Boek De UFO-misleiding actueler dan ooit

Laatste wijziging: donderdag 31 maart om 09:01, 4521 keer bekeken
 
Groningen, donderdag 31 maart 2011

Nog nooit eerder in de geschiedenis is er een tijd geweest waarin er zó veel UFO's werden waargenomen en waarin er zoveel aandacht aan het bizarre fenomeen werd geschonken. Het UFO-verschijnsel is voor steeds meer mensen geen 'taboe' onderwerp meer waar enkel lacherig en gekscherend over moet worden gepraat. De Nederlandse auteur Paul J.M. van Teeffelen nam hier al in 2002 een voorschot op met zijn boek 'De UFO-misleiding', waarin op heldere en klare toon wordt duidelijk gemaakt dat de mensheid ook vanuit de Bijbel inderdaad rekening moet houden met het publiekelijk verschijnen van UFO's en 'aliens' die zullen beweren dat zij de mensheid en onze planeet komen redden van de ondergang.

Zilver glanzende schotels sieren de kaft van 'De UFO Misleiding', dat deel uitmaakt van een reeks boeken van Paul van Teeffelen over de in de Bijbel beschreven 'eindtijd' - de tijd waar we volgens de schrijver en veel anderen -inclusief ondergetekende- in leven. In voor iedereen begrijpelijke taal laat de schrijver kort en bondig maar toch voldoende (Bijbels) onderbouwd zien waarom hij denkt dat UFO's een heel belangrijk aspect zullen vormen van de komende 'grote misleiding'.  

 Verlossing uit het heelal
Al in de eerste zin van de inleiding vat de schrijver het doel van zijn boek onomwonden samen: 'Zijne er directe 'bewijzen' dat satan, de tegenstander van God, zich bij zijn verschijning op aarde bedient van UFO's, waarbij hij de redding der wereld aankondigt... Wat kan bij zijn komst op aarde nog meer overtuigender zijn dan dat hij (en zijn demonen) verschijnt met ruimteschepen, kennelijk afkomstig van het een of ander melkwegstelsel. Willekeurig of onwillekeurig heeft de mensheid daarop gewacht, getuige de science fiction romans en films, het speuren naar leven op andere planeten...'
 
'De boodschap dat satan op de hoogte is van een 'invasie uit de ruimte' of de wederkomst van Christus op aarde kan bij de mensheid c.q. regeringsleiders 'zichtbaar en betrouwbaar' overkomen door zijn spectaculaire komst vanuit 'de andere wereld' of 'hemelse gewesten'... Onwillekeurig schijnt de wereld in te zien er zelf weinig van te bakken en redding, vrede en heil te zoeken vanuit het heelal.'
 
New Age plan voor Nieuwe Wereld Orde
Alvorens het zover is komt er mogelijk eerst de door velen lang verwachte wereldleider die orde op zaken gaat stellen. De New Age beweging stelde daartoe in 1991 het volgende plan op:
 
- het stichten van een New Age Wereld eenheidsreligie waar alle religies -inclusief het christendom' in moeten opgaan;
- het afbreken van alle weerstand tegen de 'nieuwe tijd' door leuzen zoals 'wereldvrede', 'liefde' en 'eenheid';
- de leer dat alle mensen feitelijk goden zijn; tegelijkertijd de 'zuivering' (=uitroeiing) van iedereen die vasthoudt aan de eigen leer (fundamentalistische christenen, Joden);
- deze New Age leerstellingen moeten op elk terrein van de samenleving worden onderwezen en gepropageerd;
- het toewerken via internationale organisaties (zoals de VN, de EU, de NAVO) naar een wereldregering (het vervagen en opheffen van grenzen).
 
Ook in de Bijbel wordt de komst van deze wereld-vereniger voorzegd. Hij krijgt de titel 'het beest' of 'antichrist' of 'zoon des verderfs' mee, en zal een valse verlosser zijn die volgens de schrijver mogelijk eerst een gewone politieke wereldleider is, waarna hij zich na 3,5 jaar -in het midden van de in de Bijbel beschreven laatste jaarweek (7 jaar) van Daniël- openbaart als 'het beest' / 'de antichrist'. Veel Amerikaanse christenen geloven dat de identiteit van deze persoon inmiddels bekend is, namelijk hun eigen huidige president Barack Obama.
 
Afval christelijke kerken
'Voor satan wordt het een grandioos succes als kerken de wereld wijsmaken dat niet Christus, maar de antichrist de oplossingen voor de wereldproblemen en de boodschap van vrede brengt,' waarschuwt Van Teeffelen, verwijzend naar de Bijbel waarin staat dat in het laatst der dagen veel gelovigen en ongelovigen een grote leugen zullen omarmen. 'De meer dan 1 miljard aanhangers van de New Age beweging in kerken en daarbuiten zullen de wereld met deze boodschap winnen. Dat wordt hen steeds gemakkelijker gemaakt omdat een helpende hand vanuit de Wereldraad van Kerken wordt uitgestoken. Een helpende hand die fundamentele Bijbelse waarheden ondergraaft en tenslotte ontkracht. Dit alles onder het 'mom' van de dialoog met alle mogelijke religieuze, occulte en feministische stromingen. Doel: één wereld godsdienst. Dat proces is al decennia gaande.'
 
Herstel Israël, antisemitisme
Ook Van Teeffelen schrijft dat we op grond van het herstel van Israël kunnen concluderen dat we in de door de Bijbel voorzegde eindtijd leven. 'Wereldwijde ontwikkelingen moeten we vanuit het middelpunt Israël duiden op de profetische betekenis. De 'profetische wachttoren' staat als het ware in Jeruzalem. Ook bij het komen van de Messias staat Israël centraal. De Verlosser zal uit Sion komen (Rom.11:26)... '
 
'Het dal vol dorre beenderen (Ezechiël 37) wordt in twee fasen tot leven gebracht. Eerst een natuurlijk herstel (Israël in 1948 en Jeruzalem in 1967) en daarna een geestelijk. Dit stemt overeen met wat Jesaja (43:8) zegt in zijn profetie over de terugkeer van het Joodse volk: 'Doet het volk uitgaan, dat blind is ook al heeft het ogen, en dat doof is, ook al heet het oren.' Maar er is nog een terugkeer voorzegd en wel na een geestelijk herstel... Honderdduizenden mogen nu al zien dat Yeshua (Jezus) de beloofde en komende Messias is.'
 
'Zo heeft de Here God een aanvang gemaakt met de plotselinge versnellingen, hoewel de wereld tegenwerkte in 2 wereldoorlogen, uitmondend in het herstel van de staat Israël (1948). Die staat Israël werd vanaf het prille begin met dodelijk vernietiging bedreigd in een aantal oorlogen, uitmondend in het herstel van de Joodse hoofdstad (1967)... En die staat en dat volk staan internationaal feitelijk alleen, naar de mens gezien. Maar niet zo door God gezien. God laat dit volk niet alleen. God beschermt zijn oogappel (Zacharia 2:8). Dat werd steeds bevestigd in de afgelopen oorlogen.'
 
Wereld in toenemende mate tegen Israël
'De wereld ziet niet en kan niet zien dat deze anti-Israël stroomversnelling de wereld binnenkort kan verleiden tot een rampzalige oorlog van 'alle volken tegen Jeruzalem' waarover de profeten Jesaja en Zacharia spreken. De harten van mensen worden, net als in vooroorlogs Duitsland, vervuild door anti-semitisme, nu in de vorm van een anti-Israël houding. Dat anti-semitisme zal blijken het ultieme kwaad te zijn waarover de oordelen van de HERE los zullen barsten... De toenemende anti-Israël houding in de wereld zal apocalyptische oorlogen veroorzaken... Het ziet er naar uit dat de EU en de VS Israël laten vallen ter wille van de coalitie met de Arabische landen en vanwege de olie.'
 
'Voor het geval dat Israël door zijn vijanden wordt overrompeld, staat altijd het nucleaire arsenaal op scherp (het 'Samson scenario'). Dat is geen geheim voor de VN, die Israël voortdurend als schuldige aanwijst. Dat is ook geen geheim voor de vijanden die Israël omringen en vanaf de oprichting van de staat (1948) als enig doel de vernietiging van de staat Israël hebben. De bron van deze dodelijke haat heet islam.' Van Teeffelen haalt in dit verband Midden Oosten deskundige Lance Lambert aan:
 
'Als de islamitische landen met Israël onderhandelen is het alleen om op grotere kracht terug te komen tussen oorlogen en vijandelijke acties, waarna opnieuw onverhoeds een vernietigingsaanval volgt. Er is geen andere weg voor het fundamentalistische denken van de islam. En het hart van het probleem is Jeruzalem, hoewel deze stad niet met name in de Koran wordt genoemd (maar meer dan 800 x in de Bijbel). De status van Jeruzalem is de sleutel. Dat zal iedere poging verijdelen om door onderhandelingen tot oplossingen te komen. Geen enkele Israëli zal Jeruzalem als hoofdstad afstaan.'

Het is echter niet alleen de Nieuwe Wereld Orde en de islam die het bestaansrecht van Israël ontkennen; dit gebeurt namelijk ook in een groot deel van het christendom. 'Op valse gronden komen de kerkvaders tot een leer, die kortweg inhoudt dat de kerk de plaats heeft ingenomen van Israël. De vervloekingen zijn voor Israël; de kerk eigent zich de zegeningen toe. Die leer heeft zich min of meer tot heden gehandhaafd in de rooms-katholieke kerk. Maar vergissen we ons niet. Grote kerken vanuit de Reformatie zijn dezelfde weg ingeslagen... Zo zien we dat vooral ook christenen door de eeuwen heen gemeend hebben God een handje te moeten helpen door het Joodse volk te vervolgen en uit te moorden.'
 
Herstel van Israël Gods werk
Dat het herstel van Israël echter Gods werk is blijkt uit talloze profetieën, waaronder: 'Daarom, zo zegt de Here HERE: niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om Mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt... en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land.' (Ez.36:22-24)
 
Van Teeffelen gaat daarna wat dieper in op de korte maar hevige geschiedenis van Israël sinds 1948, de vele oorlogen die het moest voeren om te overleven en de misleidende voorstelling van zaken in de media over de zogenaamd 'bezette gebieden' die in werkelijkheid helemaal niet bezet zijn, omdat ze nooit ook maar één moment tot de Palestijnen hebben behoord. 'Het is krankzinnig dat de Palestijnse Autoriteit die zich niet alleen schuldig maakt aan voortdurende schending van de akkoorden van Oslo en ordinaire, misdadige pogroms en Joden-moord maar ook aan stelselmatige vervolging van Christen-Arabieren, in Westerse media wordt gezien als de partij die 'door Israël bezette gebieden' zou moeten 'terugkrijgen'. Wie iets nooit heeft bezeten, het zelfs altoos heeft afgewezen, kan het natuurlijk ook niet terugkrijgen.'
 
Het eerste gedeelte van het boek gaat veelal over Israël omdat het herstel van het Joodse thuisland volgens de schrijver HET door Jezus aangegeven teken is dat de eindtijdgeneratie is begonnen. In de Bijbel wordt Israël regelmatig aangeduid met de 'vijgenboom'. 'Let op de vijgenboom, en op al de bomen (de anti-Israël landen en krachten),' voorzegde Jezus. 'Zodra zij uitlopen, weet ge, uit uzelf, omdat ge het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer ge dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.' (Lukas 21:29-31).
 
Opname vóór Grote Verdrukking
Tijdens de laatste zeven jaren van de eindtijd -de 70e jaarweek van Daniël- zal volgens de schrijver de opname plaatsvinden. Nu hebben we op deze site de afgelopen tijd regelmatig aandacht besteed aan verschillende visies op de Opname: 7 jaar voor de Wederkomst, 3,5 jaar voor de Wederkomst, of helemáál geen opname. Van Teeffelen haalt een aantal bekende argumenten en Bijbelteksten aan waaruit volgens hem blijkt dat de Opname tenminste 3,5 jaar vóór de zichtbare Wederkomst van Jezus op de Olijfberg bij Jeruzalem zal plaatsvinden. Ik haal hier twee minder bekende, maar opmerkelijke argumenten uit:
 
- Openbaring 6:9-11 laat zien dat er veel gelovigen zijn vervolgd en omgekomen. Dit zijn de onthoofden die onder de troon van God om 'wraak op hun vijanden' vragen. 'Zou een dergelijk geroep kunnen komen uit de mond van de gelovigen in de gemeente van Christus? Onmogelijk,' stelt Van Teeffelen. 'De gemeente bidt om vergeving van vijanden en de bekering van ongelovigen; deze zielen in de 'Openbaring' roepen om wraak. Zij moeten zich dus bevinden in een andere huishouding van Gods tijd, de 70e of laatste jaarweek. Een afgeleide hiervan is dat de vorige huishouding, de tijd van de gemeente op aarde of de bedeling der genade, voorbij is. De gelovigen (de gemeente van Christus) worden dan ook gezien in de hemel tijdens deze laatste jaarweek.'

- 'De eerste wederkomst van de Here in de lucht is een extra bewijs dat de volheid der gemeente tenminste vóór de Grote Verdrukking (= de tweede helft van 3,5 jaar) wordt opgenomen! Immers, dan is satan nog overste der lucht, terwijl dat feit zeker eindigt bij aanvang van de de Grote Verdrukking. Want dan worden satan en zijn afgevallen engelen uit de hemelse gewesten op aarde geworpen... Als de duivel en zijn demonen op aarde zijn geworpen, kan de gemeente niet meer op aarde zijn. Immers, dan zou het niet waar zijn dat de gemeente op aarde te strijden heeft tegen de overheden, tegen de geestelijke machten der boosheid in de lucht (zie Efeze 6:12).'

UFO's in de Bijbel
De ten hemel opneming van Elia (2 Koningen 2) is volgens de schrijver een beeld van de komende opname van de Gemeente. 'Als de opname van Elia een voorafschaduwing is van de opname van de gemeente, en het daarna nog korte verblijf van Elisa op Aarde -inclusief dood en opstanding- een beeld is van de laatste jaarweek van Israël, dan is uit deze gebeurtenissen af te leiden dat de opname van de gemeente geschiedt tijdens een wervelwind in de vurige wagens met vurige paarden, in de wolkenwagens, waarvan er volgens psalm 68:18 minstens 40.000 zijn:'( Zie ook Psalm 104:3-4, Nahum 1;3, Jeremia 4:13 en Jesaja 66:15). Daarbij wijst hij op de grondtekst van 1 Tessalonicenzen 4: 17, waar de opname van de 'volheid der heidenen niet spreek van 'op de wolken' maar 'in de wolken'.'

Dat UFO's waarschijnlijk een demonische oorsprong hebben kan worden afgeleid uit Ezechiël 28, waarin wordt omschreven hoe satan vóór zijn val een beschuttende cherub was, en Ezechiël 1 en 10, waar de 'Heerlijkheid des Heeren' wordt beschreven met 'cherubs', 'raderen' en 'vleugelen'. 'Met name cherubs worden in verbinding genoemd met de raderen, de wolkenwagens van God. Vóór zijn val stond de (overdekkende) cherub (Lucifer) al in verbinding met de raderen en was dus volkomen één en op de hoogte van die raderen. Na zijn val heeft de (overdekkende) cherub (satan) een gedeelte van deze raderen meegenomen (c.q. nagemaakt) en ingezet om de lucht en de aarde te bezoeken. Immers, satan wordt in Efeze 2;2 aangeduid als overste der lucht.' (onderstreping door mij, X.).

'Het ziet er naar uit dat -nadat hij uit de hemelse gewesten door Michaël en zijn engelen op aarde is geworpen- de draak (satan) de situatie zó zal voorstellen, dat 'zijn zoon' (de inmiddels aanwezige wereldleider-antichrist) de echte Messias is. Hij kan dit weten omdat hij zegt te komen van een of ander sterrenstelsel. Gecombineerd met de dwaling en leugen, waarover 2 Tess. 2:11,12 spreekt, betekent dit dat de draak, zijn zogenaamde 'zoon' en de valse profeet er in slagen de wereld te overtuigen van de omgekeerde situatie bij de aanvang van de Grote Verdrukking.'
 
Oorlog tegen Jezus' 'invasie uit de ruimte'
In dit verband haalt Van Teeffelen collega auteur Huib Verwey aan: 'Dat deze gedachtegang geen speculatie is, meen ik bewezen te zien in het anders ondenkbare feit dat de valse messias en zijn profeet erin zullen slagen de volken te mobiliseren in een oorlog tegen God, geen 'geestelijke strijd', maar letterlijk een militaire, 'geallieerde' onderneming (Opb. 16:14-16; 19:19-21). Een dergelijk offensief zou onzinnig zijn als de beide leiders en de volken die zich achter hen zullen scharen, er niet van overtuigd zouden zijn dat God werkelijk leeft en uit de hemel met Zijn heermacht (o.m. Opb.19:11-15) zal neerdalen. De wederkomst van Christus met Zijn duizenden heiligen (Judas 14 en 15) -reeds geprofeteerd door Henoch, de zevende van Adam- zal in het moderne bewustzijn ervaren worden als een invasie uit de ruimte ''(pag. 170/171 van 'De terugkeer van Jezus Christus').

'Conclusie: De meest aanvaarde theorie van degenen die in UFO's geloven is dat UFO's een ongelooflijk geavanceerde buitenaardse beschaving voorstelt, die ons bestudeert, beïnvloedt en contact met ons zoekt. De beschrijving van ufonauten en de Bijbelse weergave van demonen is te opvallend om genegeerd te worden. De vraag is niet of bij UFO-verschijnselen demonen betrokken zijn, maar hoe en in welke mate ze daarbij betrokken zijn. De duivel probeert zijn eeuwig lot te ontkomen, en de mens wijs te maken, dat hij niet onze vijand is, maar juist ons te hulp wil komen.'

'Onder leiding van satan hebben zijn demonen de grote misleiding allang voorbereid. De grote misleiding met (nagebootste) wolkenwagens, de UFO's. En zo kunnen ze op aarde aankomen. Zojuist gekomen van een ander sterrenstelsel, zullen ze verkondigen. Al vele jaren hebben ze de geleidelijke teruggang van de aarde gezien. Nu komen ze ingrijpen om de aarde te redden... En met die spectaculaire landing op de aarde kijkt de wereld met verbazing toe... Het geheel zal gepaard gaan met allerlei wonderen en tekenen teneinde de mensheid niet alleen het gevoel te geven dat alles goed komt, maar dat er ook vrede op aarde aanbreekt.'

'Naarmate deze tijd vordert zullen Gods oordelen over de aarde heviger en uitgebreider worden... Deze zullen geheel passen in het straatje van de drie beesten, d.w.z de draak en het eerste en het tweede beest. Zij zullen dan ook 'gemakkelijk' de volkeren achter zich krijgen in de strijd tegen God, die -gelet op de oordelen- door hen wordt afgeschilderd als de tegenstander en de vernietiger der aarde.'

Het is heel goed mogelijk dat de UFO's pal na de opname van de Gemeente verschijnen. De 'aliens' zullen vervolgens beweren dat ze de mensen die de vooruitgang van de mensheid naar het nieuwe tijdperk in de weg stonden, van de aarde hebben verwijderd. Zo zal satan de opname in zijn eigen voordeel weten uit te leggen.
 
Beknopt Eindtijdscenario
Daarnaast behandelt de schrijver in zijn boek nog een veelvoud aan eindtijd-gerelateerde onderwerpen, zoals engelen, demonen, de vermenging van gevallen engelen met de mensheid in de tijd van Noach en de daaruit voortgekomen Nephilim (reuzen / geweldenaars), de verschijning van de in 'de afgrond' gebonden rebellerende engelen op aarde, het 'teken van het Beest' en de verschillende 'beesten' die op aarde zullen verschijnen, het verbond van de antichrist met Israël, de bouw van de Derde Tempel, de oordelen over de aarde, et cetera. Samenvattend ziet het eindtijdscenario er volgens Van Teeffelen ongeveer zo uit:
 
1. Aardbeving in Israël, islamitische heiligdommen Tempelberg storten in.
2. Vernietiging Russische en islamitische invasiemacht door God (Ez. 38/39).
3. Opkomst wereldleider en verbond met Israël.
4. Herbouw Joodse Tempel op de Tempelberg.
5. Verschijning van UFO's (satan op aarde geworpen), mogelijk pal na de opname. De wereldleider wordt de antichrist, neemt zitting in de Tempel.
6. Opkomst valse profeet, het 'beeld' en het 'teken' van het beest.
7. De twee getuigen van God (waarschijnlijke kandidaten: Elia, Mozes of Henoch) verschijnen op aarde en profeteren tijdens de Grote Verdrukking.
8. Iedereen die het merkteken weigert wordt gedood.  
9. De twee getuigen worden vermoord maar staan voor het oog van de hele wereld na 3,5 dag weer op en varen ten hemel.
10. De draak, de antichrist en de valse profeet (de 'namaak-drie-eenheid') leggen de oordelen van God over de aarde uit als een aanstaande invasie uit de ruimte, die militair gestopt kan worden: slag bij Armageddon.
11. Jezus Christus verschijnt, daalt neer, verslaat de legermachten, werpt de twee beesten in de poel des vuurs en bindt de satan voor 1000 jaar.
12. Het 1000-jarig Vrederijk van Jezus Christus breekt aan.


Bron: xandernieuws