Reuzen, Nephilim, hoe zit het nu allemaal? Deel 2

Laatste wijziging: zaterdag 11 april om 21:03, 7778 keer bekeken
 
Groningen, zaterdag 11 april 2009


 

De bouwwerken op de wereld waarvan wij ons afvragen hoe men die in die tijd gebouwd heeft, zonder de moderne technologie, zijn naar waarschijnlijkheid, met de hulp van de gevallen engelen, door de gibborim gebouwd. Ze zijn zodanig gebouwd (denk aan bijvoorbeeld piramiden) dat zelfs de moderne technologie niet is staat is deze na te bouwen. De mensen voor de zondvloed waren zeer op de hoogte betreft de sterren en andere geloven vertellen ons dat mensen uit die tijd zoveel wisten, omdat de goden het hun vertelden. De mens zelf heeft ook niet de wetenschap uitgevonden. Ook hier worden wij door historische godsdiensten verteld dat de wetenschap door goden aan deze volkeren onderwezen werd. Wanneer je ander geloven bekijkt, hebben zij het allemaal over een zondvloed (zie: relikwieën). In die tijd leefde de eerste koning die oorlog voerde en hij heette Nimrod. Hij kwam met het plan en hèt doel van Babel, die zich nu uit in de New Age Movement: de mens moet zich verenigen, met één man aan de top.

Ook bij Nimrod ging het door een samenwerkingsverband met de koning van de duisternis (satan). 'Nimrod was de eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldig goed jager, ook in de ogen van de Heer. Zijn rijk omvatte eerst Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Babylonië. Vandaar breidde hij zijn gebied uit naar Assus en bouwde de steden Ninevé, Rechobot-Ir, Kalach en Resen, een grote stad tussen Ninevé en Kalach' (Genesis 10: 8- 12). En zo zijn er meer zaken die met het Christelijk geloof overeenkomen. Ook één daarvan is de ‘nog verwachte machtig persoon’. De Tolteken en de Azteken hebben het over de Quetzalcoatl; de gevederde slang. De volgelingen van Zoroaster verwachtten de komst van Saoshyant. Dit op grond van de Zend-Avesta, de komst van de wereldvernieuwer: de Astavatereta. De huidige volgelingen zijn de New Agers, dat is nu wel duidelijk. Elizabeth Jenkins is ingewijd door de priester van de berggeesten in Peru en sindsdien verwacht zij de terugkeer van de Inca. Zij zegt dat de mens op het punt staat om geheel mens te worden. Dit wordt verwezenlijkt door het vrouwelijk aspect in de mensheid. En dit aspect van menselijk bewustzijn is het enige aspect dat instaat is de weg te bereiden voor een tijd waarin mensen over buitengewone capaciteiten zullen beschikken, precies wat Genesis 6: 4 over de gibborim zegt. Die integratie van het vrouwelijke aspect komt uit de Kabalah en hoewel de Kabbalah een Joodse mystiek is, is de Kabbalah in Babylonië ontwikkeld waar Nimrod de 1e koning over was. In deze komende periode, de zogenoemde Messiaanse tijdperk, staat in de Andes bekend als de terugkeer van Inca.

 

Volgens mevrouw Jenkins verkeert de mens tussen 1993 en 2012 in een kritieke periode waarin men de ontwikkeling ziet plaatsvinden van de collectieve bewustzijn van de mens. Aan het einde van deze 1e fase zullen een groep priesters opstaan die over de kunst van genezen en bijzondere krachten zullen beschikken. Zodra zij komen, begint de 2e fase. De fase duurt tot de terugkeer van de Sapa Inca, een priester van de 6e niveau. Wanneer een priester op zo'n niveau kwam, had hij politieke en spirituele gaven. Dat zal deze Sapa Inca ook hebben; een geboren leider. Hij zal instaat zijn de gehele rijk van de Inca's te doen herreizen en zal het oude rijk zelfs overtreffen. Deze gedachten zijn de typische New Age gedachten. En zij zullen een vinger naar mij kunnen wijzen en zeggen: "dat verwachten jullie Christenen toch ook? De Christus komt toch terug?" De Joden verwachten ook de M essias en dat geldt voor de Boeddhisten en de Hindoes ook in hun Krishna en M aitreya (zie New Age en Eindtijd). Die persoon, die Inca, zal zeggen dat hij de verwachte M essias, Christus, M aitreya, Krishna, Quetzalcoatl of hoe je hem ook noemen wilt, is. Hij zal de mens leiden in de eeuw van de verlichting en zeggen dat hij de persoon is die alle geloofsstromingen voorspeld en verwacht hadden. Wie zal hij zijn: Jezus Christus of de antichrist? Weer een leugen, verpakt uit Babel, in een vorm van de waarheid. Verder verwachten en verwachtten heidense godsdiensten en sommige Christenen de terugkomst van 'aliëns' (de vaders van de gibborim, godenzonen) die door vermenging met de mens opnieuw een superras voort zullen brengen. Dezelfde aliens die in UFO'S reizen, dezelfde aliens die de bouwwerken gemaakt hebben en die aliens die de superras hadden voortgebracht. Uit diverse Jesaja-versen zou Christenen uit kùnnen opmaken dat de engelen en God in ware ruimteschepen zich verplaatsen.

Dat zou door de Bijbelcode (zie: de Bijbelcode) gemotiveerd worden (opnieuw Christenen die zich door dwaalleer laten misleiden). Het ‘bewijs’ over die aliens en hun historische activiteiten en de toekomstige, zou in de voet van de sfinx, in een verborgen kamer, te vinden zijn. Alleen de Egyptische overheid houdt onderzoeken naar zaken als deze tegen. Dat die ‘aliens’ en de superras terug zullen komen, zou 'waar' kunnen zijn in het feit dat satan en zijn engelen op aarde zullen worden geworpen, vlak voor de komst van dè ware Christus. 'de grote draak werd er uitgegooid, de oude slang, die ok wel de duivel of satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op aarde gegooid.' (Openbaring 12: 9). Wie zal dus die ‘verwachtte persoon’ en die wezens c.q. aliens zijn? De activiteiten van de gevallen engelen zijn alsof zij engelen van het licht zijn (verlichting). We worden voor deze activiteiten heel duidelijk door Paulus gewaarschuwd: ‘zelfs satan vermomt zich als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders, als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. M aar zo hun daden, zo hun einde.’(2 Korintiërs 11: 14 en 15). Zij bereiden hun komst goed voor. Ze weten namelijk donders goed dat zij op aarde geworpen zullen worden en op hun weg naar de ondergang willen zij met behulp van hun dwaalleer zoveel mogelijk mensen in hun ondergang meeslepen. Men ziet steeds meer paranormale verschijnselen. Men houdt een wedloop naar beurzen over verlichting en UFO’s. Via de media, films en dergelijke raakt men vertrouwd in deze verschijnselen. Zodra de val van de gevallen engelen een feit wordt, kijkt men tegen die tijd niet verwonderlijk betreft de komst van ‘aliens’. We worden letterlijk klaargestoomd voor de eindtijd. Zowel door God en Zijn Woorden en Zijn daden als door satan.

Ik vertelde al dat die komst van die ‘aliens’ al reeds gebeurde in de tijd van Noach. Paulus zegt ook dat onze strijd tegen buitenaardse zijn: ‘want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed,maar tegen geestelijk machten en de heersers van de duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.’ (Efeziërs 6: 12). Die tijdgenoten van Noach wilden een superras kweken door zich te mengen met de nephilim, de gevallene. God moest hen vernietigen middels de Zondvloed, anders zou de Verlosser niet uit een raszuiver mens geboren worden. M aar na de Zondvloed begon het opnieuw; hoewel het in veel mindere mate gebeurden. Genesis 6: 4 zegt ook duidelijk dat er leefden toen en ook later kinderen die de godenzonen bij de dochters van de mensen gekregen hadden.’ Ook later, t.t.v. Abraham, liepen mensen achter engelen aan. Zelfs achter engelen van God: ‘Denk ook aan Sodom en Gomorra en naburige steden. Evenals de engelen bedreven ze ontucht en gaven toe aan tegennatuurlijke neigingen...’ (Judas 7) en ‘Lot, waar zijn de mannen (de engelen van God) die vannacht bij je gekomen zijn? Breng ze naar buiten. Wij willen met ze slapen! (Genesis 19: 5). De Enakieten en de Refaïeten waren reuzen (9 el lang 4 el breed; resp. 4.5 meter hoog en 2 meter breed) die niet door gemeenschap van de mensen onderling zijn ontstaan. Zij waren duidelijk afstammelingen van de nephilim. Zij waren ontzettend lang en sterk. Goliath was een afstammeling van dit ras. Dit geslacht, en dat snap je zelf wel, is natuurlijk niet uit de zaad van de vrouw gekomen zoals die in Genesis 3: 15 vermeld wordt, maar zaad van de slang. In deze Bijbelgedeelte wordt ook niet alleen gesproken over de zaad van de vrouw: ‘vijandschap zal er zijn tussen jou (de slang) en de vrouw, tussen al jullie nakomelingen.’ Genesis 3: 15. We kunnen niet meer spreken wat een ‘oorlogs-God’ onze Vader ooit was. ‘Zielig dat die onschuldige vrouwen en kinderen gedood werd door Zijn volk in opdracht van Hem,’ heb ik geregeld horen zeggen. Die verdelging van deze mensen waren de afstammelingen van de gibborim en zij waren wreed en godslasterlijk! En dat wéten deze mensen met de bovenstaande mening niet!

In de toekomst zullen wij zien dat die vermenging van de ‘aliens’ en de mens weer zal gebeuren. Het schijnt nu al te gebeuren, omdat de wetenschap voor diverse vraagtekens staat over de (fysieke en geestelijke) kracht, macht en intelligentie die sommige mensen hebben; wat niet met menselijke maatstaven gemeten kan worden. We zouden erg naïef zijn om te denken dat de antichrist van puur menselijke ras zal zijn. Wanneer de nephilim altijd de macht hadden de vrouw naar hun keuze te kiezen en daarmee een kind te krijgen, waarom zou satan zelf de Heilige Geest niet nabootsten door hetzelfde bij een vrouw te doen wat zijn nephilim doen en deden? Is het niet zo dat de antichrist satan zelf zal ontmoeten (zie: drama van de Eindtijd) om een complot te smeden? En die moeder dan? Weer zouden wij naïef zijn om te denken dat zij geen Jodin zal zijn. We mogen best bij stilstaan dat zij naar waarschijnlijkheid een esoterisch (zoals New Age of zoals geheime genootschappen) belijdende of satans belijdende Jodin zal zijn. Misschien komt hij wel uit de stam van Dan. De enige stam van de 12 stammen van de 144.000 heiligen die in Openbaring 7: 5- 8 niet genoemd, maar vervangen is door Manasse. Dat zal niet voor niets zijn. Zelfs Jacob voorspelt op zijn sterfbed de rol van de afstammelingen van zijn zoon Dan, de stam Dan, m.b.t. de geest van de antichrist: ‘dan, hij zal zijn als een slang op de weg, een hoornslang op het pas, hij bijt in de hielen van het paard, en de ruiter tuimelt achterover.’ (Genesis 49: 17). Jeremia 8: 16 bevestigt dit. Voor vele Christenen de reden om de antichrist uit die stam te verwachten. Het is maar wat je geloofd. Geloof je dat de vrouw de enige is die voor nazaat zorgt, of geloof je dat de vrouw en de slang voor nazaat zorgen en elkaar in de haren vliegen.

 

Al met al kan er geconcludeerd worden dat: In de oudheid werd gesproken van halfgoden. Dat hadden de gibborim kunnen zijn. Zij waren degene die samen met de nephilim bepaalde bouwwerken gemaakt hebben die zelfs niet met de moderne technologie te verklaren zijn. Nimrod was de eerste die met het plan van Babel kwam die de New Age en andere esoterische genootschappen graag ten uitvoer willen brengen. Uit Babel(onië) is de Kabbalah ontstaan. De ‘Bijbel’ van geheime genootschappen, esoterische genootschappen en de New Age. Er zou een mogelijkheid kunnen zijn dat er weer geslachtsgemeenschappen zullen plaatsvinden tussen de mens en de gevallen engel. Dit als ‘het doel heiligt de middelen’ om de mens vijandig gezind te laten zijn tegen God en hen klaar te stomen voor degene die beweerd Christus, Boeddha, Krishna, Maitreya, Inca, etc te zijn. Daarbij zal de antichrist vast en zeker niet een zuiver mens zijn. Hij wordt niet voor niets de zoon van satan genoemd. De Bijbel windt geen doeken over de ras-vermengingen en de gevolgen daarvan die in de toekomst zullen plaatsvinden. Hebben er al onderzoeken naar deze wezens naar deze wezens plaatsgevonden? Ja, er zijn wetenschappers die hiermee bezighouden. De Israëlische publicist en ufoloog Barry Chamish bijvoorbeeld. Hij denkt dat er een verband bestaat tussen de vele UFOverschijningen boven Israël en de nephilim.

 

Op 28 september 1987 hebben de eerste waarnemen plaatsgevonden en de dat gaat nu continue door. De ooggetuigen hebben allemaal hetzelfde verhaal. De wezens zijn vanaf twee en half meter lang, zijn kaal, gehuld in metaal kledij en het gelaat was door een nevelwolk aan het gezicht onttrokken. Zij hebben vrouwen telepathisch lastiggevallen en andere vrouwen zijn spontaan zwanger geraakt. Al deze vrouwen kwamen met dezelfde beschrijving hoe hun belagers eruit zien. De reuzen leken daarbij vastbesloten om bewijzen van hun aanwezigheid achter te laten. Dat doen zij d.m.v. graancirkels, stukjes metalen, verminkte dieren en degelijke. Ze laten een spoor van 8 km achter en van 35 cm diep en de afdruk van de hak was 5 cm diep. Dat houdt volgens onderzoekers in dat het wezen op zijn tenen ‘gelopen’ heeft, maar onderzoekers houden erop dat het wezen praktisch zweefde. Precies zoals de mens zich voorstelt met het hebben van een buitenaards contact. Hier en daar lagen de ‘voetafdrukken’ 3.5m. van elkaar. Het lijkt alsof het wezen een wereldrecord van verspringen diverse malen gehaald heef, met een gewicht van een ton! Dat is voor wetenschappers in Israël en voor het volk van Israël voldoende bewijs door ervan overtuigd te zijn dat de nephilim weer op aarde terug zijn, m.n. in Israël, zoals het volgens de Bijbel 5000 jaar geleden ook het geval was. Wat erg verrassend is het feit dat in de grot waar Elia zich had bevonden grottekeningen zijn gevonden. Deze toonden gelijkenissen met het verbrandde zand dat gevonden is bij Shikmona (zie Ufologie en de Bijbel). Men is zelfs gaan afvragen of het vuur die God aan Elia gaf, toen Elia een competitie aanging met de priesters van Baäl, hetzelfde soort vuur zou zijn die het zand op het strand van Shikmona verbrand heeft. Dat concludeert men doordat de informatie van de grottekeningen sterke gelijkenissen vertoont.

Deel 3 komt spoedig.......Bron: wereldgeheimen