodig zijn om uitgeboorde grond of gesteente af te voeren. In de jaren daarop werden meerdere octrooien voor vergelijkbare machines verleend. Maar ondanks de bestaande patenten bevestigt geen enkel gezagsorgaan dat zulke machines ooit gebouwd, laat staan in gebruik genomen zijn. Enkele van de naar eigen zeggen door militair personeel ontvoerde personen beweren dat ze door stenen tunnels geleid werden die "glad als glas" waren.

Dr. Sauder ontdekte verder dat er in de VS vrijwel geen gezagsorgaan is dat niet over een of meer ondergrondse complexen beschikt. Zoals gezegd worden in een dergelijke omgeving vaak zwarte helikopters zonder kenteken waargenomen. Ook zijn er incidenten gemeld waarbij burgers die zich al dan niet toevallig in de buurt van zulke installaties ophielden door deze helikopters weggejaagd werden.61 Interessant is bovendien dat in de omgeving hiervan vaak spectaculaire UFO-waarnemingen worden gedaan. Om die reden werd State Highway 375 langs de luchtmachtbasis AREA-51 op 18 april 1996 omgedoopt in Extra terrestrial Highway.64 In Zuid-Californië zijn er streng geheime ondergrondse onderzoekslaboratoria van grote lucht- en ruimtevaartondernemingen als Lockheed-Martin Skunk-Works, McDonnell Douglas en Northrop. Aan de noordkant van Antelope Valley ligt de Edwards Air Force Base, aan de oostkant heeft McDonnell Douglas een installatie voor elektromagnetisch onderzoek. In het westelijk deel van die vallei bevindt zich een dergelijk complex van Northrop. Dit zou volgens geruchten maar liefst tweeënveertig verdiepingen tellen. Tunnels zouden het complex met drie andere ondergrondse installaties in de omgeving verbinden.59,60,61

Behalve van zwarte helikopters wordt in dat gebied ook vaak melding gemaakt van onbekende vliegende objecten. De vormen van die objecten lopen uiteen: bolvormig, driehoekig, cilindervormig, discusvormig en boemerangvormig. De omvang ervan zou dertig meter en meer bedragen. Deze test-objecten worden vervolgens door middel van in de buurt staande schermen met elektromagnetische golven bestraald. Net als boven AREA-51 worden boven deze onderzoeksinstallaties zonderlinge lichtende objecten waargenomen die uiterst onconventionele vliegmanoeuvres uitvoeren. In de ondergrondse militaire testcomplexen worden ook nieuwe, op magnetohydrodynamica berustende aandrijfsystemen ontwikkeld. Bij de Air Spikes straalt een satelliet microgolven uit zodat vóór het vliegende object een schokgolf ontstaat.65 De energie van microgolven kan in combinatie met elektroden en supergeleidende magneten voor de aandrijving van een schotelvormig vliegend object worden gebruikt. Bij dat proces wordt de lucht rond het object geïoniseerd. Omdat daarbij de elektronen door de luchtmoleculen worden vervangen, zijn deze vliegende objecten met een lichtend omhulsel omgeven. Deze effecten worden gewoonlijk ook bij UFO-waarnemingen opgemerkt. Omdat de genoemde objecten naar verluidt snelheden tot vijfentwintig maal de geluidssnelheid bereiken, zijn ze niet van UFO's te onderscheiden.65 Dat militaire wetenschappers supergeleiders en magnetohydrodynamica met UFO-aandrijfsystemen in verband brachten, bewijst een in 1989 door de CIA vrijgegeven maar zwaar gecensureerd document uit de jaren zeventig. De ongecensureerde regels luiden:

"Amerikaanse geleerden denken dat laagmagnetische velden geen ernstige effecten op astronauten uitoefenen... Er is een theorie dat dergelijke velden met supergeleiding met zeer lage temperaturen gepaard gaan... zoals in de ruimte. De aandrijfsystemen van UFO's zouden zo kunnen werken. Het gerucht wil dat onderdelen van een in Brazilië aangetroffen UFO met supergeleiders en magnetohydrodynamica te maken hebben."1

Of in deze streng geheime ondergrondse onderzoeksinstallaties inderdaad UFO-technologie onderzocht wordt, kan men niet bewijzen, hoewel er intussen diverse getuigen zijn die dat beweren. In de buurt van de beschreven ondergrondse bases zijn na UFO-waarnemingen ook ontvoeringen naar zulke bases voorgekomen.66 Een dubbele UFO-ontvoering vond in 1988 in de omgeving van de Techapi-bergen plaats. Beide personen werkten in een onderzoekslaboratorium van Northrop in Palmdale. Nadat ze een onbekend vliegend object hadden gezien, hadden ze een missing time-ervaring. De ontvoerden onderwierpen zich aan regressiehypnose, waarbij een ongelooflijk scenario aan het licht kwam. Een van de ontvoerden beleefde een traumatische ervaring toen hij zag hoe zijn vriendin in de nabijgelegen ondergrondse basis door kleine grijze wezens op een tafel werd onderzocht. Hier komt dus wederom het probleem naar voren dat ontvoerden beweren dat ze ufonauten in een aards militair complex hebben gezien. De mind control-onderzoeker Martin Cannon sprak met een andere UFO- ontvoerde, die beweerde naar een ondergronds complex nabij Edwards Air Force Base te zijn gebracht.41 De UFO-onderzoekster Melinda Barks bekeek het UFO-ontvoeringsgeval van een ouder echtpaar dat onder vergelijkbare omstandigheden naar datzelfde ondergrondse complex werd ontvoerd. Uit de onderzoekingen van dr. Sauder is gebleken dat in Noord-Amerika voldoende geheime militaire ondergrondse complexen zijn die de fantastisch aandoende beweringen van de betrokken personen ondersteunen.59,60 Verder is er onderzocht of deze vermeende ontvoeringen naar dergelijke ondergrondse installaties met de huidige stand van kennis inzake het UFO-ontvoeringsfenomeen in overeenstemming gebracht kunnen worden.

Bronnen:

1 Helmut Lammer en Oliver Sidla, Het geheimboek UFO: Geborgen UFO-wrakken, experimenten met dieren, ontvoeringen door buitenaardse wezens, vrijgegeven geheime dossiers, Tirion, Baarn 1996.
41 Martin Cannon, The Controllers: A New Hypothesis of Alien Abduction, VS, 1991: Mind Control Forum, Internet: www.mk.net/~mcf, 1996.
59 Richard Sauder, Underground Bases and Tunnels: What Is the Government Trying to Hide, Dracon Press, Abindon, Virginia, VS, 1995.
60 Richard Sauder, persoonlijke mededelingen aan Helmut en Marion Lammer, 1996.
61 Norio Hayakawa, persoonlijke mededelingen aan Helmut en Marion Lammer, 1996.
62 England's Secret Nuclear Bunker, Underground Nuclear Command Centre, Keveldon Hall Lane, Keveldon Hatch, Brentwood, Essex, CM15 OLE, Engeland.
63 Armstrong, et al, Method and Apparatus for Tunneling by Melting, United States Patent, nr. 3.693.731, 26 september 1972.
64 Walt Andrus, "Independence Day-ID4", Mufon UFO Journal, nr. 339, juli 1996.
65 Mike Ross, "Rider on the Shock Wave", New Scientist, nr. 2017, 17 februari 1996.
66 William F. Hamilton III, Alien Magic: UFO Crashes-Abductions- Underground Bases, Global Communications, New Brunswick 1996.Bron: kronosworld

Voeg toe aan: