Zoeken
 


Hoe worden wij weer vrije mensen?

Laatste wijziging: donderdag 10 november 2011 om 00:50, 7255 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 10 november 2011

Hoe worden wij weer vrije mensen?

En het antwoord is simpeler dan je denkt!
We zijn namelijk al vrije mensen, we hebben het alleen zo ver laten komen dat anderen ons hersenspinsels tonen waardoor we denken dat we aan regels en wetten dienen te voldoen waardoor we onze vrijheid zonder verder nadenken zomaar in de handen van deze spindoctors leggen. De regels en wetten van deze spindoctors gelden echter ook voor hen ... en daarmee kun je je vrijheid weer terug winnen.

De volgende stappen zijn eigenlijk de stappen die gevolgd zijn om het zover te krijgen ... die stappen zijn echter over zulke grote tijdsspannen gezet, waardoor ze voor ons als 'kortlevende' mens niet meer overzichtelijk zijn.
Er zijn mogelijk stappen of woorden waar je je niet helemaal in kunt vinden als gevolg van bepaalde geloofsovertuiging of juist het gemis ervan, maar doe alsjeblieft voor de vorm even mee ...

Stap 1 - God creeerde de aarde (*1 Genesis 1:1)
Stap 2 - God creeerde de mens (*2 Genesis 1:27)
Stap 3 - God gaf de mens zeggenschap over de aarde (*3 Genesis 1:28)

=> Elke mens is dus op basis van gods woord een soeverein (ofwel een koning of koningin)

Stap 4 - Vervolgens creeerde de mens instituten en bedrijven
Stap 5 - Vervolgens creeerde instuten en bedrijven regels en wetten die betrekking hebben op personen (*4) - Volgens 'Bartjens' zijn dat contracten (*5)!

Slavernij (*8)  is verboden bij Verdrag (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Artikel 4) en internationale verdragen gaan altijd voor (ofwel staan altijd boven) de nationale wetten.
Indirect houdt dit in dat contracten dus te allen tijde ontbonden mogen worden.
Op basis van de betekenis van het woord contract (*5d) kan direct al geconcludeerd worden dat het contract tussen een willekeurige persoon en de staat op onrechtmatige (*10) wijze tot stand is gekomen ... omdat u namelijk niet op de hoogte bent gebracht van het feit dat dit een contract betreft.

Daarbij komt dat wetgeving nooit en te nimmer betrekking heeft op een soeverein!

Conclusie: als je het zelf verkiest, dan vervalt de wetgeving COMPLEET voor jou als mens! ... maar als je het laat dan blijf je uiteindelijk altijd een persoon die onder de zolen van de rechtsdienaren terecht komt.
Druk dus een kopie van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' onder de neus van een willekeurige publieke diender (een politie agent dient zeker en vast de regels van de wet en verdragen te volgen zolang hij die functie wil uitvoeren) en mochten ze je voor een snelle rechter willen zetten, kom dan met bovenstaande verhaal en zeg dat je de wet/het contract niet accepteert en dat het daarmee nietig is.
*edit*
je identificeren met een identiteitsbewijs is dus ook helemaal pure kul ... gewoon opsturen naar je gemeente of naar de eerste of tweede kamer ofzo en meld dat je je contract met de staat opzegt/nietig verklaard.
*edit*

Verder geeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens eigenlijk hetzelfde aan als wat God bepaalde, namelijk dat de mens vrije zeggenschap heeft over de aarde.
Je kunt dus als Soeverein Mens je eigen stukje grond gewoon nemen en er naar eer en geweten wonen en leven (zie met name Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Artikel 29).
*edit*
en als je er ook een beetje gein mee wilt maken, sticht je eigen koninkrijkje als plaatsvervanger van god op aarde: plant een eigen vlag in de grond met een stevig hek om je terrein heen, en maak eventueel een eigen id-kaart waarmee je dan nog kunt vliegen ofzo als je dat nog zou willen en/of een eigen rijbewijs en kentekenplaat op je auto.
wil je toch nog geld verdienen om dingen te kopen in nederland ... geef dan lezingen aan mensen hoe ze hun soevereiniteit terug kunnen krijgen!
*edit*

Laten we dit dus snel met z'n allen doen i.p.v. protesteren tegen regels die geen vat op ons hebben als wij dat niet willen ... en gewoon lekker gaan leven zoals we dat eigenlijk allemaal altijd al gewild hebben.ThePilgrim

-----------------------------------------------------------

*1
Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

*2
Genesis 1:27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

*3
Genesis 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

*4
Persoon = Drager van rechten en plichten, te onderscheiden in natuurlijk persoon (*6) en rechtspersoon (* 7).

*5
a- officieel papier met afspraken waaraan betrokkenen zich moeten houden.
b- elk type van overeenkomst of order tussen twee of meer partijen voor de levering van goederen of diensten.
c- verdrag, verbindtenis, overeenkomst; speelmerk.
d- Overeenkomst tussen twee partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties. Geloofwaardigheid wordt gestimuleerd door in het contract een straf op te nemen die moet worden betaald bij het niet-naleven van het contract.

*6
Natuurlijk persoon = Mens, in tegenstelling tot rechtspersoon.)

*7
Rechtspersoon = Organisatie die als rechtspersoon staat geregistreerd, bijvoorbeeld NV, BV, vereniging, stichting, kerkgenootschap. De staat, de provincies, de gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn publiekrechtelijke rechtspersonen; bedrijven, verenigingen enz. zijn privaatrechtelijke rechtspersonen.

*8
a- toestand dat je slaaf (*9) bent
b- Slavernij of lijfeigenschap is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander persoon. De persoon die het bezit is, wordt slaaf genoemd.
c- Onvrije arbeid, waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester.
d- Minder specifiek: Vrijheidsberoving.

*9
a- een persoon die het bezit is van een ander,
b-onderworpene
c- iemand die het bezit van iemand anders is en zelf niets mag beslissen

*10
Onrechtmatige daad is een juridisch begrip: wetten en jurisprudentie bepalen wat wel en wat niet als een onrechtmatige daad wordt beschouwd. De omschrijving en gevolgen van een onrechtmatige daad zijn in het Nederlandse recht vastgelegd in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel [6:]162
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
    Cquote2.svg

Voor 1992 was de onrechtmatige daad geregeld in artikelen 1401 en 1402 van het Burgerlijk Wetboek (oud). Deze artikelen luidden als volgt:

Artikel 1401: "Elke onregtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt dengenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden." Artikel 1402: "Een ieder is verantwoordelijk, niet alleen voor de schade, welke hij door zijne daad, maar ook voor die welke hij door zijne nalatigheid of onvoorzigtigheid veroorzaakt heeft."Voeg toe aan: