Zoeken
 


Duiding vanuit het Hart verspreiden

Laatste wijziging: dinsdag 26 april 2011 om 16:10, 3013 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 26 april 2011

Hallo allemaal,

Het aantal berichten en boodschappen over de nakende aarde-veranderingen stijgt met de dag, en dikwijls bevatten ze zeer tegenstrijdige informatie. Het is meer dan ooit belangrijk om je hoofd niet te verliezen in de wirwar van boodschappen die via het internet circuleren.

Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een zware aardbeving. Op het moment van dit schrijven bevinden we ons nog volop in allerlei gevolgen en verwikkelingen rond deze ingrijpende gebeurtenis. Doemdenkers zien dit uiteraard opnieuw als een teken aan de wand dat dit slechts een start is van een reeks cataclysmische gebeurtenissen die het einde van de mensheid op aarde inluiden. Jammer genoeg krijgt de massa deze 'wilde' verhalen steeds meer via de sensatie-media te verhapstukken met het gevolg dat diegenen die dit niet kunnen kaderen in een grotere bedoeling voor de planeet Aarde, in een golf van angst en onveiligheid worden meegezogen. In de verdere loop van dit jaar zullen er zich op aarde vermoedelijk nog meer van dergelijke aardschokken voordoen, her en der op de 'gevoelige' breuklijnen van de tektonische platen...

Of deze aardbeving (Japan) nu een 'natuurlijke' catastrofe was of dat ze moedwillig door de schaduwregering via het 'H.A.A.R.P.-project'(*) werd in gang gezet (zoals enkele bronnen bevestigen) doet in feite weinig ter zake. Er zijn namelijk veel meer parameters in het spel dan we denken. Ook al zou er een duistere agenda in het spel zijn, besef steeds dat een gebeurtenis van deze magnitude altijd een co-creatie is van het globale bewustzijn van de mensheid, de specifieke ziele-agenda van alle directe betrokkenen én de evenwichtzoekende krachten van de Aarde. We kunnen dus nooit zeggen dat een bepaalde 'kracht' (negatief of positief) volledig verantwoordelijk was voor een gebeurtenis zoals deze. Dit geldt tevens voor alle andere natuurfenomenen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die in de toekomst eventueel zullen plaatsvinden.

(* H.A.A.R.P : De recente toename van natuurrampen schrijven internationale onderzoekers namelijk niet alleen toe aan het broeikaseffect, maar ook aan de manipulatie van het klimaat door het Amerikaanse leger. Volgens hen speelt het HAARP-observatorium in de nabijheid van Gakono in Alaska in deze geheime oorlog een sleutelrol. Het wapen dat vanaf 1992 uitgroeide naar een antennewoud van 180 antennes met hoog frequentie transmitters, is pas de laatste jaren echt voluit gaan functioneren. 

H.A.A.R.P staat voor High frequency Active Auroral Research Program en bevind zich in Gakona Alaska. Dr. Bernard J. Eastlund bedacht een methode en apparaat om een gebied in de aardse atmosfeer, ionosfeer en magnetosfeer te veranderen. Hij beschrijft verschillende niveaus van de atmosfeer om de aarde als een soort plastic laag, die uit verschillende moleculen met verschillende ladingen bestaat. Eastlund had een manier bedacht om sterke radiogolven in de lucht te stralen, waardoor de verschillende niveaus rond de aarde opgewarmd zouden worden en zich uit zouden breiden als gesmolten plastic. Hij beschreef ook de weerkaatsing van een tweede straal met behulp van de voorverwarmde ionosferische uitstulping, naar afgelegen plekken op aarde.

Doordat Eastlunds uitvinding de ionosfeer van de aarde kon manipuleren, leverde zijn ontdekking ook een mogelijkheid om het weer te beheersen! Straalstromen konden worden veranderd, tornado's konden worden neergehaald en er kon regen worden gemaakt, overal en altijd! Ook zouden er met HAARP aardbevingen kunnen worden opgewekt...

HAARP is geen onderdeel van een complottheorie. Hier is een officieel rapport van het EU parlement uit 1999, die de HAARP beschrijft als een militair wapen en wat we als mensheid moeten afkeuren :   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+PDF+V0//NL ).

In een zeer recente channeling van Gabriela Gaastra-Levin wordt er gesproken over een eventuele diepere betekenis van de aardbeving en de rol van Japan in de overgangstijden :

"... Deze ramp in Japan, zonder voorbij te gaan aan de pijn van alle betrokkenen, levert een essentiële bijdrage aan het openen van het hart van het land. Het verdwijnen van een deel van de infrastructuur, die zoals gezegd mede op basis van pijnen uit het verleden opgebouwd werd, dwingt het land om zich door de internationale gemeenschap te laten dragen. Japanners zullen daarbij ontdekken dat het ontvangen van hulp eervol en krachtig kan zijn en dat dit niet hoeft te leiden tot het verlies van de eigen rol van Schepper. Deze opening zal leiden tot het helen van wonden uit de Tweede Wereldoorlog en het opbouwen van een diepere verbinding met de rest van de wereld.

 

Bij het herstellen van de vernietigingen die als gevolg van de aardbevingen en tsunami plaatsvonden en -vinden zal Japan een verbinding dienen te maken met haar spirituele wortels, de wortels waar men zich van gedistantieerd had om haar materiële en politieke positie in de wereld in te nemen. Haar nieuwe positie in de wereld zal juist geïnspireerd, gevoed en gesteund worden door haar tradities...

 

Deze nieuwe ontwikkeling in bewustzijn, samen met de vele vaardigheden die Japan in de laatste eeuw op materieel gebied heeft opgebouwd, zal de toepassing van hun eeuwige kennis in hun huidige situatie en leven bevorderen. De kennis en de bewustzijnsbasis van deze traditie zal ook geprojecteerd worden op een nieuwe dimensie die te maken heeft met de ontwikkelingen van de Nieuwe Tijd en met openingen naar nieuwe bewustzijnsgebieden. In het bijzonder op het gebied van nieuwe technologie en nieuwe energiebronnen zal Japan voorop gaan lopen en een inspiratiebron voor andere landen vormen. Deze nieuwe energievormen, samen met innovatieve en milieubewuste creaties betreffende het beheer van voedsel en water, zullen het langdurige vraagstuk van het land omtrent het gebrek aan grondstoffen voor haar industriële en technologische ontwikkeling oplossen. Japan zal als eerste land de steden van de Nieuwe Tijd op grotere schaal vormgeven; steden waarin zelfvoorziening, respect en integratie van het milieu in het dagelijks leven centraal staat...

 

www.openbaringen.com

 

Er is geen 'zondebok' ...

Precies omdat er zoveel factoren, parameters en dieperliggende achtergronden meespelen, heeft het geen zin naar een 'zondebok' te zoeken. Wat de wereld nu vooral nodig heeft, is duiding in die zin dat we de zielen om ons heen gerust moeten stellen van het feit dat de schokkende gebeurtenissen kaderen in een grote bewustzijnsverschuiving van de planeet en dat angst in die zin een slechte raadgever is.  Eén ding staat als een paal boven water :

Het globale, menselijke bewustzijn is de gebeurtenissen op Aarde steeds een stap voor ...! Elke externe, fysieke gebeurtenis spiegelt slechts interne, energetische processen...

Om die reden heeft het geen zin om vanuit angst of ontzetting te gaan reageren, aangezien elke emotie die niet vanuit het hart wordt  geleid, alleen maar olie op het vuur is die de disbalans versterkt. Nu, we zijn als mens altijd goed 'getraind' geweest om vanuit het 'lagere' emotieveld te reageren op penibele omstandigheden, en we hoeven ons daarover zeker niet schuldig te voelen. Rampenberichten laten niemand onberoerd, maar onze evolutie naar een volgend octaaf van licht vraagt van ons dat we onze lagerfrequente emoties van angst, boosheid, onmacht, bezorgdheid, enz... overgeven aan het plan van onze ziel die via het Hartcentrum opereert. We hoeven de emotionele geladenheid van vele krantenberichten en andere media-verslaggeving niet in ons energiesysteem toe te laten... Door een keuze te maken om neutraal te blijven, en wat er ook gebeurt continu te kaderen binnen het grotere ontwakingsproces op aarde, kunnen we een vrede blijven bewaren die ook anderen rondom ons gerust stelt.

Nog nooit werd er van ons gevraagd om zo dicht bij ons Kernzelf te blijven als in deze overgangstijden...

Nog nooit in de menselijke geschiedenis gingen we door zulke turbulente, snelle veranderingen in een steeds grotere vaart...

Nooit eerder werden we zo intens aangespoord om compassie, Liefde en samenhorigheid te blijven voelen, ook al lijkt de oude wereld rondom ons beetje bij beetje in te storten...

Eén Moment tegelijkertijd...

Het is de agenda van Moeder Aarde om een hogere frequentietrap te beklimmen, om het 'oude stof' van zich af te schudden en een nieuwe gedaante te onthullen. Ontelbare lichtwezens achter de schermen geven ons constant aanwijzingen om hogere keuzes te maken die een dieper potentieel van onszelf tot uitdrukking zullen brengen.

We worden in deze bijzondere scharniertijd aangespoord om ons kleine, 'persoonlijke' zelf in bruikleen te geven aan ons grotere Zelf dat op de hoogte is van onze bijzondere opdracht, van onze talenten, vermogens en gaven om eenieder aan te raken en te inspireren tot hogere keuzes.

Laten we diep inademen en wéten dat wij het verschil kunnen maken, dat ieder van ons het vermogen in zich draagt om de evolutie van een hele planeet ten goede te laten kantelen en dat we werkelijk het béste in eenieder kunnen zien. Want als wij - de lichtbrengers - de kwaliteiten in anderen zien en verder durven kijken dan het schaduwmasker dat velen dragen, dan zullen zij die daar klaar voor zijn zich gestimuleerd voelen om deze kwaliteiten in zichzelf te bekrachtigen en te ontwikkelen ...

Laat ons ook niet te ver vooruit kijken. We kunnen in feite slechts één Moment tegelijkertijd in de diepte beleven in het besef dat ieder volgend Nu-Moment een uitbreiding zal zijn van de Liefde en de veiligheid die we in dit Moment hebben gevoeld ! Als mensen in angst of in een gevoel van onveiligheid leven, dan zien ze slechts het topje van de ijsberg zonder in voeling te komen met de verbindende onderlagen. Ze springen meestal vluchtig van de ene ijsberg naar de andere, van het ene Moment in het andere, ervan uitgaande dat hun verlossing zich ergens in de 'toekomst' afspeelt of op een andere 'plek'. Op die manier rennen ze weg voor hun diepere Zelf dat in feite niets liever wil dan zichzelf in het hier én nu onthullen. De waarheid kan nooit ontdekt worden als men blijft kijken naar oppervlakkige gebeurtenissen, evenmin als men blijft wegkijken van zichZelf, maar als men de 'onderlagen' durft erkennen onder het direct zichtbare niveau van de 'ijsberg'. Hier vinden we immers de energetische draagkrachten waardoor alle fysiek-materiële gebeurtenissen tot aanschijn komen. Door in onszelf af te dalen, vinden we ook de kracht en de wijsheid om  intuïtief te anticiperen op de stroomversnellingen in ons leven.  Enkele jaren geleden kreeg ik de volgende woorden door die nu meer dan ooit toepasselijk zijn ... :

"... Als we onze intuïtieve Leiding te weinig vertrouwen, hebben we geen 'innerlijke lijfwacht' om beperkende indrukken en meningen van onze omgeving buiten te houden.

We laten dan veel te veel toe en binnen de kortste keren raken we emotioneel overmeesterd en verstrikt in een web van allerlei tegenstrijdige opvattingen. We zijn van nature meester over onze eigen individuele gedachten- en gevoelswereld. Een schip op zee kan nooit zinken zolang het het water niet binnenlaat...

Wij kunnen ook leren onszelf een innerlijke 'uitrusting' te geven om alle invloeden te weren die onze spirituele groei niet langer dienen.

Daarvoor is het nodig dat we weten wie we écht zijn !

Wie we écht zijn, kan nooit op enigerlei wijze beïnvloed worden door menselijke dwalingen, negatieve gevoelens of ondoordachte handelingen ! Geen enkele gedachte kan iets toevoegen aan onze heelheid, geen enkele gedachte kan er iets aan afdoen ! Onze Ware Identiteit is onaantastbaar voor alles wat er rondom ons gebeurt...

Net zoals de bodem van de zee geen enkele invloed ondervindt van het woelige oppervlaktewater, zo is de  liefdevolle Kern in ieder van ons onaantastbaar door welke uiterlijke invloed dan ook. Spirituele ontwikkeling is de zoektocht naar deze Kernwaarde die niet langer meer onderhevig is aan uiterlijke waarden of normen. In dit proces van zoeken en tasten ondergaan alle gedachten, ideeën en meningen die bij ons aankloppen een grondige selectie-procedure. Ze worden gefilterd door de Waarheid die wij zijn. Ze worden tegen het licht gehouden van de ingeboren wijsheid van ons hart. Elke beperkende gedachte die het licht van onze ware identiteit niet kan verdragen, wordt dan vanzelf onthuld als een illusie en simpel losgelaten..."

Herinneringspaden aanleggen...

Het is een gigantische stap in bewustzijn als een ziel begint te ontdekken dat de uiterlijke wereld begint mee te bewegen met de innerlijke Hartbewegingen, als hij allerlei synchroniciteiten in zijn leven begint op te merken die niet langer meer 'toevallig' zijn. Dat is het moment dat hij zich opgenomen voelt in een groter geheel, dat hij weet dat energie geen scheidingen kent en dat hij ontzag krijgt voor het gigantische reilen en zeilen op kosmisch niveau.

Dan voelt hij dat zijn bijdrage aan de wereld letterlijk een 'nieuwe wereld schept, dat elke innerlijke beweging in bewustzijn diepgaande veranderingen aanbrengt in het energetisch weefgetouw dat aan al het zichtbare ten grondslag ligt.

Dan voelt hij dat hij niet langer de gebeurtenissen hoeft te 'ondergaan' maar deze eerder als contrast-vloeistof kan gebruiken om de dingen in zichzelf helderder te kunnen zien en bijgevolg weer nieuwe energetische signalen uit te sturen die vernieuwing en transformatie creëren.

Iedere aarde-ziel is in wezen een geboren 'shifter' die het vermogen in zich draagt om de energie van het universum in een bepaalde richting te leiden. Wij, de voorhoede en de pioniers, beginnen ons hier stelselmatig bewust van te worden en naarmate we van binnenuit gehoor geven aan de impulsen van ons Hart, zullen we herinneringspaden voor anderen aanleggen... Overal waar we komen en gaan, laten we een spoor achter van herinnering en herkenning... Via onze aanwezigheid verlichten we het pad van anderen, zodat zij sneller hun eigen ware aard kunnen ontdekken...

Het gaat niet zozeer om wat we doen, maar om wat we UITSTRALEN van binnenuit. Onze onvoorwaardelijkheid, onze onbaatzuchtigheid, ons gebrek aan persoonlijke agenda, onze transparantie en authentieke eerlijkheid zal van ons afstralen en op elke aardse plek een 'afdruk' achterlaten. Zie het als een energetisch geschenk dat klaarligt voor hen wiens innerlijke zintuigen zich ver genoeg hebben geopend om het als een geschenk voor zichzelf te kunnen herkennen...

 

Stel je voor, overal waar je bent, in elk Nu-Moment laat je iets van jouw wezenlijke Zelf achter, en hoe dichter je bij jeZelf staat, hoe meer 'inhoud' jouw geschenk zal bevatten voor anderen. Alleen al dit gegeven kan je doen glimlachen en in dankbaarheid laten vertoeven, want je weet in je binnenste dat het waar is, en dat dit de reden is waarom je op aarde bent...

Bewust 'aanwezig' zijn ...

Laten we beseffen dat ieder van ons in elk gegeven Nu-Moment op de precieze plek is gepositioneerd om daar het verschil te kunnen maken tussen liefde/vertrouwen of angst/onveiligheid. Het maakt niet uit waar je bent : op je werk, bij je familie, bij vrienden, op de sportclub, etc... Het Universele Liefdesprincipe dat op één lijn ligt met de kosmische evolutie van Moeder Aarde is tegelijkertijd het grote 'organiserende principe' dat letterlijk alle gebeurtenissen en zielen op een dusdanige wijze synchroniseert (samen laat vallen) dat er nieuwe groeisprongen gemaakt kunnen worden. 

De reden waarom we op een bepaalde plek zijn is ALTIJD van een hogere aard dan we aanvankelijk vanuit ons kleine zelf denken...!

De mensen die we 'toevallig' ontmoeten in de supermarkt, de kleine en grote conflicten waar we misschien getuige van zijn, de drama's die we via de media aanschouwen, de obstakels die we onderweg tegenkomen, de zielen die hun pijnlijke verhalen aan ons vertellen, ... ze verschijnen op een 'gesynchroniseerd' moment in ons leven met een bedoeling die veel meer multidimensionale lagen bevat dan enkel het 3D-niveau. Er wordt bijvoorbeeld tijdens een praatje met de buurvrouw bij de bakker op energetisch vlak - weliswaar op onderbewuste levels - VEEL MEER informatie uitgewisseld dan op bewust niveau. Wat er 'woordelijk' wordt gecommuniceerd is dus slechts het spreekwoordelijke 'topje van de ijsberg'. Wat er zich dieper afspeelt, zijn multidimensionale, geometrische informatievelden die interactief met elkaar wisselwerken in de vorm van 'licht-communicatie'. De reden van de ontmoeting wordt op meerdere multidimensionele lagen georkestreerd en maakt deel uit van een welbepaald plan dat op zich weer deel uitmaakt van een hoger, overkoepelend plan, en ga zo maar door...

Wat we willen zeggen is dat ook een schijnbare 'desastreuze' gebeurtenis zoals een natuurramp nooit op zichzelf staat, maar steeds deel uitmaakt van balansherstellende krachten die achter de coulissen met een wiskundige nauwkeurigheid werkzaam zijn om de hoogst mogelijke uitkomst te kunnen creëren, dit in interactie met de intenties of keuzes die ELK van ons in dit Nu-Moment maakt... !

Dit is voor ons kleine zelf moeilijk te accepteren, maar voor ons ware Zelf ( De Ik Ben Aanwezigheid) is dit het basisprincipe waarop verdere actie al of niet wordt ondernomen...

Ons Ware Zelf ziet dus alles in een holistisch verband en in het ruimste perspectief, vandaar dat het geen weerstand biedt. Het is dus altijd innerlijk stil, de 'onbewogen beweger' die elke situatie zoals ze zich voordoet onvoorwaardelijk accepteert én met liefdevolle aandacht en begrip beantwoordt... Vandaar dat we zeggen dat ze 'bewust aanwezig' is en steeds CREATIEF en CONSTRUCTIEF weet te reageren...!

De Transmuterende Ademhaling...

We zullen een manier moeten zien te vinden om de aarde en de mensheid te assisteren en de energieën terug te balanceren in tijden van turbulentie. Met het toenemend bombardement van foton-energieën  en zonne-uitbarstingen kunnen we naar 2012 toe meer calamiteiten  verwachten, zoals een tijdelijke stroomuitval, aardbevingen, tsunami's,  overstromingen, stormen, vulkaanuitbarstingen, enz... Zoals reeds in shift-boodschap -1- werd gesteld, houdt dit verband met een grondige planetaire 'ontgifting' en een voorbereiding van de Aarde op haar evolutiesprong naar een volgend licht-octaaf.   Ook werd er gezegd dat de 'ernst' van deze gebeurtenissen afhankelijk zal zijn van het toegenomen bewustzijn van het collectief. Het bewustzijn van Moment tot Moment is dus steeds de belangrijkste parameter in het spel en daarom kan geen enkel wezen de gebeurtenissen voorspellen, maar slechts enkele tendensen aangeven ... 

Nu, als bewustzijn de motor is die alles aanstuurt, wat kunnen we dan doen als geboren energie-shifters ? Hoe kunnen we energetisch de aarde en ook de mensen om ons heen van dienst zijn als er zich gebeurtenissen van deze omvang voordoen ?

Dat doen we in de eerste plaats door te beseffen dat NIETS los van ons staat, en dat ons bewustzijn alle gebeurtenissen van de aarde reeds een stap vóór is. We zijn geen slachtoffers, maar BIJ-STUURDERS van situaties. De dingen gebeuren immers niet buiten ons bewustzijn, maar in wisselwerking met ons bewustzijn. Wat er dus ook gebeurt, we zijn als geboren energie-shifters in staat om de negatieve gevolgen van eender welke ramp of conflict te milderen, te transmuteren of te verijdelen ...

Dat is de werkelijke macht die ieder van ons heeft ! Maar ze komt niet van ons kleine zelf dat zich niet opgewassen voelt en dat zich klein voelt en onbeduidend. Neen, ze komt van ons Ware Zelf dat haar bewuste Aanwezigheid laat gelden en op een diep energetisch niveau een interactie aangaat met de energie-frequenties van dat Moment. Dat houdt in :

  1. Complete aanvaarding van wat er gebeurt op een gegeven Moment ;

  2. Innerlijk stil worden en je verbinden met je Kernkracht, de 'onbewogen beweger' ;

  3. Intuïtief weten op welke manier je kan bijsturen ; bewust en weloverwogen je co-creatieve Kracht inzetten om de energieën te transmuteren (= naar een hogere frequentie optillen/omzetten)

Een prachtige techniek om dit te doen is door gebruik te maken van ons meest natuurlijke instrument : de ADEMHALING. Zij die ooit bij Lifechanging Energy aan de cursus "Master Breathing technieken" hebben deelgenomen, zullen deze techniek herkennen als de New Energy Compassion Breathing. We zullen ze hier gemakshalve de Transmuterende Ademhaling noemen.

 Eén van de belangrijkste kenmerken van een energie-shifter is dat hij de neutraliteit kan bewaren in een gegeven situatie. Hij weet immers dat oordelen precies die energie aanwakkert die veroordeeld wordt. Een oordeel is een situatie energetisch opsluiten binnen een bepaalde structuur, en iedere keer het oordeel wordt uitgesproken, krijgt de structuur meer voeding en wordt ze 'machtiger' en meer solide. Dat gebeurt dus ook telkens we een gebeurtenis of iemand als 'negatief' bestempelen. Dikwijls beseffen we niet dat ons oordeel een vermeerderings-effect creëert. Het versterkt juist datgene wat wordt veroordeeld of afgekeurd...

De materiële wereld die we rondom ons zien heeft totaal geen macht om uit zichzelf te veranderen. Het is slechts een verzameling van 'symbolen' als uitdrukking van het energetisch weefpatroon dat eraan ten grondslag ligt. Alles wat ze doet is het reflecteren, zichtbaar en waarneembaar maken van bewustzijns-patronen. Zodoende hebben de dingen, de situaties, de omstandigheden GEEN BETEKENIS op zichzelf, maar zijn wij het zelf die hen telkens opnieuw - in elk Nu-moment - een welbepaalde betekenis verlenen.

Onthoud dat vanuit de betekenis die wij geven, die versie van de wereld (uit de oneindig vele) op de voorgrond zal worden geprojecteerd...Elk oordeel, elke emotionele uitspraak of conclusie, elke vooropgezette mening of overtuiging maakt deel uit van de betekenis die wij aan het leven geven, en het leven - dat ons allen onvoorwaardelijk liefheeft en steunt - kan niet anders dan ons PRECIES deze betekenis voorspiegelen aan de hand van de zogenaamde omstandigheden waarin we ons bevinden. Daarom bestaat er niet zoiets als 'de wereld', maar slechts jouw versie van de wereld, die telkens opnieuw verandert al naargelang je gezichtspunt. Leven we niet allemaal in onze eigen 'versies' van de wereld omdat elk van ons een andere betekenis verleent ... ?

Wat zou er gebeuren als we alles in ons leven een betekenis zouden geven die ons welzijn dient in plaats van andersom ? Wat indien we nergens meer over zouden oordelen omdat we niet langer een versie van de wereld willen creëren die ons oordeel telkens maar weer opnieuw reflecteert ? Wat zou er gebeuren indien ieder van ons een wereld KIEST TE ERVAREN vanuit een betekenis of een VISIE die ons allen in elk moment optilt in plaats van een betekenis die ons allen naar beneden haalt ... ? Boeiende vragen om even bij stil te staan ...

Alle materie heeft een energetisch informatie-veld nodig om tot aanschijn te kunnen komen, hetzij een idee, een mentale voorstelling, een intentie of een visie.

De Energie-shifter in ons heeft diep van binnen een visie van een Nieuwe/Geheelde Aarde, wetende dat deze 'nieuwe versie' even reëel is dan de huidige (zelfs nog reëler aangezien ze meer resoneert met de Liefde van de schepping). Hij weet dat ze op dit moment reeds bestaat, en dat alle huidige, gecreëerde omstandigheden geleidelijk zullen getransformeerd en gevormd worden naar deze visie. Hij weet dat deze visie het totale aanschijn van de wereld zal veranderen en daarom wil hij niets anders dan overal de energie binnenbrengen om dit te laten gebeuren. Hij realiseert zich dat elk oordeel of focus op het 'negatieve' slechts de huidige reflectie van de wereld in stand houdt, waardoor zijn innerlijke visie van een Nieuwe Aarde geen doorgang zou krijgen. Hij behoudt dus ten allen tijde zijn NEUTRALITEIT (oordeelloosheid) tegenover de materiële spiegel. Dit is het geheim van de meesterlijke alchemie die de geestelijke visie weet om te zetten naar de manifestatie in de vorm ...

De Transmuterende Ademhaling in Praktijk :

Hoe kunnen we dit nu praktisch omzetten in ons dagelijks leven ? Welke rol kan de ademhaling spelen voor de Energie-shifter ? We zullen nu een methodiek aanreiken die je kan gebruiken om de energie van transmutatie (= omzetting naar hogere frequentie) binnen te brengen in elke situatie, wat deze ook mogen zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van omstandigheden :

- Conflict-situatie (ruzies, onderlinge geschillen, misverstanden, oproer, ...) ;
- Crisis-situaties (ongevallen, incidenten, rampen, radioactieve besmetting, oorlogsgebieden, epidemisch gevaar, ...) ;
- Als je een oplossing voor een bepaald probleem wil ;
- Als je een ruimte betreedt waar de energie te 'snijden' is (zwaar aanvoelt) ;
- Alle situaties die je voorheen als 'negatief' bestempelde of waarin je de neiging hebt om te willen oordelen ;

Je kan als volgt te werk gaan. Het gaat heel eenvoudig en natuurlijk. Doe het niet vanuit de denkgeest, maar vanuit een ontspannen, neutrale houding. Er zijn 4 fases :

 

  1. ADEM DIEP IN (via de neus naar de onderbuik). Stel je voor dat je op de inademing laagfrequente energie (gerelateerd aan een bep. situatie) naar het Nulpuntveld leidt, dit is het veld van oneindige potentialiteit dat aan de bron ligt van alle materie en waar de energieën weer NEUTRAAL (dus ook onschadelijk) worden gemaakt...

  1. Tijdens de RUSTFASE - tussen de in- en uitademing - voel je gedurende enkele seconden even de diepe stilte van het nulpuntveld van waaruit zo dadelijk de nieuwe/geheelde Energie naar buiten zal stromen. Misschien voel je een diepe Liefde, een sereniteit of een totale aanvaarding van wat IS... Dit is de Goddelijke compassie die zich aandient ...

  1. ADEM UIT (dit kan in stilte maar je kan ook de lucht letterlijk uitblazen met je mond). Stel je voor dat je tijdens de uitademing letterlijk NIEUW LEVEN (Nieuwe Energie) blaast in de gegeven situatie, wetende dat de Liefde alle frequenties zal penetreren en de energiestructuur volgens een hogere orde en vanuit een vrijere dimensie zal reorganiseren. Misschien kan je de vreugde voelen van de nieuwe energie die vrijkomt ...

  1. Tijdens de volgende RUSTFASE - tussen de uit- en de inademing - sta je weer toe dat het stil en vredig in je wordt. Je weet dat alles Go(e)d is zoals het is ...

  1. Herhaal de cyclus een aantal keren en zet deze op AUTOMATISCH, zodat je een kanaal wordt voor transmutatie...

Het vergt in het begin wat oefening en het is niet erg als het de eerste keren niet zo goed lukt. Wat je eigenlijk doet is je hart-intentie om de situatie te helen/balanceren SYNCHROON laten lopen met het ademhalings-ritme. Hoe meer je dit oefent, hoe natuurlijker het voor je zal worden. Je kan het niet 'verkeerd' doen, dus doe het op een ontspannen, speelse wijze.

Hoeveel maal dien je de ademcyclus te herhalen ? Wel, als je dit slechts eenmaal zou doen - bewust en met liefdevolle intentie -, in een bepaalde ruimte, is de energie in principe reeds gewijzigd op kwantum-niveau. Misschien voel je het onmiddellijk, maar meestal heeft het wat 'tijd' nodig vooraleer de frequenties nieuwe vormen laten ontstaan of bepaalde wijzigingen laten waarnemen. Maak je daar in eerste instantie niet druk over. Laat het over aan je Ware Zelf en blijf eventueel even bewust doorademen totdat het 'goed' voelt. Mijn advies is om de volledige adem-cyclus een aantal keren na elkaar te herhalen totdat je ergens intuïtief voelt dat het genoeg is.  Laat vervolgens de ademhaling AUTOMATISCH verdergaan, zonder dat je daar bewust bij stilstaat. Je kan jezelf openen om een voortdurend kanaal te zijn van transmuterende Liefde ! Er zijn hier geen strikte regels voor. Het gaat om een samenwerking met je innerlijke Leiding die een groter overzicht heeft over het proces dat zich aan het voltrekken is. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen :

"Ik kies ervoor om nu een automatisch kanaal te zijn voor de transmutatie van alle lagerfrequente energieën naar een hogere trilling van universele Liefde en dienstbaarheid aan de mensheid en de Aarde ..."

De Transmuterende Ademhaling is een zeer krachtige transformatie-techniek die ik graag iedereen wil aanbevelen. Ga ermee aan het werk en voel zelf wat ze voor jou kan betekenen. Gebruik ze zoveel mogelijk, in de meest variabele situaties. Gebruik ze om de energieën op aarde te balanceren, om ze eventueel te richten naar bepaalde plekken op Aarde waar mensen, dieren, etc... in nood verkeren. (zoals bijvoorbeeld bij aardbevingen, bosbranden, burgeroorlogen, enz...). Wat je aan het doen bent, is nieuwe, helende, transformerende Energie binnenbrengen en de Nieuwe Aarde helpen tevoorschijn roepen, te beginnen met waar je nu bent en met de wereld waarin je nu leeft...

VEEL SUCCES !

Patrick Brusselaers van LifeChanging EnergyBron: lifechanging-energy.com

Voeg toe aan: