Twee Regels uit Genesis

Laatste wijziging: dinsdag 8 februari om 19:20, 5946 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 8 februari 2011

Om bij het Begin te beginnen herhalen we de eerste 2 regels uit Genesis:

 • In den beginne schiep God hemel en aarde.
 • De aarde nu was woest en leeg, duisternis lag op de afgrond en Gods Geest zweefde op de wateren.

We weten dat het Oude Testament voor een groot deel is ontstaan na de Babylonische Ballingschap, waar de Hebreeuwse profeten die er voor open stonden inzicht kregen in de Enuma Elish het Babylonische scheppingsverhaal, dat een getrouwe kopie is van het Sumerische Scheppingsverhaal.

De vroegste versie van het Scheppingsverhaal werd gevonden op een fragment van een Sumerisch kleitablet tijdens opgravingen in Nippur. Deze versie wordt ook wel de Eridu Genesis genoemd. Dat kleitablet is geschreven in spijkerschrift, en kan getraceerd worden tot de 17e eeuw BC. Dat impliceert dat het tablet werd geschreven tijdens de eerste Babylonische dynastie, toen taal en schrift en zelfs administratie (!) nog zuiver Sumerisch waren.

Enki.

Heer der Wateren, Meester van Ambachten, Magie en Wijsheid. Enki is de Sumerische god van het zoete, vruchtbaar makende water van de diepte, hij is beschermheer van alle ambachten, magie en wijsheid. De Babyloniërs en Assyriërs gaven hem naderhand de naam EA: “Hij wiens Huis Water is”.

Omdat tijd circulair is, geef ik hem in dit artikel alle aandacht. We leven immers in het Aquarius, het Zodiakale tijdperk Waterman wiens huis water is…

Samen met Anu/Hemel, Enlil/Lucht en Ninhursag/Aarde was Enki/Water een der heersers in Mesopotamië. We zien hier vier elementen in een andere compositie, waarbij vuur ontbreekt. Enki is de god die vriendelijker tegenover de mensheid staat, een god die interactief is met Godinnen en het vrouwelijke aspect op een onovertroffen hoffelijke manier in de wereld van mythe en religie.

Enki’s naam kan gelezen worden als Heer Aarde, maar de laatste lettergreep KI staat, als je de Kosmische denkbeelden van het Oude Mesopotamië hanteert, ook voor ‘Beneden’, aangezien zijn vader Anu Hemel of Boven vertegenwoordigt. Enki is zeer aanwezig in de vroegste documenten uit de oudste Sumerische periode en wordt geassocieerd met de verse/zoete vrachtbaar makende ondergrondse wateren, ook wel de Apsu/Abzu genoemd.

Een van zijn bijnamen is Nudimmud, wat ‘Hij die Creëert’ betekent. In feite vertegenwoordigt Enki samen met zijn halfbroer Enlil de fundamenten van de Sumerische beschaving, want waar Enlils visioen manifest wordt door de macht van het Woord, daar geeft Enki vorm en substantie in tijd/ruimte.

Enki is degene die denkt, plannen maakt en organiseert, maar ook een Hoger Bevattingsvermogen en Magie aanraadt en gebruikt om iets op te lossen wat ogenschijnlijk onoplosbaar was. Hij manifesteerde aldus zijn scherpzinnigheid, wijsheid, vernuft en spitsvondigheid. Later in de Enuma Elish, het Babylonische Scheppingsverhaal veranderen de namen van zijn ouders in Anshar en Kishar, en zijn naam werd Ea.

Omdat de Enuma Elish niet in het collectieve bewustzijn van de mensheid is opgenomen, wil ik die namen nader duiden om een Hoger Bevattingsvermogen te scheppen… Daarvoor ga ik naar de laatste regels uit de Genesis: “"Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.” (Genesis 2:2-3).

We zullen die zevende ‘dag’ bekijken vanuit het standpunt van de Schepper van de mensheid. Vanuit dat perspectief wordt het woord ‘dag’ vervangen door ‘planeet’. De Aarde is immers de zevende planeet van buiten af; wanneer men van buiten ons zonnestelsel de Zon nadert ontmoet men achtereenvolgens:

 1. Pluto             Gaga:           Raadsheer en Afgezant van Anshar
 2. Neptunus       Ea:               Heer der Wateren
 3. Uranus          Anu:             Koning der Anunnaki
 4. Saturnus       Anshar:         Eerste der Hemelen
 5. Jupiter          Kishar:          Eerste der Landen
 6. Mars             Lahmu:          Heer van de Oorlog  
 7. Aarde            Ki…               Moeder God
 8. De Maan        Kingu:           Grote Boodschapper
 9. Venus           Lahamu:        Vrouwe van de Oorlog
 10. Mercurius       Mumu:          Raadsheer en afgezant van Apsu
 11. Zon               Apsu:            Hij van het Begin.

De eerste kolom zijn de bekende namen uit ons zonnestelsel, de tweede kolom bevat de Babylonische namen, en de derde kolom een vrije vertaling daarvan.

Het Babylonische scheppingsverhaal koppelt de namen van de Annunaki goden aan namen van hemellichamen die ze blijkbaar goddelijke krachten toekenden, en dus personifieerden.

Genealogisch was Enki een zoon van Anu, Oppermachtige Hemelheer, en Antu, de Grote Leegte, waaruit Hemel en Aarde voortkwamen. Enlil, zijn halfbroer, werd geboren uit Anu en Ki (Hemel & Aarde), en ondanks dat Enki de eerstgeborene was, werd Enlil de Kroonprins/erfgenaam omdat zijn moeder een halfzuster was van Anu.

Door de ganse historie der mensheid is dit een punt van grote controverse en heftige strijd geweest. We zagen het bij de Hebreeuwse en Egyptische dynastieën, en het heeft zelfs nu nog impact als je kijkt naar de broederstrijd die Israëli’s en Palestijnen voeren.

Volgens een mythe werd Enki geboren uit de tranen die de Hemelheer schreide van verdriet dat Anu/Hemel voelde bij de afscheiding van Ki/Moeder Aarde. Dit geeft ons een eerste inzicht in het Wezen van Enki. Zijn geboorte symboliseert een verlangen dat groter is dan een hartsverlangen, en zo groeide hij op om zijn bestemming te vervullen met verbondenheid, productiviteit en passie.

Enki’s eega is Damkina die ook bekend is als Ninhursag-ki of Ninki. Kijken we naar de lettergrepen, dan zien we de naam als titel. NIN betekent Koningin en KI betekent Aarde. Enki is onder andere de vader van

 • Marduk; de God van Babylon,
 • Dumuzi/Tammuz de goddelijke bruidegom van Inanna/Ishtar
 • Adamu het goddelijke kind uit Mesopotamië
 • Nanshe de godin van alle vissen en al het goede
 • Ningal de geliefde van de Maangod Sin.

Wij weten echter dat Enki verwoede pogingen deed om een mannelijke opvolger te verwekken. Hij heeft bij enkele van zijn zuster/vrouwen meer dochters verwekt dan hierboven genoemd worden. Hij stortte zijn zaad zelfs in de dochters zodra ze geslachtsrijp waren, totdat Sud zijn halfzuster, en van Enlil, hem met een vloek verlamde.

In de meeste Antediluviaanse godlijsten staat Enki op de derde plaats na Anu en Enlil, op gelijke voet met Ninhursag-ki. Het is dan ook zijn zustergade met wie hij de mens creëerde naar de gelijkenis der Annunaki…

Sinds het begin is er getuigenis van zijn bestaan onder vele namen en inscripties op zegels en kleitabletten. Zo kom ik pagina’s op Internet tegen die hem identificeren als Thoth, Quetzalcoatl, Hermes, Merlijn, Mercurius en Tehuti.

Mijn gevoel en herinnering zijn het daar deels mee eens. Voor mij zijn Thoth/Tehuti dezelfde Egyptische schrijvergod met de Ibiskop, dit wezen is ook bekend als Hermes Trismegistus, dat is Griekse naam van de Egyptische god van de wijsheid en het schrift, Thoth.

Als de energieën van Enki en Thoth identiek blijken te zijn kan ik me tevens vinden in de namen Quetzalcoatl en Viracocha. Aangezien zowel Thoth/Tehuti als Hermes meesters waren in alchemie kan ik me ook vinden in de vergelijking met Merlijn die een aspect is van Saint Germain.

Enki’s belangrijkste cultcentrum was de lagune Eridu in Zuid Mesopotamië, de oudste stad van Sumerië aan de Perzische Golf. Daar bouwde hij op de oever van de rivier zijn tempel, de E. Abzu die gedecoreerd was met zilver, lapis lazuli, cameool en goud, met fundamenten die reikten tot diep in het ondergrondse zoete water.

Het was een wonderlijke structuur: “waarvan het metselwerk Enki raad gaf, terwijl de rietschermen loeiden als een stier.” De dakbalk had de vorm van de Stier van de Hemel, en de poort had de vorm van een Leeuw die een man greep.

Ik vermoed dat Enki hier twee Zodiakale Tijdperken vorm gaf, hoewel dat nergens staat te lezen. De Poort kan dan symbool zijn van het Gouden Tijdperk dat 2160 jaar duurde. De dakbalk kan het tijdperk Stier vertegenwoordigen waarin de macht van de Annunaki over het hoogtepunt was, of een code voor de queeste van Gilgamesh die in de derde eeuw BC nog beginnen moest!

Oude beschrijvingen van de tempel gaven ons een beeld van een paradijselijk oord. Er waren vele muziekinstrumenten zoals lieren en drums. De tempel was omzoomd met bomen die bogen onder hun lading fruit, waar vogels de ganse dag in zongen en aten, terwijl dartelende karpers in de rietzomen speelden.

De enige wat ik nog mis zijn Adam en Eva, want we weten immers dat Enki zelf de slang was die Eva verleidde om van de Boom van Kennis van Goed & Kwaad te eten. De klanken van Eridu en Eden vormen voor mij een harmonisch geheel. Die kennis was als een appeltje voor de dorst zullen we maar zeggen..

Archeologische vondsten bevestigen in elk geval dat in Eridu de ruïnes liggen van de oudste tempel en nederzetting in Mesopotamië. In de Sumerische Koningslijst wordt Eridu genoemd als de plaats waar ‘Koningschap uit de Hemel’ neerdaalde, Eridu werd daarmee de zetel voor de eerste dynastie eerste op Aarde.

Eridu bleef gedurende de hele Mesopotamische geschiedenis een belangrijke stad, en tempels die aan Enki waren gewijd werden ook opgegraven in Ashur, Babylon, Isin, Larsa, Lagash, Mari, Nippur, Ur, Uruk etc. Veel jaarnamen in de geschiedenis herinneren aan de renovatie en inwijding van de Enki tempels, vooral in de periode van Ur III van de oudste Babylonische periode.

Vergeet nooit dat Abraham uit Ur kwam en dat zijn nakomelingen bekend werden als Hebreeërs, een woord dat afstamt van Ibri of ‘ zij die van de overkant kwamen’

Enki’s symbolen/regalia waren de ‘Goat-fish’, een heilig dier dat in het diepste water zwom en de hoogste toppen beklom, de Schildpad en een Staf met de Ramskop, een Schip en een kruik waaruit water stroomt.

Het heilige dier dat in het diepste water zwom en de hoogste toppen beklom is een verwijzing naar het sterrenbeeld Capricorn/Steenbok, de Schildpad neemt in sommige Zuid-Amerikaanse Zondvloedverhalen de plaats van de Ark van Noach in. De staf met de Ramskop zinnebeeld de Eerste plaats in de Zodiak en dus ook de eerste plaats onder mensen en goden.

De laatste twee attributen herinneren ons aan de Ark die op aanwijzingen van Enki door de ´Waterman´ werd gebouwd om de Zondvloed te overleven. Enki´s Heilige Getal is 40, en zijn astrologische kwadrant is 12 graden aan het Zuidelijke firmament waarin de sterrenbeelden Vissen en Waterman zich bevinden…

Waterman.

Een Sterrenpoort lijkt nogal een pijnlijke ervaring om er doorheen te reizen. Er staat geschreven dat er verwoestende elektrische stormen heersen die gaten branden (Poorten) in tijd/ruimte. Hoe kan een menselijk/biologisch voertuig ooit hoepen deze ongelooflijke reis te overleven, en heelhuids aan de andere kant te geraken?

Het lichaam van een volwassen mens bevat 60% water, en ons bloed bestaat voor 95% uit water. We drijven gewichtloos ondergedompeld in water voordat we in de fysieke werkelijkheid worden geboren. Dit zou wel eens de enige manier zijn om het ook weer te verlaten

Hiernaast zien we Enki door een Waterpoort de wereld in onze dimensie betreden.

Als er al een Sterrenpoort was in de Oude Wereld, is het denkbaar dat die poort tot onze dagen door de tijd verborgen blijft.

Het werkelijke doel van de invasie van 2003 in Irak (het vroegere Sumerië) zou wel eens de ontdekking en reactivering van dit reliek kunnen zijn. De poort was in staat goden uit de afgrond op Aarde te laten verschijnen. Tijd is circulair schreef ik in de 5e alinea van dit artikel, en wat gebeurde er tijdens de opstand in Egypte?

2003 - 2011

Even leek het er afgelopen weekeinde op dat het Egyptische Museum in Cairo hetzelfde lot zou ondergaan als het Nationaal Museum in Irak in 2003. Net als tijdens de Amerikaanse inval in Bagdad, zagen opportunisten in Egypte vrijdag hun kans schoon tijdens de protesten tegen president Mubarak. Gebruikmakend van de chaos sloegen her en der mensen aan het plunderen.

De bekendste archeoloog/Egyptoloog van het land meldde dat in het Egyptisch Museum ongeveer zeventig objecten beschadigd zijn geraakt. Ze vallen volgens hem te repareren. In Qantara, waar archeologische vondsten waren gestolen uit opslagruimten, zouden inmiddels 288 objecten zijn teruggebracht. Een onbekend aantal wordt nog vermist.

Op 11 april 2003 werd het Museum voor Oudheden in Bagdad, na de val van Saddam Hussein ook leeggeroofd. Je kunt je afvragen wie er gebruik maakt van de onlusten om ‘kunstschatten’ te roven die in militair opzicht waardevoller zijn dan hun antiekwaarde. Wat Bagdad betreft zaten de geheime diensten achter de verl;oren gewaande ME’s van Enki aan.

Wat Cairo betreft zaten de geheime diensten achter ‘valse deuren’ aan. Valse deuren werden Ka deuren genoemd, omdat men aanname dat de Ka/Zielsaspect hierdoor naar andere dimensies kon gaan. Ze worden vooral aangetroffen in tempels en tombes uit de derde dynastie en het Nieuwe Koninkrijk.

Valse deuren werden beschouwd als een drempel, een poort, tussen de sterfelijke wereld en de wereld van goden/geesten. De godheid of de overledene kon dan contact maken met de wereld der levenden, door over de drempel te stappen dan wel offergaven te ontvangen die ervoor gelegd werden.

Kijk naar de gehoornde hoofddeksel van de figuur helemaal links op de afbeelding met Enki, en met wat verbeeldingskracht lijken de figuren links en rechts van de Waterpoort op een leeuw en een schorpioen. Enki zelf is de Waterman. Je weet waarschijnlijk dat dit tijdperk geschraagd wordt door de Zodiaktekens Leeuw, Waterman, Schorpioen en Stier!

Sterrenpoorten waren blijkbaar door tijd verzegeld, maar nu naderen we het Einde der Tijden, en de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

Om met het begin te eindigen herhaal ik de tweede regel uit de Genesis: “De aarde nu was woest en leeg, duisternis lag op de afgrond en Gods Geest zweefde op de wateren.”


Licht & Inzicht op je pad.Bron: AssayyA