Het magnetische niet-zijn

Laatste wijziging: dinsdag 27 juli om 16:29, 3553 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 27 juli 2010

U zult waarschijnlijk in de pers wel gelezen hebben dat geluid, lawaai de mens dermate schade toebrengt dat hij er lichamelijk en geestelijk ziek van kan worden. 

Geluidshinder is schadelijker dan welke invloed ook!  

Storende geluiden kunnen voor het ongeboren kind reeds belemmerend op de groei en het zenuwgestel werken, terwijl het embryo toch verborgen ligt in een beschermd magnetisch veld, een eigen sfeer. 

Ieder mens is een ontvanger en uitzender van electrische golven, hij is verfijnder van structuur dan de radio of T.V. apparaat. Dit heeft tot gevolg dat de mens trillingen kan ontvangen die hij zelf niet bewust behoeft te kennen. 

U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van helderhorendheid: wel, zulk een mens is uiterst gevoelig in zijn gehoor en verneemt die fijne trillingsgolven die een ander niet bij machte is te ontvangen. 

Deze sensibiliteit is echter geen verdienste, slechts een dispositie, waarbij het ontvang-apparaat op een andere golflengte is afgesteld. Ieder mens kan zijn eigen ontvang- en zendkracht versterken, dan wel doen afnemen. 

Een overmaat aan geluidsgolven (ook die wij niet in staat zijn bewust te registreren) brengt ons apparaat in disorde, waardoor zenuwstoringen ontstaan. 

Zenuwstoringen zijn niets anders dan een onderbreking, een storing in ons uitzend- en ontvangst-apparatuur. 

Een mens, die gespannen is, is hypergevoelig en heeft ook dikwijls last van haarpijn, die vreemde pijn aan de wortels van de haren. Als u nu weet dat de haren de meest individuele antennen zijn die er bestaan, dan kunt u begrijpen dat storingen in het electrische stralingsveld van de mens haarpijn veroorzaken. 

Een te veel aan geluid brengt de mens in een staat van nerveuze wanorde, doch dit heeft hij toch aan zichzelf te danken! Wanneer u bedenkt dat, gezien de proeven, de gedachteconcentratie van een mens, opgeroepen door de wil een lamp kan doen branden, kunt u zich voorstellen dat gedachte-uitzendingen, mits zeer geconcentreerd, invloed kunnen hebben op iedere omgeving en op ieder mens.   

De electrische golven, die van de mens uitgaan staan nauw in verband met de chemische verbindingen in het lichaam. Men heeft dit kunnen bewijzen. Gevoelens, gedachten, verlangens brengen chemische verbindingen voort, die hun invloed uitoefenen op de uitstraling van de mens. 

Iedere gedachte die u koestert brengt een trilling voort en zelfs uw gezondheid roept trillingen op, en straalt die uit. 

Wij zijn, als onderdeel van de mensheid, de gevangenen van de mensheid als geheel, van dat stralingsveld dat zij heeft opgebouwd, en waaraan wij dus meewerken. 

Het is een genade, dat wij niet in staat zijn al die trillingen te registreren, die om ons heen zijn. U zoudt binnen de kortst mogelijk tijd krankzinnig worden. 

Niettemin zijn zij er en ons wezen absorbeert ze, dan wel stoot hen af, is er steeds mee bezig. Deze activiteit is vermoeiend voor ons gehele gestel en daarom is een rust binnen een leeg magnetisch veld noodzakelijk.  

Het is natuurlijk mogelijk dat men een stille omgeving zoekt, doch men ontkomt toch niet aan de trillingen, die in heel de atmosfeer aanwezig zijn en die uw apparaat moet opvangen. Er is - verborgen in onze hersenen - een zend- en ontvangst-apparaat aanwezig waarover wij slechts wat te vertellen hebben wanneer wij steeds bewust en wilskrachtig het hoofd- (de hersenen) beheersen. 

Dit is de bedoeling van de wilsconcentraties, en de meditaties. Een mens kan zijn gevoelige ontvangst-apparaat bewust afstellen op een bepaalde electrische trilling, die ergens anders in de wereld wordt uitgezonden. 

Hij kan iedere boodschap ontvangen door zijn instelling. 

Daarom kan ieder mens met een bepaald zendstation verbonden worden en daarvan niet meer loskomen, indien hij zichzelf opgesloten heeft in een electrisch spanningsveld van een bepaalde trillings-snelheid. 

De vrijheid, die wij zo vóór staan, is altijd betrekkelijk, want er zijn zo enorm veel zendstations om ons heen, dat het een gevecht is op leven en dood om daaraan te ontkomen. Een mens die voor zulk een vrijheid vecht is altijd nerveus, gespannen, iedere trilling, iedere gedachte van anderen, ieder geluid irriteert hem. 

Voor deze electro-magnetische vrijheid kan men niet vechten, omdat onze innerlijke geaardheid ons reeds aan een bepaald zendstation bindt, of we dit willen of niet. 

Het heelal bevat ronde planeten- en sterren-lichamen bolvormige sferen, waarbij men een magnetische rust (kosmisch gezien) heerst.  

Iedere sfeer is bolvormig en bezit slechts aan zijn oppervlakte electrische trillingen. Iedere planeet is gelijk aan een ruimte in een piramide, waarbinnen het magnetische niet-zijn heerst. Ieder bolvormig lichaam op aarde, is als een eigen, beschermd magnetisch veld, dat trillingen neutraliseert. Uw hoofd, is ook bolvormig, met daar om heen een stralingsveld, dat in sterkte afhankelijk is van uw innerlijke geaardheid, van uw chemische harmonie. De alchemische herschepping van het hemelse zout, is niet anders dan het herstel van de chemische formule van het individu, waardoor de electro-magnetische bescherming, onze privé van Allen-gordel, wordt voortgebracht.  

Een sterke verbinding met de maan b.v., zoals bij vrouwen soms het geval is, brengt zulk een verstoring van het negatief en positief evenwicht in de mens, dat hij een gevaar is voor de arbeid in een fabriek met electrische proefnemingen.  

Een magisch mens kan, als hij kwaad wil, zijn medemens de grootste schade berokkenen door zijn magnetische evenwicht te verstoren. Iemand die daardoor beschadigd is geworden, is als een kapot ontvangst- en zendtoestel, die niet meer juist reageert. 

Ieder ziek mens, ook als hij slechts nerveuze afwijkingen vertoont, heeft een beschadiging opgelopen, of door zelf opgewekte schadelijke trilling, zoals gedachten en gevoelens, of door ontvangen en geabsorbeerde schadelijke trillingen, door een disharmonisch spanningsveld, of door invloed van een heersende persoonlijkheid. Maar ieder ziek mens ligt tevens besloten in die disharmonische electrische golven, die rond en vanuit zijn hoofdheiligdom bewegen. ..

De vorm van het hoofd bewerkt ook dat wij onszelf kunnen opsluiten in een harmonisch, dan wel disharmonisch stralingsveld, er kan een isolement ontstaan, dat weer zekere gevolgen geeft.  

Men kan storende trillingen ontlopen, maar men kan nooit de reeds geschapen disharmonie in de eigen electrische golven te niet doen, zonder zich positief, d.w.z. bewust in te stellen op een spirituele zender. Deze kan zich dan in uzelf bevinden, als een Bron, een oase in uw innerlijk, maar hij kan zich ook buiten u bevinden.  

De spanning en de zenuwstoornissen, die de mens heden beheersen zijn niet anders dan de reactie op o.a. 2000 jaar spirituele leugen, hetgeen disharmonie veroorzaakt, en enkele tienduizenden jaren natuur-prostitutie, waardoor de natuurlijke sfeer zijn zo weldadige rust verliest. 

De vrouw, als wezen, is sterker ontvankelijk dan de man, die meer uitzendt, vandaar dat de wisselwerking tussen man en vrouw de basis vormt voor de opbouw binnen deze natuur. 

De gehele natuur is erop gericht dat er een ontvangst èn een uitzendapparaat is, waar doorheen trillingen zich kunnen voortplanten. Via dit apparaat wordt ook de ziel, in eerste instantie bereikt, want de toestand van het magnetische veld des mensen bepaalt zijn ontvankelijkheid voor verschillende trillingssnelheden. 

Iemand die slechts op de materie is ingesteld, is ongevoelig voor spirituele trillingen, die altijd van een subtielere aard zijn en zeer snel van frequentie.  

Een gespannen, reeds gestoord of ziek mens wordt door hoge trillingssnelheden geïrriteerd, deze jagen hem op en brengen hem in nog sterkere spanningen. 

Anders is het wanneer de reeds disharmonische mens luisteren wil, gericht wil zijn op spirituele dingen, want dan komt er een positieve gerichtheid bij, die de disharmonie in het hoofd reeds kalmeert. De natuur is zo ingericht dat de mens zijn natuurlijke evenwicht kan herstellen door zich te richten op een groen landschap, de kleur groen is een ontspannende kleur. 

Groen is de kleur van de ontvankelijkheid, als tegenstelling tot rood, dat de kleur is van de overspannen positiviteit. 

De ziel, als gevangene van het electro-magnetische apparaat: mens, is afhankelijk van het samengestelde trillingsveld rond haar. 

De trillingskrans rond ons hoofdheiligdom bepaalt wie wij zijn en met wie en wat wij in aanraking willen zijn en komen. De uitstraling van het gezicht, u verstaat dat, is een reflex van de stralingskrans rond het hoofd. 

Dit aureool is doorlopend in beweging, het kent de rust niet waarover Jezus spreekt in de dertiende Aeon uit het Evangelie van de Pistis Sophia: 

"en ik zond haar een stralenkrans rond haar hoofd." 

Juist door de instabiliteit van het trillingsveld, van de sfeer rond het hoofd, wordt de mens het slachtoffer van zijn eigen ontvankelijkheid en van zijn eigen overspannen uitzending. Wij zijn, als organisme, één onscheidbare samenstelling van trillingen en van chemische verbindingen, die wederom trillingen uitzenden. 

Alles wat wij doen, denken, gevoelen, vindt zijn reactie in ons organisme en daarom is het onmogelijk een ander mens de eigen mening, de eigen spirituele opvatting op te dringen, daarmee grijpen wij in in zijn trillings-samenstelsel en brengen wanorde. Individuele vrijheid is: de medemens vrij laten om zijn eigen magnetische sfeer, zijn rustveld te scheppen, zonder dat een positieve gerichtheid van zijn medemens hem daarin forceert.   

De mens komt dan pas tot spirituele werkzaamheid wanneer hij in staat is de eigen innerlijke Bron, het electrische veld rond hem, in evenwicht te brengen. 

Zulk een arbeid is blijvend, reinigt denken en gevoelen en herstelt de gezondheid. 

Hulp die van buitenaf komt is altijd tijdelijk, een springplank. Ieder mens moet van binnen uit het magenetische niet-zijn herstellen. 

Dit heeft niets te maken met geluidshinder, de obsessie van onze tijd. Hij, die werkt aan het magnetische niet-zijn, stelt zijn apparaat zodanig af, dat hij niet meer ontvangt hetgeen hij niet wil ontvangen, maar daar tegenover zendt hij ook niet meer datgene uit dat disharmonie kan veroorzaken. Geëmotioneerde gedachten, egocentrische gedachten en gevoelens veroorzaken een gevoeligheid voor trillingen, die dezelfde bewogenheid bevatten. 

Daardoor wordt de mens die zichzelf reeds vergiftigt, tevens nog eens aangevallen door de atmosferische disharmonie. 

Een spiritueel mens kan dat niet verdragen. Hij wordt ziek. 

Er ontstaat een wisselwerking tussen uitgezonden en ontvangen trillingen, die een kolkende beweging veroorzaken in het aurische stralingsveld. 

Is het niet logisch dat zulk een mens ziek wordt? 

Daarom: niet ontvangen en niet uitzenden, onbewogen blijven als een oceaan, die de stromen niet bemerkt. 

U kent uw gevoelige apparatuur, u weet dat u uit uw evenwicht geraakt bij disharmonische trillingen, zowel ontvangend als uitzendend. 

Waarom verbindt u zich daar dan nog mee? 

De mens die op zoek is en op weg is naar het magnetische niet-zijn - om zijn ziel de kans tot ontwikkeling te geven - houdt zich niet bezig met onreine, a-spirituele trillingen! Hij tracht zichzelf rein te houden, door neutraliteit! En hij zoekt hulp binnen een neutraal magnetisch veld om zichzelf wederom te herstellen van de opgelopen schade. 

Slechts zulk een mens bewijst het serieus te menen met de ziele-ontplooiing. 

En hij die zoekt, en waarachtig poogt door middel van zijn bewuste neutraliteit, zàl vinden. 

Want hij die via zijn electro-magnetische trilling op de Deur des Hemels klopt, zal worden opengedaan! 

Hij, die zoekende was, kan dit bevestigen!Bron: henkenmialeene.org