Zoeken
 


Alle cijfers zijn waarschijnlijk vervalst, het spel is uit

Laatste wijziging: woensdag 12 januari 2011 om 13:32, 3779 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 12 januari 2011

door Micha Kat

De cijfers die de Europese Rekenkamer naar buiten brengt over de begrotingen van de EU blijken jaren achtereen te zijn vervalst en gesaboteerd, aldus oud-lid van deze rekenkamer M. Engwirda.

Bedrog
Hierbij moeten we in ogenschouw nemen dat zelfs een liegende en frauderende rekenkamer de Europese begrotingen in de regel afkeurde en de vloer aanveegde met de financiele discipline in Brussel. Eerder kwam aan het licht dat Griekenland de Eurozone heeft kunnen bereiken op basis van vervalste cijfers.

Open sluizen
Het zogeheten 'stabiliteitspact' waarin ondermeer is besloten dat een begrotingstekort van een lidstaat van de EU niet meer mag bedragen dan 3% werd reeds in 2004 door de twee belangrijkste landen van de EU, Frankrijk en Duitsland, 'verkracht' -in feite in het openbaar toegegeven fraude- waardoor de sluizen werden opengezet voor de lidstaten elke fiscale en financiele discipline te laten varen. Accountants zaten erbij en keken ernaar.

Manipulatie
Vorige week werd bekend dat zelfs de cijfers over misdaad in New York door de autoriteiten jaren achtereen stelselmatig zijn gemanipuleerd en vervalst.

De big four die de jaarrekeningen van de grote banken controleerden hebben jaar en jaar uit compleet vervalste cijfers goedgekeurd waarin assets zonder waarde voor miljarden in de boeken stonden.

Ook de cijfers van andere bedrijven werden gemanipuleerd. vervalst en vervolgens goedgekeurd door duurbetaalde CPA's, RA's en hoe ze verder ook mogen heten.
De verwoestende financiele crisis werd getriggerd door frauduleuze hypotheken waarvan de verstrekkers wisten dat ze nooit zouden kunnen worden afgelost. Daarom werden ze snel doorverkocht en via Fannie Mae en Wallstreet door de wereld gepompt op basis van geheel vervalste prospectussen.

Corruptie
Nu proberen de banken als initiators van de hypotheken nog iets van de schade terug te halen via de zogeheten foreclosures, op basis van geheel vervalste documenten, uiteraard. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door corrupte accountants.

Fraude is de norm geworden, het 'getrouwe beeld' van de toestand van de onderneming de uitzondering. Dit betekent maar een ding: de totale ondergang en ineenstorting van het systeem. Met medewerking van organisaties van IASB, FSAB, NIVRA, RJ en AFM is een cultuur ontstaan waarin het verdoezelen en zelfs het 'wegtoveren' van het 'getrouwe beeld' vaste praktijk is geworden op basis van regelgeving die als compleet corrupt -want ingestoken door belangengroepen- dient te worden gezien.

Eindpunt
Thans zijn de aangekomen bij het eindpunt: geen enkel cijfer, geen enkele rapportage kan meer worden vertrouwd. Sterker nog: het lijkt er eerder op dat de jaarrekeningen bewust zijn vervalst van gemanipuleerd om het getrouwe beeld te vervangen door het frauduleuze beeld. In dit licht is het noodzakelijk stil te staan bij de rol van de zogenaamde 'criticasters' van de accountancy zoals Marcel Pfeijffer.

Controlled opposition
Deze leden van de 'controlled opposition' hadden slechts als functie de kritiek te 'kanaliseren' en 'af te vangen' op een wijze die voor de gevestigde belangen zo min mogelijk schade zou opleveren. Dus fungeerde Pfeijffer als een 'excuus-Truus' voor het NIVRA als men zei dat de beroepsorganisatie zich ongevoelig toonde voor kritiek.

Maar het netto resultaat van het inzetten van dergelijke 'katvangers' was alleen maar dat de verwoestende praktijken langer konden doorgaan en de schade aldus werd vergroot. Immers: naar echte kritiek en naar de roep om daadwerkelijke hervormingen -reeds geuit vanaf medio jaren '90 en steeds sterker naar voren gebracht, recent zelfs in drie verwoestende rapporten- is nooit geluisterd, laat staan dat er naar is gehandeld.

Kritiek
Het heeft in het huidige klimaat geen enkele zin meer kritische stukken te publiceren over het vak en de economie. De zakken van de RA's mogen dan zijn gevuld, het spel is wel uit. See you later, beste lezers!

 Bron: accountingweb.nl

Voeg toe aan: