Zoeken
 


Verboden Poorten: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog

Laatste wijziging: donderdag 19 augustus 2010 om 14:48, 3565 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 19 augustus 2010

De christelijke researcher Tom Horn, auteur van de op deze site in een uitgebreide serie artikelen besproken bestseller Apollyon Rising 2012, zal nog dit jaar een nieuw boek publiceren met de titel Forbidden Gates (Verboden Poorten): 'Hoe genetica, robottechnologie, kunstmatige intelligentie, synthetische biologie, nanotechnologie en menselijke verbetering het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog aankondigen.' Horn wijst op een serie enorme wetenschappelijke doorbraken, waardoor al binnen twee a drie jaar een begin zal kunnen worden gemaakt met het veranderen van ons mens-zijn. Volgens sommige wetenschappers zal de mens uiteindelijk zelfs in staat kunnen zijn om de spirituele wereld met zijn eigen 'verbeterde' ogen waar te nemen.

In wetenschappelijke laboratoria over de hele wereld wordt al lange tijd gewerkt aan revolutionaire technologiën die niet alleen onze hersenen, onze herinneringen en onze lichamen zullen veranderen, maar volgens auteur Joel Garreau (boek Radical Evolution) zelfs onze zielen. De mens van de toekomst zal onherkenbaar superieur aan ons zijn - tenminste, als het aan de wetenschappers en intellectuelen die deel uitmaken van de snel groeiende beweging die transhumanisme wordt genoemd ligt. In studies van sommige transhumanisten wordt beweerd dat het DNA, de bouwstenen van het menselijk leven, zó veranderd kan worden, dat wij in kontakt zullen kunnen treden met nu nog 'onzichtbare intelligenties'.

Het overschrijden van de grens tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld zal het geloof van mensen op nooit eerder geziene wijze op de proef stellen. Enorme aantallen gelovigen zouden wel eens verlamd kunnen raken van schrik door de verstrekkende bovennatuurlijke gevolgen hiervan. Het lot van velen -en dat van hun gezinnen- zou wel eens kunnen afhangen van hun kennis van deze nieuwe realiteit en of zij zich hier voldoende op zullen hebben voorbereid.

In zijn nieuwe boek laat Horn zien dat er een duizenden jaren oude, kwaadaardige macht zit achter de plannen om mensen, machines en zelfs beesten met elkaar te vermengen, om op die manier de mensheid te herontwerpen. Deze macht heeft zich inmiddels weten te presenteren als een 'vooruitstrevende' en 'verlichte' weg om de mensheid te helpen naar de 'volgende fase van de evolutie.' Omdat er in snel tempo gewerkt wordt aan de ontwikkeling van machine- en 'god-achtige' mensen en er steeds meer bereidheid is om de door God gestelde grenzen tussen zowel de soorten als de dimensies te overschrijden, zullen christenen zich moeten gaan voorbereiden op een hele nieuwe manier van geestelijke oorlogsvoering.

Volgens Horn is het echter niet alleen mogelijk om, eenmaal geconfronteerd met deze nieuwe angstwekkende realiteit, als christenen te overleven, maar zelfs te triomferen. Daarvoor moeten zij wel voldoende kennis opdoen van de filosofie en de technologiën die achter deze ongekende dreigingen zit, en tevens goed gaan begrijpen welke bijzondere autoriteit alleen christenen van God hebben gekregen over tot nu toe ongeziene vijandige spirituele machten. Horn -die in het verleden zelf vele jaren lang een absolute toppositie bekleedde in de Amerikaanse evangelische wereld- schrijft dat dit iets anders is als de zichzelf toebedachte autoriteit die veel evangelische- en pinkstervoorgangers over geestelijke machten menen te hebben, en waarbij de mensen bijna net zoals in de horrorboeken van Stephen King 'vermaakt' worden met talloze onzindetails over demonen en hun kenmerken (sommigen beweren zelfs dat de dikte van het speeksel dat uit hun bek zou druipen, van belang zou zijn!).

Er is echter wel degelijk een échte onzichtbare geestelijke strijd aan de gang om de ziel van iedere gelovige en ongelovige. Horn benadrukt dat het daarom van het grootste belang is om de aard van deze strijd te (h)erkennen, evenals de tactieken waar onze kwaadaardige vijanden gebruik van maken. Belangrijk is te beseffen dat alle gelovigen in deze oorlog betrokken zijn, of we dit nu willen of niet. Deze strijd uit de weg gaan -zoals vooral in traditionele (protestantse en reformatorische) kringen gebeurt door de realiteit van deze machten te ontkennen- is deze strijd al bij voorbaat verloren hebben.

Cho en de demon

Als voorbeeld geeft Horn de ervaringen van dr. David Yonggi Cho, een destijds jonge predikant die in Zuid Korea een klein kerkje begon. Even los van het feit of we het in alles met Cho's leer, kerk en methodes eens moeten zijn, is zijn verhaal kenmerkend voor de geestelijke realiteit zoals ook de profeet Daniël deze ervaarde. Cho kreeg bij de stichting van zijn kerkje veel verzet van de lokale gemeenschap, omdat deze al honderden jaren lang een lokale 'beschermgod' aanbaden, waar bovenop een berg een tempel voor was gebouwd.

De lokale bewoners daagden Cho uit te bewijzen dat Jezus Christus echt is wie Hij beweert te zijn, en binnen 30 dagen een ongeneeslijke zieke en op dat moment inmiddels stervende vrouw en haar baby te genezen. Als dit niet gebeurde en Cho zou dan nog in de stad zijn, dan dreigden ze hem en zijn weinige volgelingen te vermoorden.

30 dagen lang bad Cho tevergeefs voor en met de vrouw en de baby. In de laatste nacht was hij de wanhoop nabij en bad hij urenlang gepassioneerd tot God om alsnog genezing te schenken. Plotseling kreeg hij midden in de nacht een visioen van een duistere, gruwelijke demon, die de vorm had van een slang en de kop als van een mens en die zijn kamer binnenkwam. Cho werd doodsbang. De demon zei dat hij al talloze jaren over die stad heerste en dat als Cho de stad niet zou verlaten, hij de volgende dag dood zou zijn.

Vervolgens sprong de demon bovenop hem en leek alle leven uit hem te persen. Met zijn laatste restje kracht fluisterde Cho toen de naam 'Jezus'. Onmiddellijk verslapte de greep van de demon, en toen Cho steeds krachtiger de naam 'Jezus' begon uit te spreken, werd de demon steeds machtelozer en angstiger. Cho's visioen eindigde met het vermorzelen van de kop van de demon onder zijn voet, waarna hij het verslagen wezen aan de bewoners van de stad liet zien, zeggende: 'Dit is de god die jullie al die jaren hebben gediend! Maar nu moeten jullie de echte en levende God gaan dienen!'

De volgende morgen zag Cho in de verte een menigte op zijn kerk (toen nog gevestigd in een tent) afkomen, en hij vreesde dat het te laat was. Tot zijn verbazing zag hij echter dat de mensen juist blij waren, en dat de zieke vrouw en haar baby voorop liepen, volledig genezen. De vrouw bedankte hem uitvoerig voor het feit dat hij die nacht bij haar zou zijn geweest en in de Naam van Jezus genezing over haar en haar baby zou hebben bevolen. Cho kon zich daar echter niets van herinneren, en besefte dat dit tijdens zijn visioen moest zijn gebeurd.

Het wonder maakte zoveel indruk dat bijna de hele gemeenschap zich binnen twee dagen tot het christendom bekeerde. Nogmaals: hoe u en ik ook over hem en zijn kerk mogen denken - Cho is inmiddels de voorganger van de grootste evangelische kerk te wereld, met bijna één miljoen (!) leden.

Oorlog in de geestelijke wereld is realiteit

Na het lezen van dit verhaal zullen sommige mensen ongetwijfeld denken dat dit het produkt is van een levendige fantasie. Maar zoals Carol Anne het al onheilspellend konstateerde in de film 'Poltergeist' (1982): 'Ze zijn hier.' Demonen en hun militaristische aandacht voor mensen zijn in de Bijbel een onmiskenbaar feit. In het Oude Testament wordt afgoderij (het vereren van iedere 'god' buiten de God zoals die Zich bekend maakt in de Bijbel) toegeschreven aan demonen, en iedere schrijver van het Nieuwe Testament verwijst naar hun invloed. De vroege kerkvaders geloofden dat boze geesten de wil van God op Aarde proberen te dwarsbomen door de maatschappij in het algemeen en het 'lichaam van Christus' -de gelovigen- in het bijzonder aan te vallen.

Spirituele of geestelijke oorlogsvoering begint dan ook met de erkenning dat er onzichtbare 'agenten' en wezens op Aarde bestaan, zowel goed als kwaad, en dat zij proberen invloed te hebben op zowel ons leven thuis, in de kerk, de overheid en de maatschappij, als op onze persoonlijkheden. Demonen spelen in de maatschappij een grote rol bij het beïnvloeden en controleren van individuen, instanties en overheden. Hun nauwe samenwerking met zogenaamde 'sociale architecten', mensen en overheden die min of meer dezelfde doelen nastreven -namelijk totale heerschappij- wordt nog steeds door velen die blind zijn voor de realiteit van de geestelijke wereld ontkend. Achter en via volksvertegenwoordigers, wetgevers, presidenten, dictators en zelfs religieuze leiders kunnen deze kwaadaardige wezens vrijelijk hun macht uitoefenen, en zodra er ergens een religieuze of politieke macht tegen goede is opgestaan, stellen zij alles in het werk om deze in een kwaad daglicht te stellen en steen voor steen, ziel voor ziel, weer af te breken.

In meer dan 30 belangrijke Bijbelteksten maakt het Nieuwe Testament gewag van dit systeem, dit 'imperium', deze 'regering achter de regering', met de Griekse term 'kosmos'. Onder demonische invloed krijgen mensen een bepaalde macht toebedeeld waardoor hun van God gescheiden ego's zich steeds vijandiger naar de mensheid gaan opstellen, en ze mensen beginnen te zien als voorwerpen die gemanipuleerd en gebruikt kunnen en moeten worden om hun waanzinnige ambities te verwezenlijken. Sommigen geloven dat dit systeem reeds begon met de opstand van Lucifer in de hemel, toen hij trots werd en zich aan God gelijk stelde. Dit eens verheven wezen verspreide zijn onlesbare dorst naar macht, overheersing en dominantie vervolgens onder zijn volgelingen, de nog altijd werkzame duistere agenten die verantwoordelijk zijn voor het 'oorzaak-en-gevolg' principe tussen zichtbare en onzichtbare persoonlijkheden.

De machten in deze bovennatuurlijke sfeer worden bepaald en op hun plek gezet door satan. Hij staat aan het hoofd van belangrijke 'kosmokrators' -heersers der duisternis die in en door hun menselijke evenbeelden werken-, die op hun beurt het bevel hebben over lagere geesten, zodat alle aardse overheden -zowel seculier als religieus- op ieder niveau kunnen worden bereikt en beïnvloed. Als we een kijkje achter de schermen van deze geestelijke wereld konden nemen dan zouden we getuige zijn van een strijd tussen goed en kwaad, met als inzet de zielen van mensen. Hele legioenen strijden om de macht over mensen, steden, gebieden, landen en zelfs werelddelen. De Bijbel getuigt van deze realiteit in Lukas 4, waar de duivel Jezus meeneemt naar de top van een hoge berg en hem alle koninkrijken van de aarde laat zien. 'En de duivel zeide tot Hem: U al ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.' (vs.6-7)

De apostel Paulus schrijft later aan de gelovigen in Efeze: '... want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.' (Ef.6:12) Daar is het waar de oppositie tegen de wil van God zijn oorsprong vindt. Conflicten en botsingen tussen mensen, instituten en regeringen zijn dan ook vaak de zichtbare uitingen van een strijd die zich in de onzichtbare, geestelijke wereld afspeelt.

2012 gepland als 'jaar 1' van verandering van de mensheid

Uit zijn vorige onderzoek, gepubliceerd in Apollyon Rising 2012, bleek dat de Illuminati, de door satan aangestuurde machtselite achter de schermen, van plan is om in het jaar 2012 hun 'messias' op het toneel te doen verschijnen, de nieuwe en tevens eerste heerser over de hele wereld, die in de Bijbel de 'antichrist' wordt genoemd. Horn ontdekte in zijn research voor zijn nieuwe boek Forbidden Gates dat 2012 in diverse overheidsrapporten wordt genoemd als 'jaar 1' van de nieuwe techno-dimensionale menselijke 'verbetering'. Als daarbij bedacht wordt dat goudsspecialist Jim Sinclair volgens eigen zeggen informatie heeft gekregen waaruit blijkt dat 21 juni 2012 de streefdatum is voor de invoering van een één-wereldmunt, zal velen duidelijk zijn waarom er in de door de elite gecontroleerde massamedia zoveel aandacht is voor het begrip '2012' als zijnde het einde van de huidige wereld en het begin van een nieuwe.

Net als aan het begin van zijn Apollyon boek herhaalt Horn zijn waarschuwing dat mensen die zich nog prima en gelukkig voelen in hun huidige bestaan en zich nog graag wentelen in de 'Matrix' illusie dat het de rest van hun leven op dezelfde manier zal blijven doorgaan, beter ook dit nieuwe boek -en dus deze nieuwe artikelenserie- links kunnen laten liggen en ongeinformeerd en onvoorbereid blijven genieten van de korte tijd die ons nog rest totdat alles zal veranderen. Als u echter, zoals miljoenen anderen op deze planeet, inmiddels wakker aan het worden bent en bent gaan beseffen dat er 'iets' gaande is, 'iets' op komst is dat de hele wereld voorgoed op zijn kop zal zetten en enorme impact zal hebben op het leven en bestaan van ieder van ons, dan is de informatie in dit boek en deze artikelen voor u.

Besef echter goed dat het niet nog eens 'honderden' jaren zal duren, en ook niet 'tientallen'. Wat occulte machten al duizenden jaren lang zorgvuldig hebben voorbereid staat op het punt zichzelf te onthullen aan de mensheid. De klok tikt onverbiddelijk door tot het streefjaar 2012. Zodra u dit ten volle begrijpt zal u ook in staat zijn uzelf voor te bereiden en staande te blijven in wat de meest enerverende en verbijsterende periode in de hele menselijke geschiedenis zal blijken te zijn.

Voor deel twee klik hier

 

 Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: