Directe democratie: feiten argumenten en ervaringen omtrent het referendum

Laatste wijziging: dinsdag 31 maart om 21:41, 3842 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 31 maart 2009

Gemiddeld een eeuw geleden voerden de Europese staten het algemeen stemrecht in. Sindsdien zijn de mogelijkheden voor burgers tot medebeslissen niet meer fundamenteel uitgebreid.

Maar de samenleving is wel grondig geëvolueerd. Dit actuele boek pleit voor een grote democratische stap voorwaarts. Het vertegenwoordigende politieke systeem levert geen volkssoevereiniteit op. Een kleine groep partijleiders bepaalt de belangrijke beslissingen.

Het publieke debat over onze toekomst laait alleen kortstondig op rond de verkiezingen, waarna de burgers weer vier jaar lang gedwongen aan de zijlijn staan. Onderzoeken wijzen uit dat grote delen van de bevolking het vertrouwen in de politieke instellingen hebben verloren. Kan zo’n politiek systeem de oplossingen produceren voor de grote vraagstukken van deze tijd?

Onze democratie is flauwekul.De politieke besluitvorming vindt plaats buiten het bereik van de burgers. Dit geld voor bijna alle Europese landen. Toch zal de 21 ste eeuw die van de democratie zijn. Democratie is de norm voor de eerste keer in de geschiedenis en alle landen willen graag “democratisch” zijn, zo lezen we in het nieuwe boek van Jos Verhulst en Arjen Nijeboer dat net van de pers is gerold.

De staat en de politiek bevinden zich in een toestand waarvan alleen beroepsoptimisten of huichelaars nog kunnen beweren dat die uit de wil van de bevolking voortkomt.Arbeiders moesten jarenlang strijden voor stemrecht in Belgie en Nederland; Ook werden er catastrofes voorspeld als vrouwen stemrecht zouden krijgen. Achteraf bleken al deze bezwaren waardeloos.

Zo zal het ook met het bindend referendum gaan.

In de democratie schuilt een verborgen kracht: Democratie is productiever.In een autoritair regime is de ideenbasis kleiner en gebeurt de selectie op een inefficiente manier.Mensen hebben elkaar nodig om onvolkomenheden aan te vullen en te corrigeren. De kern van de democratie is eigenlijk dit proces. Men ziet de onvolmaaktheden bij een ander beter als bij zichzelf. Democratische beslissingen zullen op termijn maatschappelijk superieur zijn aan dictatoriale besluiten, die niet het gemeenschappelijk belang nastreven;
Zonder democratie kunnen moreel waardevolle ideen zich niet verwezenlijken; De politiek kan democratische kanalen scheppen om dit moreel kapitaal te mobiliseren.

Direkte democratie moet niet geidealiseerd worden; Zij biedt geen enkele oplossing, maar schept wel het kanaal om goede oplossingen te zoeken; Directe democratie is in feite ijveren voor het spreekrecht van anderen. Het is een verklaring van het geloof in de waardigheid van de ander, de morele bekwaamheid die in de medeburger sluimert. In onze door onderling wantrouwen verziekte samenleving is nauwelijks iets te bedenken dat meer gezondmakend kan werken. Federalisme en directe democratie versterken elkaar bovendien.Dit wordt uitgebreid besproken in het boek.

Een meerderheid van de elite-politici is natuurlijk tegen directe democratie en het bindend referendum dit blijkt uit verschillende onderzoeken, zelfs bij een meerderheid van de gemeenteraadsleden is dit zo. Bij vakbonden en kiezers is dit beeld anders en zien we dat een meerderheid voor invoering van het bindend referendum is met 80 %

Het initiatiefrecht.

Dit is niets anders als een toepassing van het gelijkheidsprincipe. Het betekent niet dat dit recht niet aan regels gebonden moet zijn. Een voorstel moet door minsten 100 mensen bv ondertekend zijn.

De Meerderheidsregel

Deze regel staat haaks op de autoritaire stromen die een of andere droom koesteren van een avant garde of elite die haar wil zal opleggen aan de meerderheid. Leninisten zullen spreken van voorhoede van de partij,de arbeiders dictatuur, Nationaal socialisten duiden elites aan op kenmerken van ras. Religieuze fundamentalisten zullen vrouwen en andersdenkenden afwijzen. In een afgezwakte vorm is dit elitair principe ook nog aanwezig in de representatieve democratie. Een selectie van filosofen - prinsen worden over het land verspreid en zijn per steekproef geselecteerd. Het parlement is dan de verzameling van “de besten” van het land. Zij kunnen dan zelfs toelating verlenen om wetten in te voeren die ingaan tegen de meerderheid.

Ook het referendum heeft zijn grenzen.

Het mandateren van volksvertegenwoordigers dient dan ook door de burgers te gebeuren waarbij het duidelijk moet zijn dat kiezers en mandatarissen op gelijke voet staan; Door een gedwongen mandaat met verplichte verkiezingen te geven zoals nu is dat er geen! Het verplicht aanstellen van een beslissende elite opent de mogelijkheid om wetten te stemmen die ingaan tegen de wil van het volk.

Een laatste belangrijke opmerking:

Uit onderzoek blijkt dat bij het gebruik in besturen van een land van referendums het onnodig uitgeven van geld geremd wordt en dat het beleid stukken goedkoper wordt! Dus invoering van het bindend referendum leidt tot besparingen bij de overheid, verlagen van belastingen en vergroten de koopkracht van de kiezers!

Download het boek
 
Nederlands pdf 104 pages 940 kB http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdfarchiv/di/verhulst-nijeboer-direct-democracy-nl.pdf

English pdf 96 pages 720 kB http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdfarchiv/di/verhulst-nijeboer-direct-democracy-en.pdf

Het boek is reeds in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Deens en het Slovaaks te downloaden: bij http://www.democracy-international.org/ kan men het ook hoofdstuk per hoofdstuk downloaden.

http://www.democratie.nu/Bron: ditkannietwaarzijn