Zoeken
 


Het Goddelijk Plan voor de Aarde en de Mensheid

Laatste wijziging: woensdag 14 oktober 2009 om 19:26, 3836 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 14 oktober 2009


Inleiding

We leven momenteel in een uiterst boeiende tijd. Er zijn grote veranderingen op komst voor onze planeet Aarde, voor ons zonnestelsel en de hele mensheid, nu het Vissentijdperk overgaat naar het Aquariustijdperk. Met deze overgang wordt een hoofdcyclus voor de fysieke expressie van de mens binnen de Goddelijke Evolutie voor de mensheid en de Aarde afgesloten. De veranderingen gaan gepaard met een ingrijpende reiniging en transformatie. Enorme hoeveelheden goddelijke energie zijn momenteel onderweg naar de Aarde en de eerste golven daarvan hebben onze planeet al bereikt. Iedereen over de hele wereld krijgt zijn deel. Niemand is daar vrij van. En het uiteindelijke resultaat is een complete Aardse metamorfose die een geheel nieuwe fase voor de menselijke evolutie inluidt. Diegenen die ervoor kiezen, zullen ‘opgetild’ worden om deel uit te maken van een nieuw tijdperk van menselijke ontwikkeling.

 

Het Aquariustijdperk staat voor geheel nieuwe denkbeelden en een nieuwe spiritualiteit. Alles wat oud en achterhaald is kwijnt weg, het desintegreert, lost op en zal worden vervangen door een geheel nieuw bestaan. De mensheid zal worden geconfronteerd met keuzes die zijn hele levensloop en evolutie onomkeerbaar zullen beïnvloeden.

 

Bij de intrede van het nieuwe tijdperk is in het Westen een zekere tolerantie voor spiritualiteit ontstaan, noodzakelijk als voorbereiding op het nieuwe wereldbewustzijn. Dit leidde echter ook tot de opbloei van een zekere imitatiespiritualiteit. Een spiritualiteit, gericht op ontwikkeling van het ‘zelf’, op een zogenaamde ‘verlichting’ van het ‘ik’. Deze vorm van ‘gedachteloze’ spiritualiteit heeft de aandacht afgeleid van de diepste waarheid die er bestaat. De waarheid die gaat over de opkomst en de verspreiding van het Christusbewustzijn in velen (‘de Tweede Komst’) als bekroning op de naderende Overgang. Een waarheid die, zoals de profetieën al aangaven, in de ‘eindtijden’ in zo belangrijke mate zou worden verdraaid.

 

Het nieuwe menselijke ras

In de oude profetieën lezen we over de ‘eindtijden’, dat wil zeggen de fase waarin een belangrijke wereldcyclus gaat eindigen en die de overgang inluidt naar een andere cyclus of tijdperk. Er is ook geschreven over deze fase dat bijzondere en compleet nieuwe niet-dualistische mensen zich zullen gaan manifesteren. Mensen die structureel en biologisch volstrekt anders zullen zijn. Mensen die in deze wereld zullen verblijven maar niet van deze wereld zullen zijn. Deze fase is nu aangebroken. Aankondiging hiervan is dan ook overbodig. We volstaan daarom met een uitleg van de huidige en de komende gebeurtenissen en de hiermee gepaard gaande veranderingen voor de mens.

 

Ieder weldenkend individu (de aspirant) die zich begint te realiseren wat deze veranderingen werkelijk inhouden, die hier ook rekening mee wil houden en die de gelegenheid te baat neemt aanpassingen in zijn leven aan te brengen, gaat op weg naar “het beloofde land”, zoals de Bijbel het uitdrukt. Wat overigens helemaal niet wil zeggen dat deze persoon daarom moet verhuizen. Hij vangt zijn innerlijke reis aan om zich weer bewust te worden van zijn oorspronkelijke afkomst en zijn band met de goddelijke werelden om zich daarmee weer te verbinden.

 

Laten we allereerst het volgende rechtzetten: Christus is geen persoonlijkheid van ‘koninklijke’ komaf die in het hiernamaals of in deze fysieke wereld staat te wachten om op een zeker tijdstip als Messias op te kunnen staan om zijn lang verbeide troon in ontvangst te kunnen nemen. De ware Christus staat daarboven, als een onpersoonlijk kosmisch Wezen, als een machtig stralingsveld van Goddelijk Licht, Kracht, Liefde en Wijsheid. Een stralingsveld dat een geweldige invloed heeft op de Aarde en de mens en dat zeker geen rust en vrede zal schenken aan deze duistere wereld met al die vele persoonlijkheden.

 

Dit Christusstralingsveld uit zich in golven van Licht die alomvattend en neutraal zijn. Deze lichtgolven kunnen zowel aantrekken als afstoten. Ze trekken een nieuw wereldbewustzijn aan en stoten af wat achterhaald is, bijvoorbeeld dat wat zelfzuchtige kenmerken vertoont. De serieuze en weldenkende mens die zijn spirituele reis onderneemt, trekt deze lichtgolven aan. Zijn kleine diepverborgen goddelijke vonk, het door de mens zelf weggemoffelde overblijfsel van zijn oorspronkelijkheid, reageert op deze aantrekkende lichtgolven en vlamt op. Zijn hele wezen ondergaat daarna een serie gebeurtenissen en veranderingen die bepalend zullen zijn voor zijn deelname aan de grote Overgang. Hij wordt letterlijk ‘geraakt’, omdat het effect - de mystieke geschriften reppen over de “Aanroep” – zo groot is. Want deze impuls is inderdaad een roep van Thuis.

 

Voor iedereen die het pad wil bewandelen richting thuis is dit stralingsveld van Christusbewustzijn beschikbaar en bereikbaar. De ‘Tweede Komst’ is dan ook feitelijk niet meer of minder dan het neerdalen van het Christusbewustzijn in ieder mens die hierop positief reageert.

 

Op dit moment is er al een groep mensen uit een aantal landen die deze roep beantwoordt en die zich voorbereidt op de nieuwe ontwikkelingen en op al datgene wat daarop zal volgen:

 

“Er vindt een steeds toenemende instroom van Dienaren plaats die hier incarneren, om te helpen de toekomst voor te bereiden en om een nieuwe manier van leven te vestigen. Eenheid van bewustzijn is de nieuwe toon van de klaroen die deze afgezanten door de hele wereld zullen laten schallen, want zij weten duidelijk dat onbaatzuchtige samenwerking nu hard nodig is om de Aarde te bevrijden. Een Aarde die nog steeds is doordrenkt van een bewustzijn, gebaseerd op afscheiding. En zij beseffen heel goed dat alleen een bundeling van krachten in eenheid, in synergie, als een collectief streven naar welzijn, de eeuwenlange opgehoopte duisternis op Aarde kan verdrijven, waardoor men de alles overheersende angst, ziektes en negativisme te boven kan komen zodat tenslotte het huidige werelddoel zich kan manifesteren.” – [uit ‘Dienaren van het Goddelijk Plan’].

 

Een toenemend aantal mensen ontwaakt en gaat zich nu iets herinneren van het intelligente ontwerp en de onfeilbaarheid van het Goddelijk Plan en van de rol die zij daarin spelen. De groep wil zich - naast de vele andere taken - inzetten om te helpen het herinneringsproces bij hen die speciaal kwamen om de mensheid en de planeet bij te staan voor de komende grote Overgang, op gang te brengen.

 

Transformatie van de planeet en de mens

Deze fase is nu aangebroken. Aankondiging hiervan is dan ook overbodig. We volstaan daarom met een uitleg van de huidige en de komende gebeurtenissen en de hiermee gepaard gaande veranderingen voor de mens.

 

Ieder weldenkend individu (de aspirant) die zich begint te realiseren wat deze veranderingen werkelijk inhouden, die hier ook rekening mee wil houden en die de gelegenheid te baat neemt aanpassingen in zijn leven aan te brengen, gaat op weg naar “het beloofde land”, zoals de Bijbel het uitdrukt. Wat overigens helemaal niet wil zeggen dat deze persoon daarom moet verhuizen. Hij vangt zijn innerlijke reis aan om zich weer bewust te worden van zijn Zoals gezegd laat tijd zich, esoterisch gezien, meten in cycli, in tijdperken, voor de Aarde en voor de mens. De overgangen van deze cycli zijn belangrijke mijlpalen en gaan vrijwel altijd gepaard met heftige schokken, drastische veranderingen en een spirituele opbloei. Ook is er vrijwel altijd sprake van goddelijke tussenkomst. De overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk is een dergelijke mijlpaal, een hoogst belangrijke dit keer, waarbij, zoals eerder gezegd, een hoofdcyclus eindigt. Deze overgang valt samen met een alomvattende transformatie van de Aarde. En het Goddelijk Plan voorziet erin dat de mens zich hierbij aansluit. Of liever gezegd, zich mág en kán aansluiten.

 

Net zoals de Aarde om de zon draait, roteert ons zonnestelsel om een andere ster. En vele van deze sterren roteren weer om een centrale ster in dit Melkwegstelsel. Maar ook dit stelsel roteert langzaam om een (centraal) punt in het Universum. Op dit moment glijdt ons zonnestelsel door een grote bundel energie die vanuit subtiele dimensies in het Universum wordt uitgestraald. In lijn met het machtige Goddelijk Plan voor de Aarde en de mensheid zet deze energie een (grotendeels karmisch) reinigingsproces in gang bij alles en iedereen dat erdoor wordt geraakt. Deze energieën beïnvloeden op ingrijpende wijze het menselijke bewustzijn en creëren grote spirituele mogelijkheden voor de mens.

 

De nieuwe Wereld wacht op ons. De mensheid bepaalt zelf hoe zwaar de barensweeën worden van de aanstaande geboorte van deze nieuwe Wereld: namelijk door het tonen van zijn serieuze behoefte om deel te willen nemen aan het nieuwe wereldbewustzijn. Een behoefte die de mens zelf moet invullen, want vóór alles geldt dat de vrije wil, die hem is geschonken te allen tijde zal worden gerespecteerd.

 

Tijdens deze overgang geldt voor de mens slechts één belangrijk axioma: iedereen die niet in innerlijke harmonie verkeert als gevolg van weerstanden, zorgen, angst, of die geen kans heeft gezien om typische egotrekken als gemakzucht, trots, hebzucht, jalousie, (of naar materiele genoegens) enzovoorts te kunnen overwinnen, schaart zich automatisch bij al wat oud en achterhaald is; d.w.z. het niveau van bewustzijn waartoe disharmonie en conflict behoren.

 


Al diegenen die er niet in slagen een waarlijk spirituele of onzelfzuchtige houding te ontwikkelen of daar niet de noodzaak van inzien, krijgen te maken met steeds grotere en toenemende worstelingen en leed in de huidige kritieke tijden. Dit is een vast gegeven, ongeacht of men wel of niet allerlei vormen van ‘persoonlijke healing’ toepast. Als de Aarde zijn voorbestemde evolutionaire sprong gaat maken, hebben we de keuze om dankbaar op de binnenkomende Goddelijke golven van energie mee te surfen of erdoor te worden overweldigd.

 

De Goddelijke Doelstelling

De bestemming van de mens staat beschreven in de aloude bladzijden van het Goddelijk Plan. Om meer inzicht te krijgen in de goddelijke doelstelling voor de mens, het goddelijke plan voor de Aarde en de bestemming van de mens is het goed even iets dieper in te gaan op de afkomst van de mens, de Genesis:

 

“In een ver verleden, toen de primaten nog niet waren geëvolueerd tot zelfbewuste tweevoeters, kwamen hemelse medescheppers naar deze planeet en zaaiden een variëteit aan nieuwe menselijke rassen (evenals een verscheidenheid aan plantaardig en dierlijk leven) bij wijze van goddelijk experiment. Deze goedaardige evolutionaire interventie, afkomstig van de sterren, ontvouwde zich over een lange periode en op verschillende plaatsen op de hele planeet, onder het toeziend oog van zeer ver geëvolueerde vertegenwoordigers van diverse werelden uit verschillende delen van het Universum....,”

 

“....Het achterliggende idee van dit planetaire experiment, was het creëren van een mensenras met vele variaties dat al evoluerend ten slotte een werkelijk spiritueel bewustzijn op het fysieke vlak kon uitdrukken en op die manier liefde, wijsheid en goddelijke intelligentie kon demonstreren op de, wat toen werd genoemd ‘Parel van het Zonnestelsel’ – Terran ofwel planeet Aarde...., “

 

“....Zoals eerder gezegd heeft het oorspronkelijke Plan zich echter, door verschillende negatieve invloeden, zoals veelvuldige tussenkomst van kosmisch kwaad, niet kunnen ontvouwen op de manier die was voorzien, noch door de oorspronkelijke medescheppers noch door de op verzoek van de mensheid meer recent aangewezen gidsen – de Spirituele Hiërarchie.”

[uit ‘Dienaren van het Goddelijk Plan’].

 

De Aarde vervult een belangrijke (spirituele) sleutelpositie binnen ons zonnestelsel en ook ver daarbuiten. De komende grote Overgang trekt dan ook een overweldigende aandacht van veel andere wezens in het Universum. Vele vertegenwoordigers zijn dicht naar de Aarde toegetrokken om de planeet te helpen bij de grote Transformatie.

 

Zoals gezegd, begint op dit moment een toenemend aantal mensen zich enkele flarden te herinneren van het Goddelijke Plan voor de Aarde en van de rol die hen daarin is toebedeeld. Veel van deze Dienaren – kosmische vrijwilligers en voorboden van het nieuwe Wereldbewustzijn - zijn leden van zeer geavanceerde beschavingen, die volledig zijn afgestemd op de Goddelijke Wil. Deze beschavingen treft men aan in werelden en in dimensies waar de algemene evolutionaire ontwikkeling zich alleen maar uitdrukt in onvoorwaardelijke liefde en kameraadschap.

 

Sommige van deze wezens incarneren al miljoenen jaren regelmatig op Aarde, anderen zijn pas recent voor het eerst op Aarde geïncarneerd. En weer anderen vertoeven bij die overige geïnteresseerden vlak bij de planeet – wachtend en observerend - om indien nodig hulp te bieden. De Dienaren hebben er vrijwillig in toegestemd om af te dalen in de dichte Aardse sferen en nemen daarbij grote risico’s. Zij ontwaken nú, om zich voor te bereiden op een grootse taak. Zij herinneren zich hun afspraken met de mensheid en zij beseffen dat zij aan het begin staan van een uiterst belangrijke fase binnen het Goddelijk Plan.

 

De Dienaren worden voorbereid op het uitvoeren van een groot aantal taken. De drie belangrijkste zijn:

 

Het verhogen van het menselijke bewustzijn door het aanreiken van Informatie en Kennis zodat de geest wordt geopend. Dit zal de mens helpen bij zijn individuele herinneringsproces over de aard van zijn bestaan, de Schepping, en de huidige Transformatie.

Het energierooster van de Aarde in een goede staat helpen brengen, waardoor ‘sleutels’ worden geactiveerd die nodig zijn voor het ontsluiten van oude energieën (die zijn vast geketend sinds de ondergang van Atlantis). Deze grote krachten zijn noodzakelijk voor volledige heling van de Aarde met al haar leven.

Het doorsturen of kanaliseren van goddelijke energie naar de Aarde om de negatieve dominantie in de Aardse sferen om te kunnen zetten, waardoor de vibratie van de planeet kan worden opgevoerd. Dit heeft ‘moeder Aarde’ nodig om haar transformatie voor te bereiden.

Dit alles zal leiden tot een Transformatie naar een nieuwe Wereld, het vestigen van een nieuw wereldbewustzijn (een eenheidsbewustzijn) gebaseerd op Goddelijke Liefde en op het uiteindelijk manifesteren van het Christusbewustzijn op Aarde. De mens zal zich zijn goddelijke afkomst en zijn aloude Oorsprong herinneren, en ook de al lang bestaande belofte dat hij zijn afgebroken evolutie t.g.v. de Val van de mens weer kan vervolgen. Deze Transformatie zal onvoorstelbare krachten en een enorme energie vrijmaken die de hele Schepping in vervoering zal brengen en zal verheffen.

 

De vestiging van het Christusbewustzijn

Nu de planetaire deadline van de planeet steeds dichterbij komt, zijn de Dienaren bewust bezig om zich te herenigen met verwante zielen, zodat groepssynergie zich kan ontwikkelen. Een nieuwe vorm van samenwerking gaat ontstaan, die niet meer past bij het oude denken. Nieuwe woongemeenschappen zullen worden gevormd als lichtbakens voor de nieuwe Wereld: ze fungeren als stralingsvelden, als healingcentra, als initiatiecentra voor de nieuwe mens, als acupunctuurnaalden voor de Aarde en als voorbeeldfunctie voor de dolende mensheid. Met deze voor hen vertrouwde samenwerking roepen de Dienaren grote krachten op die door iedereen benut kunnen worden die zich met hen wil verenigen en ervoor kiest het Goddelijk Plan te dienen.

 

Dit alles zal het helingsproces voor de mens en al het andere leven op Aarde bespoedigen. Het mineralenrijk, het plantenrijk en het dierenrijk waren de mens gevolgd in zijn Val en zijn nu afhankelijk van diezelfde mens bij de algemene verheffing van het leven.

 

Een heling is een reinigingsproces en dient als voorwaarde voor het Pad naar ‘Verlichting’, naar deelname aan het nieuwe Wereldbewustzijn. Dienaren, als voorboden van dit nieuwe Wereldbewustzijn, belichamen als het ware de manifestatie van goddelijkheid op Aarde. Zij werken aan een wereldwijde schoonmaak, nodig om het helingsproces mogelijk te maken.

 

Het langverwachte moment dat de mensheid collectief overgaat naar spirituele volwassenheid is dichtbij. Het is op dit moment dat de mensheid, als creatieve intelligentie zich zal kunnen voegen naar de universele Wet van Eenheid. Het moment ook dat het Christusbewustzijn zich zal gaan manifesteren.

 

De manier waarop het Christusbewustzijn zich zal gaan openbaren, de zogenaamde ‘Tweede Komst’ genoemd in de Bijbel, geschiedt in stappen. Op een geschikt moment zullen alle Dienaren, na hun voorbereiding en hereniging, tot groepsinitiatie worden gebracht. Alle zielenfamilies op Aarde zullen op dat moment weer worden herenigd en aloude beloftes worden ingelost. Het Goddelijk plan krijgt daarmee zijn voltooiing en een nieuwe wereldcyclus gaat beginnen. Dit hoogtepunt, deze groepsherinnering kennen we in het Nieuwe Testament als ‘de Extase’.

De ontwaakte Dienaren zullen de mensheid in groepen begeleiden naar de nieuwe Wereld. Het bewustzijn zal stapsgewijs worden verhoogd door een stralingsveld van goddelijke Liefde. Hierdoor neemt het complete bewustzijn op Aarde steeds meer toe en dit leidt uiteindelijk tot een collectief ontwaken van de mensheid, waarmee de profetie die spreekt over de terugkeer van het Christusbewustzijn op Aarde, werkelijkheid wordt.

 

De ware houding op het spirituele Pad

Alleen een juiste houding, geboren uit een juist inzicht en begrip kan de weg bereiden naar een spirituele herinnering en het zich kunnen losmaken van de eenzaamheid van het kleine ‘ik’. Uit de imitatiespiritualiteit die momenteel op Aarde heerst, blijkt dat de overgrote meerderheid van leraren en spirituele zoekers bezig is het ‘zelf’ en hun eigen lagere 'zelf' te promoten. Door hun onwetendheid richten ze hun blik echter op het ‘ik’, ze bieden technieken en praktijken aan voor ‘persoonlijke’ healing, ‘persoonlijke’ ontwikkeling en ‘persoonlijke’ verlichting. Vele van die zogenaamd spirituele leraren ontbreken de kennis hoe men kan komen tot een houding van compassie en (spirituele) dienstbaarheid, noodzakelijk om een veilige en snelle tocht langs de Levensweg te garanderen. Zonder dat zij dit beseffen zijn zij er vaak verantwoordelijk voor dat onvermoede en onwetende aspiranten gemakkelijk ten prooi vallen aan spiritueel materialisme, dat slechts een andere list is van het lagere ‘zelf’. Dit leidt onvermijdelijk tot een verder uitstel van de bevrijding, tot desillusie en tot onnodige worstelingen.

 

Het ware spirituele Pad vertegenwoordigt geen zoektocht naar geluk en tevredenheid, bedoeld om de persoonlijkheid, het ‘ik’ te bevredigen. De oprechte en serieuze zoeker zal ontdekken dat de evolutie van het Ware Zelf, zijn ware Essentie, veel belangrijker is en veel grotere vreugde brengt dan enkel persoonlijk gewin van zijn lagere ‘ik’.

 

Eén van de eerste stappen op weg naar het Ware Pad is het kunnen weerstaan van de kleinere persoonlijke genoegens en het, op een gegeven moment, welbewust kunnen neerleggen (en stoppen met het najagen) van alle wereldse zaken die een oprechte spirituele vooruitgang vertragen. Vervolgens zal zich in de houding van de ‘zoeker’ een vastberadenheid moeten gaan vastzetten, gericht op het vergaren van spirituele kennis en het willen ervaren van zielencontact en meer dan dat: goddelijk contact. Hierdoor kan zo iemand ten slotte uitgroeien tot een volmaakt goddelijk instrument.

 

We zeggen hierbij nadrukkelijk dat verstandelijk redeneren of mentaal begrijpen niet helpt om enige zielenkennis te verwerven. Slechts bewustwording van de goddelijke natuur in zichzelf en bewustwording van de nederigheid die dit oproept, stelt iemand in staat zich volledig over te geven aan de alomvattende Geest. En pas als de ‘zoeker’ erin slaagt zijn voertuigen (de vier lichamen van de mens) helemaal leeg te maken en leeg te houden, kan hij als goed voorbereid instrument worden gebruikt door de Goddelijke Wil. Hij kan spirituele energie doorleiden, transformeren en distribueren. Oprechte motivatie en een nederige houding zijn absolute voorwaarden hiervoor.

 

Het Ware Pad vergt een houding van totale overgave: het persoonlijke ‘zelf’ moet onvoorwaardelijk worden opgegeven, zowel in gedachten als in handelen. De dienaar van het Leven is hier niet voor zichzelf, maar voor de wereld, zoals elk mens hier niet voor zichzelf is maar voor zijn medemens en al het andere leven dat van hem afhankelijk is. En pas als een dergelijke devotie doorbreekt, is de dienaar in staat zichzelf te bevrijden van het eenzame en sombere levenspad van het worstelende ego.

Pas wanneer de spirituele aspirant eenmaal met hart en ziel gekozen heeft het Ware Pad op te gaan, begint zijn persoonlijkheid op te lossen en boekt hij vooruitgang in zijn streven om een transparant kanaal voor heilzame energieën te zijn. Aan zijn individualiteit wordt daarmee geen afbreuk gedaan, integendeel, die zal alleen maar worden verrijkt.

 

Zo’n spirituele alchemie is niet in gewone woorden of concepten uit te drukken. Deze is metafysisch, onuitsprekelijk subtiel en stijgt boven alles uit. Op het moment dat iemand dit langzamerhand begint te beseffen, zal hij merken dat alles dat niet tot deze alchemie behoort, verandert in iets onbevredigends en onbelangrijk wordt. Een dergelijke goddelijke verwerkelijking geeft iemand een gevoel van volkomen veiligheid en zekerheid. Deze leidt tot enorme spirituele stimulansen voor diegene die deze weg kiest, die dit op waardige wijze ondergaat en daardoor het voorrecht krijgt om waarlijk heilige krachten voor het welzijn van de wereld veilig te kanaliseren en over te dragen.

 

Echter, het geringste spoor van egoïsme zal de doorgang van spirituele krachten belemmeren. Alleen zij die een zuiver hart hebben, kunnen deze Goddelijke krachten verwerken. Zo’n houding heet altruïsme en de bewuste mens dient dit te ervaren “… als een klein kind om het Koninkrijk van de Hemel binnen te komen”.
Spirituele ambitie is veel schadelijker voor het bereiken van het doel dan zijn wereldlijke tegenpool, materiele ambitie, en het is goed dat elke aspirant zijn motieven grondig en nauwkeurig analyseert.

 

Alleen wanneer men op een intelligente en oprechte manier ernaar zoekt om de Geest of het Grote Zelf te kunnen dienen, is men in staat Wijsheid te vinden. Wijsheid is ‘als Liefde die zich uitdrukt in dienstbaarheid’ naar de medemens. Door te willen vertrouwen op het nieuwe Leven, kunnen wij als ontwaakte individuen onze eigen Wijsheid naar boven halen. Het herinnert ons eraan om simpelweg lief te hebben, om één te worden met de medemens en dit te laten zien en op natuurlijke wijze uit te stralen naar al het leven om ons heen.

 

Dit nu is de juiste houding die ons in staat stelt om alles in het hele Universum te kunnen zien als een volmaakte eenheid, zoals deze ook echt is. Dit geeft ons ook het juiste inzicht in de Wet van Oorzaak en Gevolg die de hele Schepping leidt en die door elk deeltje van het Universum en door elke levenservaring heen dringt.

 

Dit nu is de juiste houding die ons op het Ware Pad brengt en houdt en die ons terug kan voeren naar ons werkelijke Thuis via het proces van transfiguratie tijdens ons huidige leven op Aarde.

 

Een ieder wiens goddelijke vonk is geraakt door de Christusstraling, krijgt de kans het Christusbewustzijn te ervaren. Hij of zij mag zich gereedmaken voor de innerlijke reis naar zijn oorspronkelijke Huis – de goddelijke wereld en de oorsprong van het Al.Bron: hetgoddelijkplan.nl

Voeg toe aan: