Zoeken
 


De Soevereine Integraal - Interview met James van de Wingmakers

Laatste wijziging: maandag 21 juni 2010 om 14:27, 2771 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 21 juni 2010

 Klik hier voor een inleiding door Kerry Lynn Cassidy
 
Klik hier om het geschreven interview van James als een PDF te downloaden

Vraag 1 van Project Camelot:

Hoeveel van het WingMakers’ verhaal is
waar of op feiten gebaseerd?

Anwoord 1 van James: De aardse verhaallijn is gebaseerd op een techniek genaamd Zintuiglijke Bilokatie (ZB), die min of meer overeen komt met zien op afstand [remote viewing]. De verhaallijn, waarbij ik deze techniek heb gebruikt, is gebaseerd op mijn onderzoek naar de ACIO, Incunabula, Illuminati, ET-doofpotten, enzovoort. Deze elementen zijn toen aangepast wat betreft naam, identiteit en lokatie om ze te integreren met de mythologische verhaallijn van de WingMakers en om de dekmantels van deze organisaties onaangetast te laten. Het is niet mijn bedoeling geweest om deze organisaties of hun dubieuze agenda’s openbaar te maken; niettemin was ik me ervan bewust, dat veel van degenen, die geloven in samenzweringen, het liefst wilden dat de waarheid boven tafel kwam. De kosmologische reikwijdte van het verhaal is mythologisch, terwijl de meer aardse elementen van de Neruda Interviews zijn gebaseerd op mijn ervarngen met ZB (Zintuiglijke Bilokatie).

Vraag 2 van Project Camelot:

Er zijn mensen, die de huidige gebeurtenissen bestuderen en becommentariëren en die zich lijken bezig te houden met hetgeen door sommigen wordt gezien als onheilsvoorspellingen en waarschuwingen tegen potentieel grote problemen. Anderen houden zich uitsluitend bezig met boodschappen van hoop en licht en weigeren zich met slecht nieuws in te laten. Wijzelf hebben er geen moeite mee om beide gezichtspunten tegemoet te treden, want hoe de zaken gaan uitpakken zal afhangen van ieder van ons, waarbij het publiek zich zal richten op een van beide zienswijzen.

Wat is uw eigen filosofie, of die van degenen die u vertegenwoordigt, met betrekking tot dit dilemma; en welk licht kunt u laten schijnen op dit onophoudelijke debat tussen deze twee groepen, die zich beiden zeer veel zorgen maken over de toekomst van onze wereld?

Antwoord 2 van James:  De dreigende situaties van onze wereld zijn zeker reëel. In geen enkel geval zien we in de beleidsvoering van regeringen in de wereld enige samenhang, goede wil, verlichte activiteit, of – in het algemeen – intelligent gedrag als een uitvloeisel van eenheid en gelijkheid.

De mensenfamilie is er duizenden generaties lang helemaal voor gegaan en keerde telkens naar onze thuisplaneet Aarde terug omwille van een verbetering van het domein van voorgaande generaties, het welzijn van schepselen, levensstijl en technologie, terwijl de emotionele volwassenheid in de onderbuik blijft hangen van verkrachting, misbuik, slavernij, oorlog, oneerlijkheid, hebzucht, bestuurlijke fraude en nog honderd andere wandaden door zwakke en gedesillusioneerde figuren, die zijn geprogrammeerd om alleen het buitengebeuren van het mensenlijk verstand en zijn beperkende systemen in ogenschouw te nemen.

De mensenfamilie bouwt gedurende duizenden generaties een piramide op van gemanifesteerd leven en iedere nieuwe generatie bouwt een nieuwe laag – een verbetering van technologie en levensstijl. We bereiken nu de top van de piramide waaraan niets meer kan worden toegevoegd. De piramide is klaar en wij – ieder van ons – moet kijken naar de piramide die we hebben gebouwd en zich afvragen hoe deze een representatie is van onze transcendentie, ons ware Zelf.

De piramide van de mensheid heeft zich in de driedimensionele wereld gemanifesteerd, maar is ontleend aan een hoeveelheid constructies die niet deugen. Welke zijn deze constructies, die niet deugen? Hoe is de mensheid ontspoord geraakt en hoe heeft zij deze structuren van de beschaving en de samenleving opgebouwd, die zo’n armzalige weerspiegeling vormen van hetgeen we werkelijk zijn?

Er is gedurende miljoenen jaren een specifieke structuur tevoorschijn gekomen, die de mensheid naar de repeterende functie van bouwers-van-mislukte-beschavingen heeft geleid. In de context van je vragen moet ik eerst deze structuur uitleggen om al je vragen afdoende te beantwoorden en om een nieuwe structuur en dimensie in de conversatie te kunnen brengen. Deze structuur of dit raamwerk wordt binnen Lyricus de Onderdrukking van de Soevereine Integraal genoemd. Negen voornaamste componenten ervan worden hieronder beschreven.

Voordat u, de lezer, verder gaat, wil ik u waarschuwen dat dit een ontnuchterende en rechtstreekse analyse is van het onderdrukkende systeem. Ik zou daarom iedereen, die dit leest, willen adviseren om bij het beoordelen van mijn antwoorden neutraal te blijven. Indien u de informatie te moeilijk vindt, of als zij angst oproept, leg het dan terzijde en kom er later nog eens op terug. Dit verhaal is niet voor iedereen. Sommigen voelen zich erdoor bedreigd en reageren met een gevoel van paniek en anderen krijgen het idee, dat de grond onder hun voeten verdwijnt. Als u een van deze gevoelens krijgt, bent u misschien niet voorbereid om deze realiteit onder ogen te zien.

Het geheime netwerk voor de onderdrukking van de Soevereine Integraal

Menselijk Verstand Systeem (MVS) – Het Menselijk Verstand Systeem is onderverdeeld in drie primaire, functionele mechanismen: het onbewustzijn of het genetisch verstand; het onderbewustzijn; en het bovenbewustzijn. Deze drie componeneten vermengen zich met elkaar en vormen wat de meeste mensen bewustzijn noemen. Het MVS (Menselijk Verstand Systeem) is de meest ondoorzichtige sluier en verfomfaaide structuur, die zich heeft bevonden tussen de mensheid en haar ware Zelf, waarbij het haar zelfexpressie heeft geperverteerd binnen de domeinen die we realiteit noemen.

Het onbewustzijn, of het genetisch verstand, is de vergaarbak van de hele mensheid; het onderbewustzijn is de vergaarbak van de bloedlijnen van families; en het bewuste verstand is de vergaarbak van het individu. Echter, en dit is belangrijk om te weten, de grondpatronen van gedachten komen primair voort uit het onderbewustzijn (bloedlijnen) en uit de bewustzijnsstructuren van het genetisch verstand (onbewustzijn). Dus hoewel het individu denkt dat hij een individu is, uniek is, afzonderlijk en enig in zijn soort, is hij dat in werkelijkheid niet. Niet in de context van het MVS (Menselijk Verstand Systeem).

Je kunt jezelf beter zien als een kopie van de menselijke familie, die zit opgevouwen in een kopie van je ouders en bloedlijnen en die zich geplaatst ziet in een geïndividualiseerde expressie: jij. De "Jij" is een MVS, dat is geparticulariseerd in één expressie, maar zijn wortels staan helemaal in de bodem van de mensheid en voorouderlijke verwantschappen, die allemaal vóór de geboorte op de foetus worden overgebracht.

Dit is precies waarom we na tienduizend generaties doorgaan in dezelfde patronen van hebzucht, afgescheidenheid en zelfdestructie. Het beeld in de spiegel is weliswaar verbeterd met mooiere "aankleding" en geraffineerde maskers, maar onder het beeld blijven dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten en hetzelfde gedrag bestaan.

Sociale en culturele programmering door middel van amusementsindustrie en educatieve systemen werken samen om het individu tijdens zijn ontwikkelingsjaren tussen 3 en 14 jaar te conformeren en de programma's en subsystemen van het MVS te activeren om er zeker van de zijn, dat het individu goed is voorbereid zich te aan te passen aan de realiteitsmatrix van zijn tijd en woonplaats. Zelfs degenen, die zich niet conformeren, die van zichzelf denken dat ze "buiten spel" staan, bevinden zich helemaal binnen de parameters van het MVS.

Geld-Macht-Netwerk (GMN) – De reden, dat het Menselijk Verstand Systeem bestaat, is omdat het de Elite de gelegenheid geeft over het Geld-Macht-Netwerk te heersen. Geld is het hoofddoel van de Elite, omdat geld macht verleent aan degenen die erover beschikken. Geld neemt vele vormen aan, inclusief die van kostbare metalen en aardolie, land en vastgoed, mineralen, produkten en diensten. Geld is de "God" van de Elite en hun banken zijn de religieuze instituties, waarin ze hun God kunnen vereren.

De gezaghebbers over het GMN (Geld-Macht-Netwerk) zijn de elite van de grote bedrijven, de elite van de regering, ondergrondse elite en de elite van bankiers. Degenen in machtsposities, vooral binnen de bankwereld, hebben de zeggenschap over het GMN en doen al het mogelijke om hun macht over het GMN te vergroten en de mensenfamilie te manipuleren, zodat ze hun agenda dienen.

Interdimentionele Structuur van het Universum (ISU) – Dit is de structuur van realiteitsdomeinen en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. ISU is een zeer, zeer gecompliceerd onderwerp, dat in dit bestek niet kan worden onthuld – daarom zal ik hier een paar oppervlakkige kenmerken ervan geven.

Mensen zijn zowel dimensioneel als interdimensioneel. De Eerste Bron zijn wij allemaal bij elkaar. De Bron bestaat uit het Gezamenlijke Wij. De Eerste Bron is geen God, die op een afgelegen plek in het universum verblijft. Eerste Bron is het Menselijk Collectief, dat onbelast is met het MVS (Menselijk Verstand Systeem). Eerste Bron heeft zichzelf opgedeeld in geïndividualiseerde expressies – wij. In den beginne bewoonden we dimensies, die niet materieel waren, maar die zich wel op de quantumniveau's van tijd en ruimte bevonden.

Naarmate echter de dichtheid van de dimensies toenam door de expansie van de schepping (onze schepping), werden wij als geïndividualiseerde, interdimensionele wezens verleid om het menselijk lichaam binnen te gaan. Deze verleiding was een samenzwering van krachten geleid door Anu, de Koning der Anunnaki, die slaven nodig had om het fysieke goud te delven dat in overvloed op Aarde aanwezig was. De wezens die we nu beschouwen als Atlantiërs leefden interdimensioneel op Aarde. Anu heeft hen met een grote list ervan overtuigd dat ze menselijke instrumenten moesten belichamen.

Deze belichaming was een groot experiment in de menselijke bouwkunde, waarbij het Menselijk Verstand Systeem (MVS) de kern van dit project vormde. Anu wist, dat de enige manier, waarop Atlantiërs tot slaaf gemaakt konden worden, eruit bestond hen in te pakken in een cerebraal systeem, dat het vermogen om hun ware natuur tot uitdrukking te brengen zou reduceren en dat in plaats daarvan programma’s tot uitdrukking zou brengen die in het MVS lagen ingebed. Deze programma’s waren de creatie van Anu en zijn wetenschappers.

God-Geest-Ziel Complex (GGZC) – Dit vormt het centrale element van het MVS dat de afgescheidenheid verankert. Het geïndividualiseerde menselijke wezen, dat oorspronkelijk vrij is van het MVS, wordt in de mythologie van de WingMakers de Soevereine Integraal genoemd. Dit is de ware identiteit van ieder mens. In dit model van de Soevereine Integraal zijn we Goden van ons lokale multiversum en zijn we gezamenlijk de Eerste Bron in het multiversum.

Waarom is het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) het anker van afgescheidenheid? We hebben twee routes: Religie en Spiritualiteit, beiden zijn verschillende zijden van dezelfde medaille en deze "medaille" is het GGZC. Welnu, Anu, een intelligent en slim wezen, wist, dat mensen zouden evolueren en dat ze zich in deze evolutie zouden gaan herinneren, dat ze Soevereine Integralen zijn. Je moet weten, dat de Atlantiërs hoog ontwikkelde wezens waren, voordat ze het menselijk instrument van Anu's creatie binnen gingen. Houd ook in gedachten, dat het menselijk instrument niet alleen bestaat uit het fysieke lichaam, maar ook uit emoties en het
MVS, en dat dit menselijk instrument zodanig uit componenten is samengesteld, dat, wanneer het fysieke lichaam sterft, een hoger dimensioneel lichaam, of schil gebaseerd op het fysieke lichaam, zich verder voortbeweegt.

Sommigen noemen deze schil de ziel, anderen noemen het astraal lichaam, maar het is eenvoudig een omhulsel waarin de Soeverein Integraal zich beweegt, terwijl het onderhevig blijft aan het MVS en aan de meeste onderdelen van zijn programmering. Dus zelfs na de fysieke dood is de Soevereine Integraal niet verlost van de invloeden van het MVS en van de programma’s van het menselijk instrument.

De Anunnaki hebben het MVS gemaakt om de Soevereine Integraal – het ware Zelf dat oneindig en eeuwig is – in een netwerk van illusies en misleidingen gevangen te houden. Dus het menselijk instrument werd aangesloten op het MVS en de Soevereine Integraal werd erin geplaatst als levenskracht, datgene wat het menselijk instrument in beweging zet, animeert. Een aspect van het GGZC was het programma dat we angst voor de dood noemen, de angst voor afgescheidenheid, de angst voor het niet-bestaan.

Deze angst werd door mensen zo sterk gevoeld, dat het aanleiding gaf tot de constructie van een afgescheiden God, wiens afzonderlijke Geest het universum vulde en waaruit we allemaal in afgescheidenheid werden geschapen. Of je nu tot God komt via religie of spiritualiteit maakt niet uit, beiden zijn bedoeld om angst voor de dood in het individu te kalmeren, precies zoals het programma voorschrijft. Het resultaat was, dat Anu, Koning der Anunnaki, zichzelf tot God van de mensenwereld uitriep.

Onafhankelijk van de religie of het spirituele pad dat je ging bevatte de weg naar God hetzelfde onderliggende programma: Je bent een mens met een ziel; deze ziel moet worden bevrijd of geactiveerd, waarna je wordt gered. In dit reddingsproces word je ontheven van je eigen verantwoordelijkheid voor de conditie van de wereld. Je wordt beloond met een eeuwig leven in het koninkrijk van God (ongeacht hoe je God noemt), waar je kunt leven in zegen en/of kunt dienen als een leraar van het licht.

De constructie van meester en redder is een integraal onderdeel van het GGZC en moedigt mensen aan te hunkeren naar een meester die hen leert ascenderen, te worden gered, nirvana te bereiken, een moreel leven te leiden, en van het eeuwige geluk verzekerd te zijn. Er zijn meesters met grote wijsheid en licht, die binnen het domein van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) blijven hangen zonder hun betrokkenheid te kennen. De subtiliteit is zo krachtig, dat je zelfs – wanneer je voelt dat je zelfrealisatie hebt bereikt – gevangen blijft in het MVS. Zo uitgestrekt is het systeem, vooral wanneer je het vergelijkt met de materiële wereld.

Redders kunnen diverse vormen aannemen, inclusief de tweede komst van Christus, een wraakzuchtige God, de Aarde, natuurgeesten, engelbewaarders, profetieën en buitenaardse krachten, die uit naam van de mensheid interveniëren. Ieder van ons is zijn eigen en enige redding, onze enige meester, die er werkelijk voor kan zoegen, dat we in onszelf opstaan en de repressieve systemen neerslaan en ontwaken voor ons bewustzijn van Soevereine Integraal. Dit is het pad naar bevrijding en dit zal worden besproken in de antwoorden die volgen.

Het GGZC is in wezen een aspect van het MVS, dat afgescheidenheid prolongeert. Zoals verschillende talen zich van elkaar afscheiden, scheiden ook verschillende religieuze en spirituele disciplines de mensenfamilie van zichzelf af en maken het mogelijk dat het ene ras gemakkelijker wordt beheerst en gekalmeerd door het GGZC dan het andere.

Doodsangst Implantaat Netwerkomleiding (DIN) – Zoals de lange naam veronderstelt is DIN de afdaling naar het mensdom en de keten, die ons bindt aan de materiële wereld. In het gebied van de solar plexus van het menselijk instrument bevindt zich de DIN-module van het MVS (Menselijk Verstand Systeem). Dit wordt een beetje gecompliceerd, omdat je het MVS moet zien als het hoofdnetwerk, waarop pluggen of implantaten zijn aangesloten. Eén van die pluggen is de DIN, die is verankerd in de solar plexus (zonnevlecht), en die een ingewikkeld netwerk vormt dat zich exponentioneel naar boven toe ontwikkelt richting hart, nek en gebieden
in het hoofd. Dit is een etherische structuur, die angst, bezorgdheid, stress en onrust verzamelt, absorbeert en distribueert.

Hoewel deze module wordt gedomineerd door angst voor de toekomst, heeft Anu er vanuit het perspectief van programmering voor gezorgd, dat hij werd verbonden met primaire angst voor de dood en het niet-bestaan. De DIN veroorzaakt veel dysfunctioneren in de mensenfamilie met betrekking tot haar wangedragingen. Het activeert mensen ook dienst te doen in religie en spirituele disciplines.

Polariteiten Systeem (PS) – Dit is een sub-aansluiting van de DIN ontworpen om polariteiten in het MVS te creëren en op die manier wrijving tussen polariteiten te creëren en met deze wrijving onenigheid en disharmonie te bewerkstelligen. Als je je in het MVS bevindt (en dat doe je), dan bevind je je in polariteit. Zo simpel is het. Polariteit activeert en voedt het MVS. Polariteit is het "voedsel" van het MVS, want in polariteit is het menselijk instrument in afgescheidenheid verloren en dat is nu precies de functie van het MVS, die door de ontwerpers zo was bedoeld.

Genetisch Manipulatie Systeem (GMS) – Dit systeem was een uitwas van verscheidene interdimensionele rassen, die bezig waren een geschikt instrument te maken om toegang te krijgen tot de fysieke wereld. Het was vooral Anu, die niet alleen toegang wilde hebben tot de fysieke wereld om zijn grondstoffen te exploiteren, maar hij wilde dit doen door wezens die oneindige zijn te onderdrukken en die de menselijke instrumenten moesten animeren, zodat hij kon beschikken over gewillige slaven. Ja, oneindige wezens kunnen worden onderdrukt tot eindige wezens, wanneer ze worden blootgesteld aan het MVS.

In de loop van het ontwikkelingsproces van het menselijk instrument werd besloten om het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) te maken, waarmee het menselijk instrument na verloop van tijd – wanneer het zich ging ontwikkelen – kon worden gemodificeerd om ervoor te zorgen, dat het nimmer tot zelfrealisatie of tot de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal kon komen. De bewustzijnsstaten van satori, nirvana, kosmisch bewustzijn, verlichting en vervoering waren allemaal verschillende namen voor verhoogde staten binnen het GGZC, dat zich nog steeds in het domein van het MVS bevond. Deze staten echter werden controlepunten, die interventies van het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) op gang brachten. De ware staat van de  Soevereine Integraal – zelfs na de dood van het menselijk instrument – is nooit door een lid van de mensenfamilie gerealiseerd, tot zeer recentelijk. 

Heelheid Navigator – Dit is een element van het MVS, dat in het individu de authentieke zoektocht naar God activeert in de context van heelheid, eenheid, vereniging en gelijkheid. Er zijn mensen die deze zoektocht ondernemen omdat ze zich verplicht voelen aan de verwachtingen van hun ouders, hun ega, of uit hun eigen gevoel van schuld. De authentieke zoektocht, zoals afgeroepen door de Heelheid Navigator, is een recente doorsteek, die door het GMS in het menselijk instrument is ingebracht, en dat is een open systeem. Hoewel het nog altijd een onderdeel is van het MVS, vormt hij de achterdeur naar het pad van bevrijding. Hierover straks meer.

Post Dood Systeem (PDS) – Dit is het systeem, waarbij het individu na de dood van zijn fysieke lichaam wordt opgewacht door gidsen "aan gene zijde" die met hem zijn levenservaring doornemen en wanneer hij perioden van grote gebreken tegenkomt, gaat hij terug naar de wereld om de misstappen in zijn voorgaande leven recht te zetten, met andere woorden, karma en reïncarnatie. PDS is het middel, dat de Soevereine Integraal in de greep van illusie houdt, zelfs al is de illusie een verhoogde realiteit in vergelijking met het fysieke bestaan op het aardse niveau. Het voorziet in de kringloop van de Soevereine Integraal in fysieke dimensies, die zich eindeloos blijft herhalen.

Dit proces van het PDS (Post Dood Systeem) was aanvankelijk bedoeld als belangrijkste middel om de wereld voor te bereiken op de geboorte van Anu op Aarde en op zijn bestuur in de functie van onbesproken wereldleider. Dit scenario echter is uiteindelijk geschrapt.

De gevangenis bestaat uit deze negen componenten, waaraan ieder mens is onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft ongeacht het aantal kringlopen van dood en geboorte hij heeft ondergaan.

Door de Onderdrukking van de Soevereine Integraal leven we allemaal in een Matrix-achtige wereld van illusie en bedrog. Hoewel mensen geen diensten meer verlenen aan de Anunnaki voor de produktie van goud, zijn de genetische overdracht van het MVS en andere componenten van het onderdrukkingsnetwerk niettemin nog steeds in werking en de teugels van deze onderdrukkingssystemen zijn overgedragen aan de Elite, die ze gretig hebben aangepakt.

Het wordt tijd, dat mensen wakker worden en zien waaraan ze hebben deelgenomen en dat ze leren hoe ze dit kunnen stoppen – één individu per keer. Wij zijn zelf de sleutel tot ons dilemma en moeten leren hoe we de onderdrukkingsmatrix kunnen de-activeren, zodat we kunnen ontwaken voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal, dat we leven in deze gedragsintelligentie en onszelf vrij maken van de greep van het verstand en het menselijk instrument.

Tegen degenen die hoop en licht verheerlijken kan ik alleen zeggen, dat jullie worden teleurgesteld als je hoop voorwaardelijk is, dat wil zeggen alleen voor jezelf, om in deze wereld verandering te faciliteren. Het is echt zoals Gandhi zei, we moeten de verandering worden die we in de wereld willen zien. De sleutel echter is de vraag welke verandering.

Heb je ooit een omschrijving van je Zelf overwogen? Wat definieert jou? Als je in de spiegel kijkt en je maskers laat vallen, je pretenties, leugens, angsten, gedachten en gevoelens; wat blijft er dan over? De meesten zullen zeggen dat hun ziel of geest overblijft. En als ik je vertel, dat de ziel – zoals de meesten haar omschrijven – niet werkelijk bestaat buiten het verstand, wat zou je dan zeggen?

De verandering die ik in de wereld wil zien is dat mensen zichzelf gaan zien als multidimensionele wezens, wier kern bestaat uit de Soevereine Integraal, die het destillaat is van de Eerste Bron in de vorm van een enkele, menselijke expressie. Als mensen in overeenstemming waren met deze frequentie, zouden ze begrijpen, dat alles is verenigd in eenheid, gelijkheid en waarheid. Dit behelst de omschrijving van het Grote Portaal, zoals het door de mythologie van de WingMakers gedurende de laatste tien jaar is onthuld.

Ieder individu is een portaal voor zichzelf en dit portaal is de toegangspoort naar de interdimensionele werelden van de Soevereine Integraal, waar het menselijk instrument als een astronautenpak eindelijk kan worden achtergelaten en waar het individu zijn ware, oneindige natuur realiseert. En dat hij in deze realisatie begrijpt, dat iedereen – IEDEREEN – in deze staat gelijk is en dat we in deze gelijkheid EEN zijn.

Het Grote Portaal vindt plaats wanneer de mensheid voor deze allesomvattende realisatie als EEN WEZEN opstaat. Dan kunnen we het raamwerk van onderdrukkingsmechanismen transcenderen en kunnen we ons uitdrukken als Soevereinen.

2012 Is een enkele pagina in het "boek" getiteld het Tijdperk van Transparantie en Expansie. Het leven van de leugen – het tijdperk van sluiers over sluiers over sluiers – begint zich op te lossen, mits voldoende mensen in zichzelf opstaan en de Soevereine Integraal van binnen de eer geven door zijn waarheid te kunnen uitdragen. Maar om dit te doen moeten mensen zich afstemmen op zijn bewustzijn en wel om het MVS heen – dit is de manier waarop mensen zich ermee moeten bezighouden.

Het zoeken naar informatie is voorbij. Het zoeken naar een meester, een guru, religie, spiritueel pad of wegwijzer is voorbij. Het zoeken naar vormen van blaam is voorbij. Het zoeken naar verborgen informatie achter duistere krachten is voorbij. In dit nieuwe tijdperk worden de expressie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en de ontmanteling van het onderdrukkingsmechanisme het aandachtspunt van ieder individu.

________________

Vraag 3 van Project Camelot:

Mijn eigen gezichtspunt is, dat onze planeet een bewust wezen is en dat de planeet en de mensheid in de komende jaren van de 3de naar de 4de en de 5de dichtheid gaan. Volgens mij zijn we op dit moment de 4de dichtheid al binnengegaan. Volgens het RA Materiaal gaat niet de totale mensheid naar de 5de dichtheid, maar blijft een deel uit vrije keuze achter in de 3de dichtheid van de Aarde, omdat dit deel kiest voor zelfzucht in plaats van het onbaatzuchtig dienen van anderen.

Lees zeker verder op projectavalon.netBron: projectavalon

Voeg toe aan: