Zoeken
 


De Twaalf Dagen van Licht

Laatste wijziging: donderdag 20 augustus 2009 om 08:42, 6642 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 20 augustus 2009

Het volgende stuk is in 1998 geschreven. Hierin worden 2 data genoemd, waarvan eentje al niet meer kan ... waardoor overblijft december 2011 (de periode die volgens kenners
In ieder geval is het een interessant verhaal, waarmee je je kunt voorbereiden op gebeurtenissen die mogelijk staan te gebeuren.
voorspeld wordt door de Maya-kalender).


De Twaalf Dagen van Licht geschreven door Gary Bonnell

Een voorspelling met betrekking tot het millennium

Uittreksel en vertaling uit het boek Het Fotonenveld

 

Dit boek is niet voor iedereen bestemd. Het is bedoeld voor diegenen die zijn geïncarneerd met de Kennis van het vijfdimensionale bewustzijn, of zij dit nu direct bewust ervaren of niet.

Dit is een gids ter ondersteuning van het begrip van de subtiele veranderingen die in het menselijk bewustzijn gaan plaatsvinden, zodat zij deze nieuwe levensvoorwaarden in de nieuwe wereld op het hoogste niveau zullen kunnen uitdragen.

Inleiding

De informatie verzameld in dit boek is samengesteld uit gegevens verkregen uit persoonlijke Akasha-lezingen over een periode van tien jaar. Toen eenmaal het feit van de komende gebeurtenis van de Twaalf Dagen duidelijk naar voren kwam via deze Akasha Kronieken, ontvingen wij direct daarna gedetailleerde informatie over deze Twaalf Dagen van Licht. In dit boek wordt elk van de Twaalf Dagen gedetailleerd  beschreven om zo een volledig begrip te krijgen van de transformatie van het bewustzijn op het moment dat we een nieuwe dimensie binnengaan. Deze verhoging vindt elke dertienduizend jaar plaats en schept beurtelings cycli van eenheid en afgescheidenheid. Dit is een allesomvattende gebeurtenis en het beroert alle niveaus van bewustzijn tegelijkertijd. Bijvoorbeeld: een individu die leeft in het etherische veld van de planeet kan ook deze bewustzijnsverhoging van dualiteit naar eenheid ondergaan. Nogmaals herhalend: het is dus niet nodig op Aarde te leven om toch naar het eenheidsbewustzijn te gaan!

Er bestaat een groep op de planeet die deze bewustzijnsverhoging wil stoppen, omdat zij leven van de energie die vrijkomt door het lijden van de mensheid. Maar deze onveranderlijke natuurwet is niet te wijzigen net zo min als de Aarde gestopt kan worden om Haar as te draaien. Het is om deze reden dat de uitkomst van dit proces mede bepaald wordt op het niveau van onze weerklank hierop. Daarom zal jouw reactie op deze dertienduizend jarige gebeurtenis uitermate bepalend zijn voor je balans en je bestaan op Aarde of waar dan ook. Omdat het juist reageren op deze gebeurtenis zo belangrijk is, vind je verderop uitgebreid de drie mogelijke basis reactiepatronen. Ze zijn  beschreven in hun uiterste vorm zoals ze hun rol zullen kunnen spelen in het collectieve bewustzijn van de Westelijke beschaving. Deze voorbeelden helpen om een beeld te vormen van de details op persoonlijk niveau van het beginmoment van dit kosmisch gebeuren.

Het tijdstip waarop deze gebeurtenis zou kunnen gaan plaatsvinden volgens de Akasha Kronieken was in het begin een beetje verwarrend, vooral omdat er geen overeenstemming is tussen het actuele tijdstip en de Gregoriaanse kalender, hier zit namelijk 4 jaar verschil tussen. Gelukkig is de Akasha een levend datasysteem dat zulk een tegenstrijdigheid toestaat door zichzelf aan te passen aan het heersende illusionaire begrip van tijd.

Iedere keer dat de Akasha gevraagd werd naar de exacte tijd waarop deze gebeurtenis zal beginnen, werden er twee data gegeven – 2001 en 2011. Niemand kan er zeker van zijn of hier twee gebeurtenissen mee bedoeld worden of dat dit het begin en het eind ervan betreft. Hier komen we later nog op terug. Het feit is dat er een collectief bepaald moment is, of het nu één gebeurtenis is of twee verspreid over een periode van tijd.

Het goede nieuws is dat we onszelf vele incarnaties geleden, vanaf het moment van de vorige Grote Gebeurtenis ten tijde van Atlantis, hierop hebben voorbereid. Er is slechts één ding nog te doen – het loslaten van onze diepste conflicten. De energie van de Twaalf Dagen zal op grootse wijze het individueel bewustzijn luisterrijk tonen. In het verleden hebben vele profeten deze tijd van de vele grote conflicten en beproevingen voorspeld en deze het laatste OORDEEL genoemd.

Individuele conflicten veroorzaken stress; stress creëert ziekte; ziekte vernietigt de structuur van het lichaam. Wanneer genoeg mensen diepgaande conflicten hebben dan zal de structuur van het collectief bewustzijn worden vernietigd. Op dit moment is het collectieve denken in diepgaand conflict met zichzelf. Het lijkt erop dat het zichzelf zal vernietigen ten behoeve van een nieuwe vorm.

Deze informatie is bedoeld voor mensen die de kans waarnemen om uit het collectieve bewustzijn, uit het oude rad van geboorte en wedergeboorte, uit het conflict tussen dualiteit en eenheid te stappen en naar de oppermacht van de Schepping zelf te gaan.

Timing – Openbaringen 12:1

Als er een Tweede Komst van Christus zou zijn of een Apocalyps, dan zou de eerstvolgende zeer belangrijke vraag na het waarom zijn, wanneer?

Het enige beginpunt in de Akasha Kronieken is ‘HET beginpunt’, waarvan er maar één is en wat tevens het eindpunt insluit. Dit is voor ons verwarrend omdat we gewend zijn aan lineaire tijd. Ons enige referentiepunt dat dichtbij deze tijdservaring komt is onze droomtijd. Wanneer je de Akasha vraagt om het exacte tijdstip waarop gebeurtenissen gaan plaatsvinden dan ontvang je een serie klanksymbolen. In deze klanksymbolen zitten de data 2001 en 2011. Dit was dus het antwoord dat ik ontving op de vraag: “Openbaar het Weten van het tijdstip dat het collectieve bewustzijn zich wijzigt in een vijfdimensionaal bewustzijn?”  Natuurlijk heb ik de behoefte deze data als mens te interpreteren en te komen tot een begin- en een eindtijd van de wijziging van het derde/vierde-dimensionale naar het vijfdimensionale bewustzijn, maar de logica van onze wereld komt zelden overeen met de realiteit van de wereld achter de sluier.

Naar aanleiding van een meer specifieke datum ontvang ik in de maand juli voor 2001 en de maand december voor 2011. Maar het probleem blijft bestaan: zijn deze twee data de begin- en eindpunten van een periode of zijn het twee gescheiden mogelijke data voor dezelfde gebeurtenis? Om dit probleem op te lossen wend ik mij naar meer wereldse antwoorden.

Onze kalenders worden gebruikt om momenten van ‘werkelijkheid’ met elkaar te verbinden. Maar omdat er geen kalender is in de Akasha maar alleen een serie symbolen die klanken vertegenwoordigen die uitdrukking geven aan uitbreiden of samentrekken in en rond het collectieve denken, zocht ik documenten in onze wereld om informatie uit beide werelden samen te voegen voor een uiteindelijke interpretatie van dat tijdstip.

Informatie uit de Akasha geeft aan dat de piramide van Cheops door de Atlantiërs is ontworpen en gebouwd als een kalender om de dertienduizend jarige cycli te berekenen. Deze cycli hebben overgangstijden van duizend jaar en in die perioden wijzigt zich het bewustzijn op Aarde. We zitten nu precies in het midden van deze duizendjarige overgangstijd.

Edgar Cayce heeft berekend dat elke cyclus ongeveer 12.500 jaar duurt. Hij plaatst de uiteindelijke vernietiging van Atlantis rond 9600 voor Chr. Dit komt overeen met de informatie hierover in de Akasha, die deze 13.000 jaar vanaf het einde van Atlantis tot het jaar 2001 het Urantia Tijdperk noemt. Cayce verwachtte dat het einde van de vierde wereldeeuw rond 1998-2001 na Chr. zou komen. (De Akasha geeft enorme veranderingen aan tussen Juli 1999 en Mei 2000).

In de astrologie wordt “Het Grote Jaar”  gelijkgesteld aan een astronomisch jaar van 2000 jaar. Het Vissentijdperk begon met Jeshua ben Joseph en eindigt met de komst van “De Grote Vriend” in 2000 na Chr. zoals de Buddha de komst van de Maitreya in het jaar 484 na Chr. heeft aangekondigd.

Een andere wijze van tijdsberekening zijn de vijfduizendjarige cycli van de Buddhisten. De huidige cyclus wordt genoemd de Arische Kali Yuga die eindigt in 2000 na Chr.

Samen met deze bovengenoemde informatie, die de jaren 2000-2001 aangeven als een mogelijke periode van een bewustzijnsverhoging in het collectieve bewustzijn, ben ik er zeker van dat deze twee data uit de Akasha, ofwel dit tijdsvenster, mogelijk het begin van het individuele bewustzijn en het einde van de collectieve geest is.

Profetie

Terugkijkend naar de goeie oude Tijd, wat moet Johannes de Doper, de discipel van Jezus en de schrijver van het Boek Openbaringen in het Nieuwe Testament, hebben gevoeld toen hij de beelden ontving die hem geopenbaard werden in verband met “het einde van de tijd?” De grote vraag voor Johannes was hoe deze beelden op te schrijven en te interpreteren. De enige manier om er zeker van te zijn dat toekomstige generaties de diepere bedoeling van zijn laatste werk (Openbaringen) zouden begrijpen was om zijn visies te verpakken in metaforen en symbolische taal op de wijze zoals hij dat later gedaan heeft als Michel de Nostredame in 1503.

Het twaalfde hoofdstuk van Openbaringen markeert het keerpunt in Johannes visie en de hoofdstukken één tot en met elf beschrijven wat zal gebeuren vóór de Twaalf Dagen van Licht en de hoofdstukken dertien tot en met tweeentwintig geven een goed inzicht van hoe het zal zijn op aarde na de Twaalf Dagen voor diegenen die deze tijd onbewust hebben meegemaakt.

Het lijkt moeilijk te geloven dat deze tijd van De Openbaring minder dan twee jaar van ons is verwijderd. Het is ook moeilijk te geloven dat wij de generatie zijn die het einde van de dualiteit ondergaan. Het voelt alsof deze openbaring eigenlijk nog wat langer op zich zou moeten laten wachten, en meer geschikt zou zijn voor een generatie met groter bewustzijn. Maar ach, als een toekomstige generatie dit zou overkomen dan zouden zij ook het gevoel hebben dat ze meer tijd nodig hadden om het te volbrengen. Het einde van de dualiteit – wanneer het ruwe zacht, de kreupele weer heel geworden is en allen, zonder uitzondering, de ware natuur van de Schepper Gods zullen zien. Diegenen die dit onbewust meemaken zullen er niet meer dan een tweedaagse glimp van zien.

In het Begin – Genesis 1: 3-5

De Akasha geeft aan dat onze aankomst hier in dit zonnestelsel ongeveer tweehonderzesmiljoen jaar geleden plaatsvond. Maar onze moderne wetenschap is ervan overtuigd dat intelligent leven zoals wij dat kennen pas de laatste twintigduizend jaar bestaat. Wij, het huidige Collectie Bewustzijn, zijn dertienduizend jaar geleden begonnen aan het vijfde sociale experiment op deze planeet. Voor ons waren Nog-Ah, Po-Seda, Lem-Ura (Lemurië) en At-Latia (Atlantis). De Meeste mensen die nu incarneren komen oorspronkelijk uit de Lemurisch-Atlantische periode.

Genen tegenover Genesis: wat dan met de evulutionisten met hun letterlijke interpretatie van de Bijbel? De Akasha laat een zelfde verhaal zien, zoals beschreven staat in hoofdstuk 1 van Genesis, maar de datum ligt een tweehonderdmiljoen jaar eerder en kent ook een Hof van Eden (Paradijs) maar dan gesitueerd op een andere planeet, namelijk Maldec. In de Akasha staat dat Maldec een planeet was zo groot als de Aarde die rond Jupiter draaide tot ongeveer zesduizend tot veertienduizend jaar geleden. (Volgens I.Velikousky is Maldec ongeveer achtduizend jaar geleden vernietigd door gebeurtenissen in de atmosfeer en op het oppervlak, maar volgens Amorah Quan Yin’s “Menselijke evolutie in Pleiadisch Perspectief” zou dit ca. 146.000 jaar geleden gebeurd zijn door een kernexplosie (Noot: MS). 

Genesis: de Akasha ziet het begin van de tijd een beetje anders en geeft in het eerste hoofdstuk de totale visie aan, terwijl hoofdstuk twee de manifesterende vorm ervan is. Hoofdstuk drie beschrijft de verandering van eenheid naar dualiteit, veroorzaakt door de laatste grote energieverschuiving, de vorige Twaalf Dagen van Licht ten tijde van het hoogtepunt van de Atlantische cultuur. Er is een directe overeenkomst tussen het begin, beschreven in Genesis (1-31) en de eerste zes dagen van de Komende Twaalf Dagen van Licht. De zevende rustdag komt overeen met de zevende Dag van de Twaalf, waarin God Zijn Schepping overziet op dezelfde manier als een iemand, die volledig bewust blijft gedurende de Twaalf Dagen, op de Zevende Dag Kosmisch Bewustzijn zal ervaren.

Het is zeer aan te bevelen om de eerste drie hoofdstukken van Genesis hardop te  lezen, om daarna naar deze bladzijde terug te keren. In de tekst zitten coderingen met herinneringen aan de vorige Twaalf Dagen die door het hardop lezen worden vrijgemaakt in ons etherische lichaam. Het doet er niet toe of je dat wat je leest volledig begrijpt en ook niet of je het met de inhoud eens bent. Hardop lezen werkt bij iedereen. Het derde hoofdstuk zou gelezen moeten worden vanuit het begrip dat hier alleen maar de dualiteit wordt beschreven, goed tegenover het kwaad, in dit geval.

Onze Nieuwe Begin – Een beetje bibberig in het begin.

We gaan deze tijd van vernieuwing in met niet meer voorbereiding dan dat diegenen hadden die getuige waren van dezelfde soort overgang dertienduizend jaar geleden. De grote geesten van de wetenschap, met hun behoefte om gelijk te hebben, en de religieuze leiders, met hun behoeften om blind geloof als voorwaarde te stellen om de hemel binnen te gaan, in stand te houden, zijn zelf blind en onwetend evenals hun volgelingen over de komende gebeurtenissen. De verschuiving naar een 5D bewustzijn zal voor veel mensen niet eenvoudig zijn. De strijd om van dualiteit naar eenheid te gaan is voor een grote massa mensen hetzelfde als het trauma dat Adam en Eva hebben ervaren toen ze werden uitgestoten uit de voor hun vertrouwde en bekende omstandigheden. Wanneer veranderingen al zwaar zijn voor de gewone mens, stel je dan eens voor hoe dit zal zijn voor de totale mensheid. Diegenen die doorgaan met het zoeken naar macht na de Twaalf Dagen zullen alle manieren aangrijpen om mensen te laten lijden, zich zorgen te laten maken en zodoende deze energie in het menselijk bewustzijn te activeren. Het goede nieuws is: het uiteindelijke conflict van dualiteit dat in de komende vijfentwintig jaar – van 2001 tot 2026 – zich zal uitwerken zal leiden tot een duizendjarige periode van vreugde en vrede.

Diverse Draaiboeken - Openbaringen 16:15

Op een bepaald moment in het midden van het jaar 2001 komen we aan op het hoogtepunt van deze dertienduizend jarige energiegebeurtenis. Iedereen zal dit fenomeen tegelijkertijd ervaren en veelal op dezelfde manier. Na die gebeurtenis zal het leven van elk mens zich in een vergrotende trap aan hem voordoen. Er is weinig wat iemand kan doen om er zeker van te zijn dat de overgang naar het Nieuwe Tijdperk gladjes zal verlopen. Het doet er niet toe of je de laatste twintig jaar geleefd hebt op een manier dat je je spirituele natuur volkomen genegeerd hebt of dat je al je hartsverlangens tot het uiterste geleefd hebt. Je zult gewoon ervaren op welke manier het nieuwe bewustzijn zijn energie-avontuur uitspeelt gedurende de eerste paar dagen van deze Twaalf.  De wijze waarop de 12 Dagen zich zullen ontplooien zal afhangen van je bereidheid om oude conflicten en angst voor de toekomst los te laten. Met andere woorden, je hoeft niets speciaals te doen voor die gebeurtenis; je vele incarnaties vanaf de laatste golf tijdens die van Atlantis, zijn de voorbereiding geweest. Je bezit alle vermogens die nodig zijn om volledig bewust te zijn gedurende deze tijd.

Belangrijk is om te begrijpen dat oordeel en conflict je altijd hebben afgehouden van het ten volle ervaren van het leven. Dit zal zeer duidelijk worden gedurende de eerste Drie Dagen van de Twaalf.

Er zijn veel verschillende draaiboeken mogelijk gedurende de eerste Twee Dagen. De drie verschillende reactiepatronen van individuele openbaring die hieronder worden aangegeven zijn de uitersten van deze ervaringen die worden beschreven in de Akasha. Deze niveaus worden als volgt aangeduid:

 1.      Zelf bekrachtigende geïnspireerde schepper

2.       Redder zijnde goedkeuring zoekende

3.       Bestraffende zuiverende schuldenaar

Nogmaals, dit zijn niet de enige drie reactiepatronen die gedurende de eerste drie dagen kunnen voorkomen. (30) Individuen die in een bepaalde cultuur leven zullen voor die cultuur specifieke reacties vertonen. Deze draaiboeken zijn generalisaties van de niveaus en niet van de culturele normen. De bereidheid om naar het volgende niveau van waarneming te gaan is wat de ervaringen van de Twaalf Dagen bepalen.

Lees verderBron: UnityNet

Voeg toe aan: