Zoeken
 


Obama, Holdren, de ‘Mexicaanse’ griep en de vaccinatie daartegen

Laatste wijziging: zondag 8 november 2009 om 22:30, 6063 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 8 november 2009


Obama’s banden met de farmaceutische industrie en zijn directe financiële belangen in de omzet van (Mexicaanse)(varkens)(vogel)(griep)vaccins, sluiten prima aan op zijn benoeming van Holdren tot ‘Wetenschaps-Tsaar’.

 

Holdren is door Obama aangesteld als directeur van het ‘White House Office of Science and Technology Policy’, alsmede als assistent van de ‘President for Science and Technology’ en als co-voorzitter van de ‘President’s Council of Advisors on Science and Technology’.

 

Dankzij deze functies heeft Holdren als individu zonder politieke verantwoording een ongekende macht over het Amerikaanse wetenschapsbeleid.

 

Holdren is ook medeauteur van het in 1977 gepubliceerde boek ‘Ecoscience’, waaruit de volgende citaten voor u vertaald:

“Inderdaad, het is vastgesteld dat de wetten aangaande verplichte bevolkingscontrole, zelfs met inbegrip van wetgeving aangaande verplichte abortus, kunnen worden ingepast in de bestaande Grondwet ingeval de bevolkingscrisis voldoende ernstig wordt om de samenleving in gevaar brengen.”

“Eén manier om deze afkeuring uit te voeren zou kunnen zijn door er op aan te dringen dat alle onwettige baby's worden geadopteerd - vooral van minderjarigen die als alleenstaanden doorgaans niet in staat zijn om de juiste zorg voor hun kind te bieden. Als een alleenstaande moeder perse haar baby wil houden, zou ze kunnen worden verplicht tot adoptieprocedures en moeten aantonen dat ze in staat is om onderhoud en zorg voor het kind te kunnen te kunnen dragen.”

 

“Het zou zelfs mogelijk zijn om te eisen dat alleenstaande zwangere vrouwen moeten trouwen of een abortus moeten ondergaan, dit misschien als alternatief voor adoptie en afhankelijk van de samenleving.”

“Het toevoegen van een anticonceptiemiddel aan het drinkwater of basisvoedsel lijkt een suggestie die een groter aantal mensen zou doen gruwelen dan de meeste voorstellen voor onvrijwillige vruchtbaarheidscontrole. Inderdaad, dit zou een aantal zeer moeilijke politieke, juridische en sociale kwesties teweegbrengen, technische problemen daarbuiten gelaten.

 

Zo’n anticonceptiemiddel bestaat er momenteel niet, evenzo lijkt het niet dat er een in ontwikkeling is. Om aanvaardbaar te zijn zou een dergelijke stof aan nogal strenge eisen moeten voldoen: het moet gelijkmatig effectief zijn, ondanks de zeer uiteenlopende doses die personen ontvangen en ondanks de verschillende mate van vruchtbaarheid en de gevoeligheid van individuen, maar het moet vrij zijn van gevaarlijke of vervelende bijwerkingen en het moet geen invloed hebben op het andere geslacht, kinderen, oude mensen, huisdieren of vee.”

“Een programma voor het steriliseren van vrouwen na hun tweede of derde kind is, ondanks de relatief grotere moeilijkheid van een vasectomie, misschien gemakkelijker te implementeren dan het steriliseren van mannen.”

“De ontwikkeling van een capsule die langdurig zou steriliseren en die onder de huid zou kunnen worden geïmplanteerd en kan worden verwijderd wanneer zwangerschap gewenst is, biedt aanvullende mogelijkheden voor dwangmatige vruchtbaarheidscontrole. De capsule kan worden geïmplanteerd in de puberteit en kan, met officiële toestemming, worden verwijderd voor een beperkt aantal geboorten.”

“Als sommige individuen bijdragen aan algemene sociale achteruitgang door de overproductie van kinderen kunnen ze, indien de noodzaak overtuigend is, door de wet worden verplicht gevolg te geven aan hun reproductieve verantwoordelijkheid.”


“Echter, in de wereld van vandaag is het aantal kinderen in een gezin een zaak van diepe publieke bezorgdheid. De wet regelt andere zeer persoonlijke zaken. Zo kan, volgens de wet,  niemand meer dan één partner tegelijk hebben. Waarom zou de wet niet in staat zijn om te voorkomen dat een persoon meer dan twee kinderen krijgt?”

“Misschien dat deze agentschappen, in combinatie met UNEP en de bevolkingsagentschappen van de Verenigde Naties uiteindelijk worden ontwikkeld tot een Planetair Regime – een soort van internationaal superagentschap voor de bevolking, de grondstoffen en het milieu.”

 

“Een dergelijk integraal Planetaire Regime zou de zeggenschap krijgen over de ontwikkeling, het beheer, de instandhouding en de distributie van alle natuurlijke hulpbronnen, zowel duurzame als niet-duurzame, tenminste voor zover het internationale implicaties betreft.”

 

“Het Regime zou ook een logistiek centraal agentschap kunnen zijn voor de regulering van alle internationale handel, misschien met inbegrip van steun aan ontwikkelingslanden tot aan de minst ontwikkelde landen en met inbegrip van alle voedsel op de internationale markt.”

“Het Planetaire Regime zou de verantwoordelijkheid kunnen worden gegeven voor het bepalen van de optimale bevolkingspopulatie voor de wereld en elke regio en voor arbitrage in de toekenning van quota voor verschillende landen binnen hun regionale grenzen.”

 

“De controle van de bevolkingsgrote zou onder de verantwoordelijkheid van iedere regering kunnen blijven, maar het Regime zou de macht moeten hebben om de overeengekomen limieten af te dwingen.”

“Als dit kan worden bereikt, kan de beveiliging worden verstrekt door een gewapende internationale organisatie, een wereldwijde politiemacht. (...) De eerste stap daartoe impliceert noodzakelijkerwijs het gedeeltelijk afstand doen van soevereiniteit aan een internationale organisatie.”

“En geavanceerde vormen van biologische oorlogsvoering die zich richten op specifieke genotypen kunnen biologische oorlogsvoering transformeren van terreur tot een politiek nuttig hulpmiddel.”

“Ik wil niet beweren dat geboortecontrole de enige manier is waarop de bevolkingstoename kan worden gestopt (...) Oorlog (...) is tot nu toe teleurstellend geweest in dat opzicht, maar misschien zal bacteriologische oorlog bewijzen effectiever te zijn. Als er tijdens iedere generatie, over de gehele wereld, een Zwarte Dood zou kunnen worden verspreid, dan zou iedere generatie van overlevenden zich vrijelijk kunnen voortplanten zonder de wereld te vol te maken.”

“De stand van zaken kan enigszins onaangenaam zijn, maar wat zou dat? Echt hoogdenkende mensen zijn onverschillig voor geluk, vooral dat van andere mensen.”

 

“Er zijn drie manieren voor het verkrijgen van een samenleving die stabiel is wat betreft bevolking. De eerste is die van anticonceptie, de tweede die van kindermoord of in feite vernietigende oorlogen en de derde die van de algemene ellende, behalve voor een machtige minderheid.”

 

(Einde citaten.)

 

Ongeacht de zwakke verklaringen waarachter Holdren zich verschuilt wanneer hij wordt aangesproken over bovenstaande citaten, feit is dat Holdren in 1995, achttien jaar na de publicatie van zijn schrikbarende boek, een publiekelijk pleidooi heeft gevoerd voor “een machtige Verenigde Naties, waarschijnlijk met een permanent vrijwilligersleger met verplichtingen tot rechtstreekse loyaliteit aan de VN in plaats van loyaliteit aan contingenten van individuele landen”:

Obama’s Grootste Radicaal

Door Ben Johnson,  27 februari 2009, FrontPageMagazine.com


Toen Barack Obama op 20 december van het vorige jaar John P. Holdren voordroeg als zijn ‘Science Adviser’ verklaarde hij:

 

"Het bevorderen van wetenschap bestaat niet alleen uit het verstrekken van middelen", maar "het waarborgen dat feiten en bewijzen nooit worden verdraaid of verduisterd door politiek of ideologie."

 

Met de benoeming van John Holdren kunnen zijn woorden nauwelijks een meer Orwelliaanse wending krijgen.

(…) De Neo-Malthusianen

Holdren gaf een duidelijke indicatie van zijn filosofische opvattingen in het in 1977 uitgegeven boek ‘Ecoscience’, waarvan hij medeauteur is met Paul en Anne Ehrlich.

 

In het boek wordt door de auteurs opgemerkt:

 

"De neo-Malthusiaanse visie beoogt (...) bevolkingsbeperking en herverdeling van rijkdom."

 

Zij concludeerden:

 

"Op deze punten vinden we onszelf stevig terug in het neo-Malthusiaanse kamp.”(p. 954).

De econoom Thomas Malthus is een van de meest antihumane theoretici uit de menselijke geschiedenis. Hij beschouwde overbevolking als de bron van alle narigheid, maar een die kan worden gestopt met voldoende bloedoffers.

 

In ‘An Essay on the Principle of Population’ schreef Malthus:

 

"Alle kinderen die worden geboren boven het aantal dat nodig is om de bevolking op een gewenst niveau te houden, moeten noodzakelijkerwijs sterven, tenzij voor hen de ruimte wordt gemaakt door de dood van volwassen personen (...) als we angstig zijn voor te frequente voorvallen van afschuwelijke hongersnood, moeten we de andere vormen van vernietiging die we de natuur dwingen om te gebruiken, ijverig aanmoedigen (...) en de terugkeer van de pest bewerkstelligen."

(…) Verre van zich te distantiëren van deze wolhoofdige begrippen gedurende zijn carrièreontwikkeling heeft Holdren deze zelfs uitdrukkelijk bevestigd door in zijn dankwoord namens Pugwash voor de Nobelprijs van 1995 te declameren dat:

 

"De wereld na de Koude Oorlog behoefte heeft aan een machtige Verenigde Naties, waarschijnlijk met een permanent vrijwilligersleger met verplichtingen tot rechtstreekse loyaliteit aan de VN in plaats van loyaliteit aan contingenten van individuele landen."

 

Einde citaten.

 

Even tussendoor: ‘Wolhoofdige begrippen’? Waar ligt de grens tussen een eufemisme en een leugen?

 

Voor de bedoelde ‘wolhoofdige begrippen’ van Holdren kan maar één terminologie worden toegepast en dat is die van de naakte waarheid, vandaar de volgende correctie:

 

Verre van zich te distantiëren van deze genocidale fascistische ideologieën gedurende zijn carrièreontwikkeling heeft Holdren deze… enz.

 

Rest nog enige nuance met betrekking tot het plaatsen van de onmens Malthus: het boek van zijn hand verscheen in 1798, niet omstreeks 1977.

 

Malthus opperde in zijn (aanvankelijk anoniem gepubliceerde) boek ‘het bewerkstelligen van pest’ als een mogelijkheid om de bevolking te reduceren. Opmerkelijk  is in welke vorm deze aansporing tot genocide kan worden teruggevonden in ‘Ecosciensce’:

 

‘Iedere generatie, over de gehele wereld, een Zwarte Dood...’

 

Met een dermate luguber boek op zijn C.V. zou je verwachten dat Holdren voor de rest van zijn carrière als de pest is gemeden door Amerikaanse kopstukken uit de wetenschap en politiek.

 

In Nederland kom je over het algemeen als ‘aangeschoten wild’ niet gemakkelijk meer aan de bak voor een kans op een echte topfunctie in het openbare leven (Let wel, de privé contacten en de toebedelingen van zakelijke functies blijven bestaan!).

 

Met Holdren’s smet geplaatst op mijn persoon zou ik in mijn woonplaats nog niet eens als vakkenvuller aan de bak komen, zoveel is mij zeker. Een traktatie op een langdurige arbeidsongeschiktheid lijkt me nog eerder voor de hand te liggen en die gedachte maakt me

redelijk tevreden over mijn woonsituatie.

 

Dat betekent echter niet dat ik Holdren voor de rest van zijn leven geen kans meer zou gunnen om als vakkenvuller aan de slag te komen.

 

Maar je zou toch kunnen stellen dat iedere integere mens het uit zijn hoofd zou laten om ooit nog een topfunctie met zwaarwegende nationale belangen toe te kennen aan iemand als Holdren. 

 

Dat is ook zo.

 

Obama of Bush, het maakt niets uit; beide hebben exact dezelfde meesters.

 

Nog minder gezond is dat die meesters bezig zijn met de verwezenlijking van waanzinnige apocalyptische profetieën. Economische crisis, ziekte en oorlog zijn al meer dan een eeuw de beproefde plavuizen van hun weg en ze hebben nu duidelijk haast.

 

Ook binnen deze kringen neemt het jaar 2012 een belangrijke plaats in op de agenda. Niet vanwege een plots opgelopen onwrikbaar geloof in de Mayakalender, maar alleen omdat deze perfect aansluit op het verloop van ontwikkelingen van hun eigen draaiboek: de naderende ‘finishing touch’ (big bang) van de economische crisis, de ontwikkeling en verspreiding van pandemische virussen, de oorlog tegen Iran en de Derde Wereldoorlog.

 

De Mayakalender is door deze lieden op een slinkse manier opgepikt en misbruikt als een zeer welkom extra stuk gereedschap om het geloof in de apocalyptische profetieën kracht bij te zetten.

 

De lezers van ‘new-age’ periodieken en boeken zijn al murw gebombardeerd met de 2012 hype en inmiddels is ‘Columbia Pictures’ door ‘Hollywood’ ingezet als garantie om volle zalen te trekken met de film ‘2012’.

 

De ‘rapture’ voor de Christelijke gelovigen, de Mayakalender voor de ‘new-age’ gelovigen,

de spektakel- en rampenfilm ‘2012’ voor de rest van het volk en iedereen gelooft een stuk gemakkelijker dat bovengenoemde rampen aan ons zijn voorbestemd i.p.v. het gevolg van de uitvoering van een draaiboek waarin onheilsprofetieën tot werkelijkheid worden gemaakt.

 

Het is dit draaiboek waarin het H1N1 virus zijn oorsprong vond; niet in de natuur.

 

Inmiddels vormt het totaal van alle aanwijzingen voldoende bewijslast om te kunnen stellen dat de ‘Mexicaanse’ griep in een laboratorium moet zijn ontstaan, met dit artikel als ‘cream of the crop’.

 

Ook het aantal artsen en specialisten dat publiekelijk twijfels uit over het nut en de veiligheid van het vaccin is stijgende.

 

Maar inmiddels heeft de propagandamachine zijn werk gedaan. H1N1? Gewoon de Mexicaanse griep. De vaccins daartegen? Bieden voldoende bescherming en zijn volkomen veilig.

 

De beste naam voor het H1N1 virus is FLU666 en is, zoals het er naar uitziet, afkomstig uit bepaalde kringen binnen de CIA en de Mossad.

 

FLU 666, dat klinkt een stuk minder gemoedelijk dan Mexicaanse griep, niet? En zo hoort het ook. Als deze benaming maar voldoende bekendheid zou krijgen staan de mensen misschien niet meer zo gewillig in de rij voor het vaccin. Moeten ze straks weer ‘Ipodjes’ of zo gaan uitdelen om toch nog van hun rotzooi af te komen.

 

Minister Klink liet ons weten dat de aanschaf van de vaccins enkele tientallen miljoenen euro’s zou gaan kosten. Deskundigen schatten het bedrag echter op 200 tot 250 miljoen! Inmiddels zijn de vaccins gekocht en heeft het VWS geweigerd om het aanschafbedrag prijs te geven.

 

Maar op 12 oktober jl. wordt het nog vreemder, dan laat Klink ineens aan de EU-lidstaten weten dat Nederland bereid is om vaccins te leveren! Dezelfde vaccins die kort daarvoor nog zo noodzakelijk waren voor het wel en wee van de Nederlandse samenleving!

 

Het lijkt er op dat Klink de bui al zag hangen; het virus verspreidde zich veel minder snel dan werd verwacht, de symptomen waren vergelijkbaar met een gewone griep, het verwachte aantal doden bleef uit (de kans om te overlijden door een gewone griep is veel groter, die kost iedere winter in Nederland aan 200 tot 2500 mensen het leven) en bovendien was in Nederland de verontrusting over het nut en de veiligheid van het vaccin zich aan het uitbreiden als olie op het water.

 

En daar zit je dan als verantwoordelijke minister met een voorraad van 200 tot 250 miljoen euro aan ingekochte vaccins waarvan maar een klein gedeelte aan het volk is te slijten ondanks alle propaganda.

 

Waarschijnlijk is het hem op de Europese markt ook niet zo goed afgegaan, daar is in ieder geval niets meer over bekend gemaakt. Tja, wat dan? Dan wordt op 24 oktober bekend dat hij de doelgroepen voor vaccinatie wil uitbreiden met die van jongeren tot 16 jaar.

 

Verwacht wordt dat de Gezondheidsraad op 5 november het advies over het vaccineren van jongeren bekend maakt, maar op het moment van dit schrijven is daar nog niets over bekend. Wel wist ‘Elsevier’ in dit verband te melden dat: “Algemeen wordt aangenomen dat de raad de kindervaccinatie aanbeveelt.”

 

Massale vaccinaties met kwik en squaleen als ingrediënten.‘Trials’ met ’live’ virussen. Besmette vaccins.

 

De doelgroepen: kinderen tot 16 jaar, zwangere vrouwen en peperdure oudjes.

 

De gevolgen: sterfgevallen, verzwakte en verwarde immuunsystemen en een toename van auto-immuunziekten en neurologische aandoeningen (MS, vasculitus, fibromyalgie, autisme, ADHD, enz.). En last ‘but not least’, een sterk verminderde vruchtbaarheid, zie hier en hier.

 

Ook al heeft hij hoogstwaarschijnlijk geen weet over het werkelijke karretje waarvoor hij is gespannen, geloof maar dat Holdren in zijn nopjes is. En zijn meesters nog meer.

 

Wordt vervolgd.

 

eenkanarieinuwmijn@live.nl

 

Nog enkele anti-FLU666 adviezen:

 

Voeding: Eet gezond en veel verse groenten (indien mogelijk biologische) en ban suiker zoveel mogelijk uit uw voedsel (suiker verzwakt uw immuunsysteem). Drink veel water.

 

Supplementen:

Vitamine C , gedurende de winter 6000mg per dag. Veruit de beste is de in poedervorm verkrijgbare  magnesium ascorbaat of calcium ascorbaat (aan u de keuze), betaalbaar en oplosbaar in water, dus niet zo’n geslik als met de 1000mg capsules van dikwijls bedenkelijke afkomst.

 

Vitamine D.

 

Natuurlijke mineralen en sporenelementen. Uw immuunsysteem is afhankelijk van het vermogen van uw  lichaamscellen om elektriciteit te geleiden, mineralen en sporenelementen zijn hiervoor essentieel. Er zijn natuurlijke mineraalsupplementen die direct en goed opgenomen worden door het lichaam, maar deze zijn voor veel mensen niet betaalbaar. Een goed en betaalbaar alternatief is Schindele’s mineralen.

 

Mensvriendelijke virusbeschermers, preventief te gebruiken, maar zeker ook om uw immuunsysteem te ondersteunen bij genezing mocht u al een griepvirus hebben opgelopen:  

 

Colloïdaal_zilver. Maak deze zelf. Een betrouwbaar adres voor de benodigdheden vindt u  hier . Trap niet in de summiere desinformatie die u wil laten geloven dat het niet baat.

 

Miracle Mineral Supplement, de officiële site daarvan vindt u hier (Let op, tussen het gebruik van MMS en vitamine C dient vier tot vijf uur te liggen).

 

Geozoniseerd water. Het was best even speurwerk om een goede en betaalbare ozonisator te vinden en het resultaat daarvan is de Enaly Ozx-300u geworden.  Er is een enkeling  te vinden op het Internet die klaagde over warmteontwikkeling van het apparaat en een scepticus die twijfel had over het door Enaly opgegeven vermogen, maar voor het ozoniseren van een drinkglas water werkt dit apparaat prima. Overigens zijn er ook lovende beoordelingen over dit apparaat te vinden op het Internet, zoals hier en op deze pagina, waarin ook het opgegeven vermogen wordt bevestigd.

 

En dan dit nog.

 
Gezondheid!

Geschreven door: Een kanarie in uw mijn

 

5 november 2009Voeg toe aan: