Zoeken
 


Hoe we de controle over de wereld kunnen terugkrijgen die de machts-elite ons heeft afgepakt

Laatste wijziging: donderdag 30 augustus 2012 om 09:36, 3462 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 30 augustus 2012

Want to Know | Vertaling: Hansjelle Dijkstra voor Earth Matters) We gaan samen een nieuw paradigma op Aarde creëren. Maar als we zinvolle suggesties willen opstellen om dit streven te ondersteunen, moeten we toch eerst openhartig spreken over het oude paradigma. Het lijkt erop dat er partijen bestaan binnen het machtsbolwerk van de elite, (Engelstalige link), die nog steeds zoveel mogelijk controle willen uitoefenen over de hele wereld.

(Vertaler: o.a. de Bilderberg Groep; zie ook: dit artikel, (Engelstalige link), van BBC News).

Hun belangrijkste instrumentarium om controle uit te oefenen zijn o.a.: angst te bevorderen, stilzwijgen, polarisatie, en mensen het gevoel te ontnemen over de diepere zin van hun leven. Als deze partijen steeds meer macht krijgen en controle uitoefenen, worden ons onze onafhankelijkheid en onze
vrijheden in toenemende mate ontnomen. Soms zonder dat we ons dat realiseren.


Angst wordt door deze partijen, die deel uitmaken van de wereldelite, als een krachtig instrument gebruikt. “De terroristen willen ons allemaal vermoorden. Je baan, je huis en je pensioen zijn niet langer veilig. Je bent vóór ons of je bent tegen ons. We kunnen op elk moment worden overvallen”. Al dit soort boodschappen duwen ons richting angst, (Engelstalige link). En door ons aan te moedigen om de schuld van dit alles op anderen te schuiven, zoals op terroristen, en op “slechte” leiders, ontnemen de wereldwijde echte machthebbers het gevoel dat we baas zijn over ons eigen leven, en proberen ze om krachteloze slachtoffers van ons te maken. Met als doel dat we bescherming bij hen gaan zoeken. Hoe meer we wegzakken in de angst, en we ons slachtoffer voelen, hoe gemakkelijker het is om ons te manipuleren.

Stilzwijgen levert controle op doordat wordt voorkomen dat geheime agenda’s worden ingezien. Controle zaait ook wantrouwen, achterdocht en paranoia in de wereld. Uit naam van de “nationale veiligheid” wordt ons vaak voorgehouden dat we bepaalde dingen, (Engelstalige link), die nu verborgen zijn achter de gesloten deuren van regeringen, maar beter niet kunnen weten. Maar we worden wèl aangemoedigd om onze buren waakzaam in de gaten te houden, als die vraagtekens plaatsen bij een zittende regering. En dat geldt óók voor degenen die er anders uitzien dan wij, of die zich anders gedragen dan wijzelf. Want die zouden wel eens in het geheim terroristen kunnen zijn, of wolven in schaapskleren.

Ongebreidelde verdachtmaking en geheimzinnigdoenerij kunnen er toe leiden dat we het contact verliezen met de mensheid waarvan we, overal om ons heen, deel uitmaken.

Polarisatie leidt tot een “wij tegen hen” manier van denken. Verdeel en Heers is een tactiek die al eeuwen lang met succes wordt ingezet door de machtselite van de wereld. Zolang mensen zich bezighouden met het de schuld geven aan “de vijand”, en proberen om die vijand aan te vallen, is het niet waarschijnlijk dat zij op zoek gaan naar de diepere oorzaken van hun problemen. Partijen die de dienst uitmaken in het bolwerk van de machtselite spannen zich in om het publiek en de aandacht van de media, (Engelstalige link), te focussen op onderwerpen die ons in twee gepolariseerde kampen verdelen. Opdat hun grootste zorg, macht en de uitoefening van controle, (Engelstalige link), onopgemerkt blijven. De machthebbers controleren aldus beide zijden van een verdeeld publiek, door ervoor te zorgen dat het gezamenlijk eigendom van de media, samen met de sleutelfiguren van alle politieke partijen, hun fundamentele machtspositie, inclusief hun agenda’s om belangengroepen uit elkaar te spelen, worden ondersteund. Daarbij gaat het vaak om het profiteren van oorlogen, (Engelstalige link).

Een laatste subtiele, maar zeer machtige methode om controle uit te oefenen is om mensen af te leiden van hun doel-in-het-leven. Bedenk dat televisie, radio en films gevuld worden met steeds meer hebzucht, geweld en lege sex. Ons onderwijssysteem legt een steeds grotere nadruk op het afleggen van tests, in plaats van op het ontwikkelen van intelligentie en creativiteit. Buitensporige zakelijke controle over de media heeft grenzen gesteld aan het nieuws waarover we worden geïnformeerd, (Engelstalige link). Dit heeft vaak onze beslissingen bepaald en de manier waarop we denken. Onze aandacht is subtiel afgeleid van het hogere doel in onze levens, naar de meer oppervlakkige aantrekkelijkheden van seks, consumentisme, en geld.

Als we angst, geheimzinnigdoenerij, en polarisatie toelaten, en als we het contact verliezen met onze gevoeligheid voor het doel van ons leven, zullen de vertegenwoordigers van de wereldwijde machtselite in staat worden gesteld om nòg meer controle uit te oefenen over onze levens, en over de wereld, dan ze nu al doen.

Het Nieuwe Paradigma

Wat kunnen we tegen dit alles ondernemen? Het zijn uiteindelijk de collectieve angst, de geheimzinnigdoenerij, de polarisatie en het verlies aan levensdoel bij ons allemaal, die leiders de macht hebben gegeven om onze democratie te ondermijnen, en die ons onze onafhankelijkheid en vrijheid hebben afgepakt. Als we er allemaal werk van maken om deze onderwerpen aan te pakken, zowel binnen in onszelf als in de wereld, -en als we anderen inspireren om hetzelfde te doen-, veranderen we onze gemeenschappelijke koers, en leggen we een stevig fundament voor een nieuw paradigma. Verschillende acties kunnen ons helpen om stevige stappen in die richting te zetten.

Ontwikkel een doel en plannen voor je leven. Om een vol, rijk leven te leiden in de huidige ingewikkelde wereld, is het van vitaal belang om je leven van een duidelijke koers te voorzien, door te ontdekken wat voor jou het diepste en meest betekenisvolle is. En door zingevende levensdoelstellingen, (Engelstalige link), te ontwikkelen en intenties die daarop zijn gebaseerd. Kies er vervolgens voor om naar die intenties te gaan leven en probeer elke dag naar beste kunnen volgens die plannen te leven. Door de keuze van een helder levensdoel waar je je op richt, wordt je leven dieper en krijgt het meer betekenis. Dit verzwakt de verleiding van consumentisme en van de media hype die ons afleiden van ons doel. En dit stelt ons in staat om een nieuw paradigma te creëren.

Kies ervoor om angst te transformeren naar acceptatie en liefde.

Als we merken dat we ons angstig voelen, kunnen we op zoek gaan naar de wortels van die angst, zodat we bij onze diepste overtuigingen, (Engelstalige link), kunnen komen, en daarmee bewuster kunnen omgaan. We kunnen ons openstellen voor leiding door vrienden, leraren en spirituele bronnen om ons te helpen om angst los te laten en te kiezen voor acceptatie en begrip, (Engelstalige link). We kunnen onze angsten ook transformeren door de altijd-aanwezige liefde van onze goddelijke schepper, en de liefde die altijd diep in onze harten aanwezig is, en in de harten van de mensen om ons heen. Als we dit doen, beginnen we angst te herkennen als een uitnodiging om te groeien.

Word je de momenten bewust waarop je in de slachtofferrol schiet. Neem in plaats daarvan de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het scheppen van een nieuw paradigma. Door anderen de schuld in de schoenen te schuiven voor onze problemen, vermijden we vaak om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de mate waarin we betrokken zijn bij het creëren van deze problemen door de keuzes die we maken. Elke keer als we onszelf erop betrappen dat we de rol van slachtoffer spelen, en daar anderen de schuld van geven, (inclusief de machtselite), voor alles wat er mis is met onze leven, kunnen we ervoor kiezen om naar binnen te kijken, (Engelstalige link), om uit te zoeken hoe het werkelijk is, en om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen rol in de dingen die gebeuren. Door ons minder bezig te houden met de schuld naar anderen te schuiven, en meer energie te steken in het verbeteren van onszelf, kan iedereen zowel een verschil veroorzaken. Zowel in zichzelf als in de wereld.Vermijd stilzwijgen en stimuleer openheid en transparantie. Een belangrijke manier waarop we dit kunnen doen is om samen te werken om vrienden en collega's te informeren, (Engelstalige link), over de belangrijkste verborgen kennis die wordt weggestopt voor het publiek. Als we vervolgens gewaar worden dat we informatie voor onszelf houden, en niet delen met anderen, kunnen we onze beweegredenen onderzoeken voor deze geheimzinnigdoenerij. Houden we deze informatie achter uit eigenbelang, of omdat dit voor alle betrokkenen beter is? En op een dieper niveau: waar vermijden we om eerlijk te zijn ten opzichte van onszelf?

Ga voorbij aan polarisatie en de nadruk op “goed ten opzichte van kwaad” en “wij tegen de rest”. Sta eens stil bij de mogelijkheid dat we allemaal doen wat we geloven dat juist is, maar dat dit gebaseerd is op onze overtuigingen, omstandigheden en opvoeding. Ieder van ons heeft een plekje in zijn hart, (Engelstalige link), dat alleen maar wil liefhebben en liefgehad wil worden. Als we ons minder vaak bezig houden met de schuld aan “hen” te geven en vaker op het accentueren van de hoogste kwaliteiten, (Engelstalige link), in alle mensen –inclusief de leden van de machtselite- zullen we in toenemende mate gaan inzien dat we deel uitmaken van één menselijke familie, en dat we er voor kunnen kiezen om onze wereld te transformeren door samen te werken ten behoeve van het welzijn van allen.

En, afrondend, kom samen in groepen en gemeenschappen om elkaar te steunen bij deze positieve veranderingen. In deze groepen en gemeenschappen, (Engelstalige link), steunen we elkaar om angst te transformeren in acceptatie en liefde. We wisselen informatie uit over alles dat voor ons verborgen is gehouden, en we onderzoeken manieren om de polarisatie/de dualiteit, (Engelstalige link), te overstijgen. We delen ook elkaars levensdoelen en plannen, en we moedigen elkaar aan om deze, zo intensief mogelijk, in de praktijk te brengen. En we inspireren elkaar om verantwoordelijkheid voor onze levens te nemen en om het beste uit onszelf te halen. Als we in gemeenschappen bij elkaar komen, en elkaar ondersteunen voor het behalen van deze doelstellingen, dan werken we mee aan de opbouw van een groeiend en krachtig inspiratienetwerk dat de hele wereld omvat.

Deze voorstellen benadrukken het veranderen van het collectieve bewustzijn van de wereld door omvorming van zowel onze persoonlijke levens als van de wereld om ons heen. Laten we alles doen, (Engelstalige link), wat in ons vermogen ligt om destructief gedrag van de wereldwijde machtselite te stoppen. Maar we moeten geen overdreven nadruk leggen op het veranderen van de buitenwereld, zonder eerst te hebben gezorgd voor een stevige interne basis. Opdat wij niet vervallen in het de schuld te geven aan anderen, en door zelf ook te gaan polariseren in termen van “wij tegen hen”. Dat zou een manier zijn die de verdeling alleen nog maar groter maakt. Door onszelf eraan te herinneren dat de meest krachtige verandering binnen ieder van ons aan de binnenkant plaatsvindt, kunnen we meer evenwicht en kracht tot ontwikkeling laten komen, en van daaruit werken aan veranderingen in de wereld.

Als we onszelf van binnenuit veranderen, sturen we rimpelingen inspiratie en heelwording uit naar de wereld. Door dit groepsgewijs en in gemeenschappen te doen om elkaar hierbij te ondersteunen worden deze golfjes golven, die krachtig helpen om voor ieder van ons een nieuw paradigma te creëren.

  • Voor nog een artikel over paradigmaverandering, klik hier
  • Voor hulp bij het vaststellen van levensdoelen, klik hier
  • Voor een krachtige cursus over deze onderwerpen, klik hier

Raakte u in de war door dit artikel? klik hier

 

Bron:

 

www.wanttoknow.infoBron: earth-matters.nl

Voeg toe aan: